10 Soạn GDCD 11 bài 14: Chính sách quốc phòng và an ninh mới nhất

Chuyên mục: : Soạn GDCD 11

Lịch sử đã chứng minh rằng dựng nước gắn liền với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta. Ngày nay, tuy nhân dân ta đang xây dựng đất nước trong hòa bình nhưng thế lực thù địch vẫn luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn. Vì vậy, bên cạnh xây dựng đất nước, chúng ta cần phải xây dựng chính sách quốc phòng và an ninh.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Vai trò và nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh

a. Vai trò của quốc phòng và an ninh

 • Trong chiến tranh: Cả nước hướng vào nhiệm vụ đánh thắng kẻ thù xâm lược để giành độc lập, tự do.
 • Trong hòa bình: Xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhưng không lơi lỏng nhiệm vụ bảo vệ vững chắc tổ quốc.

b. Nhiệm vụ của quốc phòng an ninh

 • Xây dựng nền quốc phòng toàn dân  và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện.
 • Bảo vệ vững chắc chủ quyền , thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN.
 • Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng và an ninh xã hội.
 • Duy trì trật tự , kỉ cương, an toàn xã hội.
 • Góp phần giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ.

2. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

 • Phát huy sức mạnh tổng hợp khối đại đoàn kết dân tộc
 • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
 • Kết hợp quốc phòng với an ninh
 • Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng và an ninh

=> Đòi hỏi khách quan:Xây dựng CAND và QĐND trở thành lực lượng chính quy,tinh nhuệ,từng bước hiện đại. Đồng thời tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng với QĐND và CAND.

3. Trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh

 • Tin tưởng vào chính sách quốc phòng an ninh của Đảng và nhà nước.
 • Chấp hành pháp nghiêm chính pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự và bí mật quốc gia.
 • Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu,thủ đoạn tinh vi của kẻ thù.
 • Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự và công tác quốc phòng, an ninh ở nơi cư trú.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trình bày nhiệm vụ của quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay? Theo em tại sao phải tăng cường quốc phòng và an ninh?

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 2: Nêu những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh.

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 3: Em suy nghĩ như thế nào về trách nhiệm của công dân đối với chính sách quốc phòng và an ninh.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 4: Lấy ví dụ về cá nhân hay tập thể tiêu biểu trong việc thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh.

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 5: Tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, trong đó lực lượng nòng cốt là:

a. Toàn dân.

b. Quân đội nhân dân.

c. Công an nhân dân.

d. Quân đội nhân dân và abcxyz nhân dân.

Em hãy lựa chọn phương án đúng nhất.

=> Xem đầy đủ bài giải