11 Soạn tiếng Anh 10 mới – Looking back Unit 6: Gender Equality mới nhất

Soạn tiếng Anh 10 mới – Looking back Unit 6: Gender Equality

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 10 mới
 • 2. Listen and repeat the words

Phần “Looking back” giúp bạn học có cái nhìn tổng quan về chủ đề, ôn tập các từ vựng, cách phát âm các từ và ngữ pháp đã học của unit 6: Gender Equality (Bình đẳng giới) bao gồm thể bị động và động từ khuyết thiếu. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Looking Back – Unit 6: Gender Equality

1. Put the following two-syllable words in the correct columns according to their stress patterns. (Đặt những từ hai âm tiết sau vào đúng cột theo kiểu nhấn âm tiết của chúng.)

Giải:

Stress on first syllable (Nhấn vào âm tiết thứ nhất)

Stress on second syllable (nhấn vào âm tiết thứ hai.)

Symbol, letter, healthcare

Complete

Challenge, income

Infect, suggets

Workforce, army

Improve, become

2. Listen and repeat the words. (Nghe và lặp lại những từ đó.)

Vocabulary

Decide which words in brackets best complete the sentences. (Quyết định chọn những từ trong ngoặc dơn để hoàn thành các câu sau.)

Giải:

 1. Much has to be done to achieve gender equality in employment opportunities. (Nhiều việc phải được thực hiện để đạt được bình đẳng giới trong cơ hội việc làm.)
 2. Employers give preference to university graduates. (Những người chủ ưu tiên cho những người tốt nghiệp đại học.)
 3. People have eliminated poverty and hunger in many parts of the world. (Người ta đã giảm bớt sự nghèo khổ và đói trong nhiều phần của thế giới.)
 4. Both genders should be provided with equal rights to education, employment and healthcare. (Cả hai giới tính nên được cung cấp những quyền bình đẳng cho giáo dục, công việc vã y tế.)
 5. Internet access is available everywhere in this city. (Truy cập Internet có sẵn ở mọi nơi trong thành phố này.)
 6. A person looking after someone who is sick, disabled or old at home is a caretaker. (Một người chăm sóc cho ai đó bị bệnh, tàn tật hoặc già ở nhà là người trông nom nhà.)
 7. We should not allow any kind of discrimination against women and girls. (Chúng ta không nên cho phép bất kỳ loại phân biệt nào chống lại phụ nữ và các bé gái.)
 8. People in this country have made good progress in eliminating domestic violence. (Người trong quốc gia này có tiến bộ tốt trong việc xóa bỏ bạo hành gia đình.)

Grammar

1. Choose the correct passive forms a-f to complete the sentences 1-6. (Chọn thể bị động đúng a – f để hoàn thành câu từ 1 – 6.)

Giải:

 1. The entire lake can be seen from their flat on the 7th floor. (Toàn bộ hồ có thể được nhìn thấy từ căn hộ của họ ở tầng 7.)
 2. Efforts should be made to offer all children equal access to education. (Nỗ lực nôn được thực hiện để đem đến cho tất cả trẻ em quyền tiếp cận công bằng đến giáo dục.)
 3. Our teacher told us that all of our assignments must be written in ink. (Giáo viên chúng tôi nói với chúng tôi rằng tất cả bài tập về nhà phải đươc viết bằng mực.)
 4. The afternoon meeting might be postponed because three of the five committee members are unable to attend. (Họp buổi chiều có thể bị hoãn lại bởi vì 3 trong õ thành viên đại biểu không thể đến dự.)
 5. My brother may be asked to join the police forces. (Em tôi có thể được yêu cầu tham gia vào lực lượng cảnh sát.)
 6. Children should not be allowed to play violent video games. (Bọn trẻ không nên được phép chơi những trò chơi video bạo lực.)

2. Rewrite the following sentences, using the passive voice.(Viết lại những câu sau, sử dụng thể bị động.)

Giải:

 1. Each student must write an essay on gender equality.
  => An essay on gender must be written (by each student). (Mỗi học sinh phải viết một bài luận về bình đẳng giới.)
 2. They can open this exit door in case of emergency.
  => This exit door can be opened in case of emergency. (Cửa thoát hiểm có thể dược mở trong trườnq hợp khẩn cấp.)
 3. They should give men and women equal pay for equal work.
  => Men and women should bo given equal pay for equal work. (Đàn ông và phụ nữ nền được trả lương công bằng cho cùng công việc.)
 4. They might give my mother an award.
  => My mother might be given an award. (Mẹ tôi sẽ được trao một phần thưởng.)
 5. The Vietnamese government will make more progress in gender equality.
  => More progress will be made (by the Vietnamese government) in gender equality. (Càng nhiều tiến bộ được thực hiện (bởi abcxyz Việt Nam) trong việc bình đẳng giới.)
 6. People may consider obesity a serious health problem.
  => Obesity may be considered a serious health problem. (Bệnh béo phì có lẽ được xem như là một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.)

ta106