13 Soạn tiếng Anh 9 – Speak Unit 4: Learning a foreign language mới nhất

Soạn tiếng Anh 9 – Speak Unit 4: Learning a foreign language

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 9

Làm việc nhóm. Các bạn là Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn của bạn theo học trường bạn muốn.

SPEAK – UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Work in groups. You are Thu, Tam and Kim.and you are awarded  a scholarship of US$2,000 to attend an English language summer course abroad. Try to persuade your partner to attend the school you would like to go to. The expressions in the box may help you.(Làm việc nhóm. Các bạn là Thu, Tâm và Kim và các bạn được thưởng một học bổng trị giá 2.000 USD tham dự một khóa học hè tiếng Anh ở nước ngoài. Bạn hãy cố gắng thuyết phục bạn của bạn theo học trường bạn muốn. Các cách diễn đạt trong khung có thể giúp bạn.)

 • I think … (Mình nghĩ…)
 • What do you think … ? (Bạn nghĩ gì…?)
 • I agree / disagree because … (Mình đồng ý/không đồng ý vì… I don;t understand. (Mình không hiểu)
 • Why don’t we …? (Tại sao chúng ta không…?)
 • If we go to…. we can … (Nếu chúng ta đi đến …. ta có thể…) We should … (chúng ta nên…)
 • Let’s … (Hãy …)

Thu

Tam

Kim

The Brighton Language Center – UK

• live in a dormitory on campus

• school has excellent reputation

• six weeks

approximately

US$2,000

Seattle School of English – USA

• stay with Vietnamese friends

• experience Western culture

• seven weeks

approximately

US$1,700

Brisbane Institute of English – Australia

• stay with an Australian family

• quite close to Viet Nam

• beautiful scenery

• seven weeks

approximately

US$1,200

Giải:

Conversation 1

 • Tam: I think we should go to the Seattle School of English in the USA. You can stay with Vietnamese friends.
 • Kim: I disagree because we can’t practice speaking English with native speakers
 • Thu: Why don’t we go to the Brighton Language Center in the United Kingdom ? If we go there, we can live in dormitory on campus.
 • Tam: But the course is too expensive. It costs US $2,000.
 • Kim: What do you think about the Brisbane Institute of English in Australia?
 • Thu: I think it’s quite close to Vietnam.
 • Tam: And we can enjoy the beautiful scenery there.
 • Kim: If we go there, we can stay with an Australian family to discover their culture and practice English as well.
 • Thu: People said that they have a good way of teaching English and the course is acceptable. It costs US $ 1,200
 • Tam: Let’s go to Australia to attend that course.
 • Kim: I absolutely agree with you.

Dịch:

 • Tâm: Mình nghĩ chúng ta nên đến trường Seattle of English ở Mỹ. Bạn có thể ở với bạn bè Việt Nam.
 • Kim: Mình không đồng ý vì chúng mình không thể luyện tập nói tiếng Anh với người bản địa
 • Thu: Tại sao chúng ta không đến Trung tâm Ngôn ngữ Brighton ở Anh Quốc? Nếu chúng ta đi đến đó, chúng ta có thể sống trong kí túc xá trong trường.
 • Tâm: Nhưng khóa học quá đắt. Chi phí là 2.000 USD.
 • Kim: Bạn nghĩ gì về Viện Brisbane ở Úc?
 • Thu: Mình nghĩ nó khá gần với Việt Nam.
 • Tâm: Và chúng ta có thể thưởng thức phong cảnh đẹp ở đó.
 • Kim: Nếu chúng ta đến đó, chúng ta có thể ở với một gia đình Úc để khám phá văn hóa của họ và thực hành tiếng Anh nữa.
 • Thu: Mọi người nói rằng họ có phương pháp dạy tiếng Anh tốt và khóa học là chấp nhận được. Chi phí là US $ 1,200
 • Tâm: Chúng ta hãy đến Australia để tham dự khóa học đó.
 • Kim: Mình hoàn toàn đồng ý với bạn.

Conversation 2

 • You : Congratulations! Thu. How wonderful you are!
 • Thu : Thanks.
 • You : I think you should take the scholarship to the Brighton Language Centre . It’s the best way to learn English there.
 • Thu : I don’t understand.
 • You : If we go to study English in England, we can study the traditional standard English and we can learn the Eglish culture , too.
 • Thu : I agree. What do you think about the language centre in Brighton?
 • You : The centre in that school has its excellent reputation.
 • Thu : I think so, too. Where do you think I should live?
 • You : I think you should live on the campus, because we can have many good chances to practise speaking English. Moreover, it’s much cheaper than you live in an apartment.
 • Thu : Good idea!
 • You : And how long will the course last?
 • Thu : Six weeks.
 • You : I think it’s long enough for you to improve your English.
 • Thu : But the tuition is very expensive! I think we should go to Brisbane Institute of English in Australia. The tuition there is much lower.
 • You : You may be right.

Dịch:

 • Bạn: Chúc mừng! Thu, Bạn thật tuyệt vời!
 • Thu: Cảm ơn.
 • Bạn: Mình nghĩ bạn nên chọn học bổng ở Trung tâm Ngôn ngữ Brighton. Đó là cách tốt nhất để học tiếng Anh ở Anh.
 • Thu: Mình không hiểu.
 • Bạn: Nếu chúng ta đi học tiếng Anh ở Anh, chúng ta có thể học tiếng Anh chuẩn truyền thống và chúng ta cũng có thể học văn hóa của người Anh.
 • Thu: Mình đồng ý. Bạn nghĩ gì về trung tâm ngoại ngữ ở Brighton?
 • Bạn: Trung tâm trong trường đó có danh tiếng tuyệt vời.
 • Thu: Mình cũng nghĩ thế. Bạn nghĩ mình nên sống ở đâu?
 • Bạn: Mình nghĩ bạn nên sống trong kí túc xá, bởi vì chúng ta có nhiều cơ hội để thực hành nói tiếng Anh. Hơn nữa, nó rẻ hơn nhiều so với sống trong một căn hộ.
 • Thu: Ý tưởng hay đó!
 • Bạn: Và khóa học kéo dài bao lâu?
 • Thu: Sáu tuần.
 • Bạn: Mình nghĩ rằng đó là đủ dài để bạn cải thiện tiếng Anh.
 • Thu: Nhưng học phí rất đắt! Mình nghĩ chúng mình nên đến Học viện tiếng Anh Brisbane ở Úc. Học phí ở đây thấp hơn nhiều.
 • Bạn: Cũng đúng!

a94