15 Soạn tiếng Anh 8 mới – Skills 2 Unit 7: Pollution mới nhất

Mục lục

Soạn tiếng Anh 8 mới – Skills 2 Unit 7: Pollution

Chuyên mục: : Soạn tiếng anh 8 mới – Tập 2
 • 1. Describe what you see in the pictures and talk about relationship between them
 • 2. Listen to part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập hai kĩ năng là “listening” (nghe) và “writing” (viết) dựa vào từ vựng và cấu trúc ngữ pháp đã học theo chủ đề “pollution” (ô nhiễm). Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Một số phần mang tính tham khảo bạn học có thể sáng tạo theo ý tưởng của riêng mình.

Skills 2 – Unit 7: Pollution

Listening

1. Describe what you see in the pictures and talk about relationship between them. (Miêu tả những gì bạn xem trong hình và nói về mối quan hệ giữa chúng.)

Giải:

 • The first picture shows an algal bloom in coastal seawater. (Hình ảnh dầu tiên cho thấy sự nở hoa của tảo trong nước biển ven bờ.)
 • The second picture shows the cooling towers from a power station. (Hình ảnh thứ hai cho thấy các tháp làm mát từ một trạm điện.)
 • They are both related to thermal pollution. (Cả hai đều liên quan đến ô nhiễm nhiệt.)

2. Listen to part of a conversation on TV between a reporter and an environmentalist about thermal pollution. Complete the diagram. Use more than three words for each blank. (Nghe phần bài đàm thoại trên ti vi giữa một phát thành viên và nhà môi trường học về ô nhiễm nhiệt. Hoàn thành bảng biểu. Sử dụng không hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Thermal pollution: (Ô nhiễm nhiệt)

Defination: Water getting (1) hotter or (2) cooler (Định nghĩa: nước nóng hơn hoặc mát hơn Nguyên nhânJ

Causes:

 • Power plants using water to (3) cool equipment. (Nhà máy nhiệt điện sử dụng nước để làm mát thiết bị.)
 • Discharge of cold water into (4) warm rivers. (Thải nước nóng vào những dòng sông.)

Effects:

 • Warm (5) water decreasing oxygen. (Nước nóng hơn làm giảm lượng ôxi.)
 • Less oxygen harming fish populations (6). (ít ôxi làm hại đàn cá.)
 • Harmful (7) alga blooms being other effect. (Sự phát triển của những tảo gây hại cũng là hậu quả khác.)
 • Can change colour (8) of the water and poison (9) fish. (Có thể thay đổi màu sắc của nước và gây ngộ độc cá.)

Solutions: Building cooling towers to (10) cool down the water. (Xây dựng những tháp làm mát để làm nguội nước.)

Audio script:

 • Reporter: Does thermal pollution mean that bodies of water get hotter, Mr Nam?
 • Mr Nam: Not always. Sometimes the water becomes colder, and that’s also thermal pollution means a change in the water temperature.
 • Reporter: That’s interesting! What causes
 • Mr Nam: Power station are one factor. They use water in the nearby lakes or rivers to cool their equipment, which heats up the water. Then they dump the hot water back into its source.
 • Reporter: Are there any other causes?
 • Mr Nam: Yes. Thermal pollution may also happen due to the discharge of cold water from reservoirs into warm rivers.
 • Reporter: Thermal pollution can have dramatic effects. Right?
 • Mr Nam: Certainly. Most aquatic creatures need a certain temperature to survive. Warmer water has less oxygen in it, and this can harm fish populations. Besides, warmer water can cause harmful algal blooms. This can change the colour of the water like in the first picture and, more seriously, the algea poisons the fish.
 • Reporter: What can we do, Mr Nam?
 • Mr Nam: In many places, they build cooling towers like in the second picture to cool down the water from power stations.
 • Reporter: Anything else we can do?…

Writing

3. Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. (Làm theo cặp. Thảo luận những nguyên nhân và hậu quả của một trong những loại ô nhiễm trong khu vực em. Ghi chú vào biểu đồ.)

Air pollution (Ô nhiễm không khí)

 • Definition: Air pollution occurs when the air contains gases, dust, fumes or odour in harmful amounts (Định nghĩa: Ô nhiễm không khí xảy ra khi không khí chứa khí độc, bụi, khói hoặc mùi hôi với số lượng nguy hiểm.)
 • Cause: industrial watse, exhaust from car and plane… (Nguyên nhân: chất thải công nghiệp, khí thải từ xe hơi và máy bay… )
 • Effect: causing diseases, death to humans, damage to other living organisms such as animals and food crops, or the natural or built environment. (Hậu quả: gây ra những căn bệnh, cái chết cho con người, gây hại đến quần thể sống như động vật và vụ mùa thực phẩm, hoặc môi trường thiên nhiên hoặc kiến trúc môi trường.)

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of pollution type you have just discussed in 3. (Tưởng tượng rằng em đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phương về một loại ô nhiễm trong khu vực em. Một trong các bạn viết về nguyên nhân và những người khác viết về hậu quả, sau đó thảo luận.)

Giải:

 • Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. (Ô nhiễm đất xảy ra khi những hoạt động của con người phá hủy bề mặt trái đất.)
 • Causes: pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation… (Nguyên nhân: thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, chất thải công nghiệp hóa chất, nạn phá rừng…)
 • Effects: soil pollution, soil erosions, the upper layer of soil is damaged, effects on wild-life… (Tác động: ô nhiễm đất, sói mòn đất, lớp đất mặt bị hư, tác động lên động vật hoang dã…)
 • Solutions: Fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. (Giải pháp: Phạt nặng người chặt phá rừng và người thải rác hóa học vào đất)

5. Read each other’s work and put them to make a complete article. (Đọc bài của mỗi người và đặt chúng cùng nhau để làm bài hoàn chỉnh.)

Soil pollution happens when human activities destroy the earth’s surface. There are many causes leading to soil pollution. Pesticides, herbicides, chemical industrial watse, deforestation,… all are causes that make the soil polluted. The consequences are that: the soil is erosed,  the upper layer of soil is damaged, and the homes for wild ainmals may disappear forever. So what we can do to resolve the problems? The goverment should fine heavily people who cut the forest and those who realease chemicals waste into the ground. Besides, we should educate people about the importance of soil and how to protect land when farming.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

3. Work in pairs. Discuss the causes and effects of one type of pollution in your area. Make notes in the diagram. (Thực hành theo cặp. Thảo luận các nguyên nhân và hậu quả của một loại ô nhiễm trong khu vực bạn sống. Ghi chú vào biểu đồ sau.)

4. Imagine that you two are writing an article for the local newspaper about  a type of pollution in your area. One of you writes about the causes and the other writes about the effects of the pollution you have just discussed in 3. (Tưởng tượng rằng các bạn đang viết một bài báo cho một tờ báo địa phưong về một loại ô nhiêm trong khu vực bạn. Một người trong số các bạn viết về nguyên nhân và người kia viết về hậu quả của loại ô nhiễm mà các bạn vừa thảo luận trong phần 3.)

=> Xem đầy đủ bài giải

a8m7