15 Soạn toán 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – trang 37 mới nhất

Chuyên mục: : Soạn toán 8 tập 2

Mối liên hệ giữa thứ tự trên tập hợp số và phép nhân như thế nào? Để biết chi tiết hơn, Hocthoi xin chia sẻ với các bạn bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

Tính chất: Với ba số a, b, c và c > 0, ta có:

  • Nếu (a<b)thì (ac<bc); nếu (a leq b)thì (ac leq bc)
  • Nếu (a>b)thì (ac>bc); nếu (a geq b)thì (ac geq bc)

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

2.  Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm

Tính chất: Với ba số a, b, c và c < 0, ta có:

  • Nếu (a<b)thì (ac>bc); nếu (a leq b)thì (ac geq bc)
  • Nếu (a>b)thì (ac<bc); nếu (a geq b)thì (ac leq bc)

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

3. Tính chất bắc cầu của thứ tự

Với 3 số a, b, c ta thấy rằng nếu a < b và b < c thì a < c.

Tính chất này gọi là tính chất bắc cầu.

Tính chất cũng tương tự đối với thứ tự lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 5: trang 39 sgk Toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a) ((-6).5 < (-5).5)

b) ((-6).(-3) < (-5).(-3))

c) ((-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004)

d) (-3x^2 ≤ 0)

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 6: trang 39 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a < b)hãy so sánh:

(2a )và (2b)

(2a )và (a + b)

(- a )và (-b)

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 7: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Số a là số âm hay dương nếu:

a) (12a < 15a)

b) (4a < 3a)

c) (-3a > -5a)

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 8: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a < b, )chứng tỏ:

a) (2a – 3 < 2b – 3)

b) (2a – 3 < 2b + 5)

=> Xem đầy đủ bài giải