15 Soạn toán 8 bài Luyện tập trang 40 mới nhất

Soạn toán 8 bài Luyện tập trang 40

Chuyên mục: : Soạn toán 8 tập 2

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 9: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho tam giác (ABC . )Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) (hat A + hat B + hat C > {180^0})

b) (hat A + hat B < {180^0})

c) (hat B + hat C < {180^0})

d) (hat A + hat B ge {180^0})

=> Xem đầy đủ bài giải

Bài tập 10: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

a) So sánh ((-2).3 )và (-4.5)

b) Từ kết quả câu a) hãy suy ra các bất đẳng thức sau:

((-2).30 < -45)

((-2).3 + 4,5 <0)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 11: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a < b, )chứng minh:

a) (3a + 1 < 3b + 1)

b) (-2a – 5 > -2b – 5)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 12: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Chứng minh:

a) (4.(-2) + 14 < 4.(-1) + 14)

b) ((-3).2 + 5 < (-3). (-5) + 5)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 13: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

So sánh a và b nếu:

a) (a + 5 < b + 5)

b) (-3a > -3b)

c) (5a – 6 ≥ 5b – 6)

d) (-2a + 3 ≤ -2b + 3)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 14: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho (a < b, )hãy so sánh:

a) (2a + 1 )với (2b + 1)

b) (2a + 1 )với (2b +3)

=> Xem đầy đủ bài giải