169 20 Câu trắc nghiệm Số phức (Vận dụng cao) – Trương Hoài Trung mới nhất


2 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
06/07/2022
Ý kiến
11lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “20 Câu Trắc Nghiệm Số Phức (Vận dụng cao) – Trương Hoài Trung”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống ở trên
20 Câu Trắc Nghiệm Số Phức (Áp Dụng Điểm Cao) - Trương Hoài Trung
20 CÂU TRẮC NGHIỆM SỐ PHỨC – VẬN DỤNG CAO.
Câu 1. Phần thực của số phức z thỏa là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Mô đun của số phức là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Có bao nhiêu số phức thỏa mãn phương trình :
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Cho hai số phức . Giá trị của biểu thức là:
A. .	B. .	C. 	.	D. .
Câu 5. Phần ảo của số phức thỏa mãn là:
A. .	B. .	C. .	D. .	
Câu 6. Cho hai số phức thỏa . Giá trị của biểu thức là:
A. .	B. .	C. 	.	D. .	
Câu 7. Số phức thỏa mãn phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .	
Câu 8. Phần ảo của số phức thỏa phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Cho số phức thỏa mãn .Môđun của số phức là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Cho số phức thỏa mãn .Môđun của số phức là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. Môđun của số phức thỏa mãn phương trình là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Gọi là hai nghiệm phức của phương trình . Khi đó bằng:
A. .	B.7.	C. .	D. .
Câu 13. Cho số phức thỏa mãn . Môđun của số phức là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14. Môđun của số phức bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Số số phức thỏa mãn đồng thời hai điều kiện và là số thuần ảo là:
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16. Số phức thỏa mãn: và là:
A. .	B. 	C. 	D. .
Câu 17. Gọi và là hai nghiệm phức của phương trình . Tính giá trị của biểu thức 
A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 18. Cho số phức thỏa . Chọn phát biểu đúng: 
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường Parabol.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường tròn có bán kính bằng .
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường tròn có bán kính bằng .
Câu 19. Cho số phức thỏa . Chọn phát biểu đúng: 
A. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường thẳng.
B. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường Parabol.
C. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường tròn.
D. Tập hợp điểm biểu diễn số phức là một đường Elip.
Câu 20. Phần ảo của số phức thỏa là:
A. .	B. .	C. .	D. .

Tệp đính kèm:

  • 20_cau_trac_nghiem_so_phuc_van_dung_cao_truong_hoai_trung.docx