169 Đề kiểm tra 1 tiết số 1 môn Tiếng Anh Lớp 6 – Năm học 2011-2012 – Trường THCS Thị trấn Pleikan (Có đáp án) mới nhất


3 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Phong cảnh
36lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2011-2012 trường THPT Pelicantown (Có đáp án)Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Đề kiểm tra học kì 1 số 1 môn Tiếng Anh lớp 6 - Năm học 2011-2012 - Pelicantown High School (Có đáp án)
TRƯỜNG THCS TT PLEIKAN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1 Họ và tên : TIẾT: 21 TUẦN: 07 NĂM HỌC: 2011 - 2012 ĐỀ CHÍNH THỨCGIỚI THIỆU THIỆULớp: MÔN: TIẾNG ANH 6 THỜI GIAN: 45 PHÚTĐiểm:Lời phê của thầy (cô) giáo:A.TRẮC NGHIỆM: Hãy chọn một đáp án đúng nhất (3 điểm)1. Ba : What are these ? - Nam :.. 	A. That is a book	 B. They are books	 C. It’s a book	D.This is a book2.They are in their .. room. 	A .living	 B. to live	 C. live	D. to live3. Thu : What’s her name ? - Lan:  	A. His name’s Hoa	B. My name’s Hoa C.Your name’s Hoa	D. Her name’s Hoa4. He is A. doctors	B. teachers	C. an engineer	D. students5. Twenty-two + thirty-seven = ............A. Fifty- six	B. Fifty-nine 	C. Fifty- seven	D. Fifty- eight6. A: Are they twelve ?	 - B:.A.Yes, he is	B. No, he isn’t	C. No, they aren’t	D. Yes, we are7.They live . Hung Vuong street.A. in	B. on	C. about 	D. at8 .A: .. are you? - B: I’m fine, thanks.A.What	 B.Where	C.Who	D. How9. A: How old are you ? 	 - B:..........A. He’s eleven	 B. I’m fine C. I’m eleven years old	 D. She’s eleven years old10. - Miss Hoa: Goodmorning, class. - Children : .A.Good afternoon, teacher B. Good evening, teacher C. Hi,teacher 	D. Good morning, teacher11. A: Is it a clock ? – BA.Yes, it is	B.Yes,they are	C. No, she isn’t	D. No, they aren’t12. Sit .. ,pleaseA. down	B.up	 	C. to	D. onB/ TỰ LUẬN:I/ Chia động từ trong ngoặc vào hình thức đúng (2 điểm)1.Mr Tan and Miss Lien (be) are.. teachers .2. I (live) ......live................. in Ha Noi. 3. That ( be) .........is................. my classroom.4. I (be) ........am............ a student.II/ Sắp xếp trật tự các từ thành câu có nghĩa (2 điểm) 1. students / many / are / How/ there? how many students are there  2. /is / he / teacher / a . He is a teacher.........................III/ Đọc đoạn văn .Sau đó trả lời câu hỏi:( 2 điểm) My name’s Ba. I’m a student. .This is my family. There are four people in my family : my father, my mother , my sister and me. My father is fifty years old .He’s a doctor. My mother is forty-six .She’s a nurse. My sister is a student.Câu hỏi : 1.What’s his name ?  His name Ba2. How old is his father? His father is fifty years old 3. How old is his mother ? His mother is forty-six4. What does she do? She’s a nurse IV/ Hãy đặt câu hỏi cho các câu trả lời sau (1 điểm)What is your name ? 1. My name’s Lan.How do you spell your name? 2. L-A-N(Câu 1 dành cho học sinh lớp 6D5,6,7,8,9,10 )  Câu 1,2 dành cho học sinh lớp 6D1,2,3,4) Người duyệt đề Người ra đề  Nguyễn Thị Tuyết Ngà Trần Nguyễn Ti ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT SỐ 1 Tiếng Anh 6  1. PHẦN CHO ĐIỂM: A/ TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu đúng 0,25 điểm * 12 câu = 3 điểm B/ TỰ LUẬN: I / Mỗi câu đúng 0,5 điểm * 4 câu = 2 điểm  II / Mỗi câu đúng 1 điểm * 2 câu = 2 điểm III / Mỗi câu đúng 0,5 điểm * 4 câu = 2 điểm IV/ Mỗi câu đúng 1 điểm * 1 câu = 1 điểm ( Đối với lớp D1,2,3,4 mỗi câu đúng 0,5 điểm * 2 câu = 1 điểm) 2. ĐÁP ÁNPHẦN  TRẢ LỜI I II III  IVA/ TRẮC NGHIỆM:1.B 2.A 3.D 4.C 5.B 6.C 7.B 8.D 9.C 10.D 11. A 12.A B / TỰ LUẬN1.are2.live3. is4. am 1. How many students are there ?2. He is a teacher.1. His name is Ba.	2. He / His father is fifty years old.3. She / His mother is forty-six years old.4. She’s a nurse.1.What’s your name ?2. How do you spell your name / it?

Tệp đính kèm:

  • de_kiem_tra_1_tiet_so_1_mon_tieng_anh_lop_6_nam_hoc_2011_201.doc