169 Đề kiểm tra học kỳ I môn Tiếng Anh Lớp 6 – Năm học 2014-2015 – Phòng GD & ĐT Đắk Lắk mới nhất


2 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Ý kiến
29lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – Năm học 2014-2015 – Sở GD&ĐT Đắk Lắk”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 - năm học 2014-2015 - Sở GD&ĐT Đắk Lắk
PHÒNG GD&ĐT ĐẮK LẮK
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I (NĂM HỌC 2014 - 2015)
Môn: Tiếng Anh(Thời gian: 45 phút)
 Họ và tên GV ra đề: 
 Đơn vị: Trường THCS 
I. Chọn từ có cách phát âm khác(1ms)
1.A lunch	 B. music	C.brush	D.number
2.Awindow	 B.five	 C.sister	D.television
3. A. museum	 B. music	 C. student	 D. drugstore
4. A. my 	 B. family	 C. many 	 D. thirty
II. Chọn câu trả lời đúng nhất(2ms)
1. How __________ are you? - Twelve .( many/ old/ tall/ fine)
2. This is my sister. __________ name’s Lan.(Your/ Her/ His/ My)
3.Our house ......................... a yard. ( is/are/ have/ has)
4. How manyare there on the table ? ( stereo / stereos / stereose / streoes ) 
5. Lan’s brother .now .( play / are playing / playing / is playing )
6. There is a well..Linh’s house(behind / next / near to/ to the left )
7. What your father do ? - He is an engineer. (does / do / is / are ) 
8. __________ does he go to school? - By bike. (When/ What/ Which/ How)
III.Nối các câu hỏi với các câu trả lời tương ứng ( 1ms )
1. What time does he get up?
3. Where is your school?
4. Is your house in the city or in the country?
5. What do you do every morning?
A.I go to school.
B.It's on Le Loi street.
C.It's in the country.
D.He gets up at six.
1......
2......
3......
4......
IV. Đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới:. (3pts).
Hi. My name’s Nga. I’m a student. I live in a house in the country. This is my family. There are four people in my family. This is my father. His name’s Quang. He’s forty six years old. He’s an engineer. He works in the factory. This is my mother. She’s thirty nine years old. She’s a nurse. She works in the hospital. This is my brother. He’s twelve years old. He is a student. Near my house, there are rice paddies, stores, clinics, a market and a temple. It’s very quiet here.
Trả lời những câu hỏi sau:(1ms)
1/ What does Nga do?.....................................................................................
2/ Are there any stores near her house?............................................................
V.Viết lại câu theo gợi ý: (2ms)
1. do/ in/ I/ homework/ the/ my/ evening (Sắp xếp từ xáo trộn thành câu đúng)
2. My school is in the country. ( Đặt câu hỏi cho phần gạch chân)
..
3. The house is in front of the tall trees. ( Viết lại câu với từ gợi ý)
 The tall trees..
4. He have English on Monday and Friday. ( Gạch chân dưới lỗi sai và sửa lại)
Choose the best answer. (2pts)
My sister is Tam. . is a teacher.
A. Her	B. She	 C.He	D. I
This is my father. name is Phong.
A. Her	B. His	C. He’s	D. My
There  fifty students in my class.
A. are	B. is	C. do	D. to be
What are these? - . are desks.
A. They	B. It	C.We	D. You
 This is ..eraser and that is  ruler.
A. a/ a	B. an/ a	C. a/ an	D. an/ an
My name is Mai and this is Minh, classmate. We are .
A. my/ student	B. her/ students	C. our/ student	D. my/ students
 How many . are there?
A. clocks	B. clock	C. a clock	D. an clock
 These are my parents. They. .doctors.
A. are	B. is	C. am	D. do
	***THE END***

Tệp đính kèm:

  • de_kiem_tra_hoc_ky_i_mon_tieng_anh_lop_6_nam_hoc_2014_2015_p.doc