169 Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh Lớp 6 – Năm học 2013-2014 – Phòng GD & ĐT Lâm Thao (Có đáp án) mới nhất


7 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Ý kiến
35lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 6 – Năm học 2013-2014 – Phòng GD&ĐT Lâm Thao (Có đáp án)”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Tiếng Anh lớp 6 - Năm học 2013 - 2014 - Sở GD&ĐT Lâm Thầu (Có đáp án)
PHÒNG GD&ĐT
ĐỀ CHÍNH THỨC
 LÂM THAO
KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 6
NĂM HỌC: 2013-2014
Môn: Tiếng Anh
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
(Đề thi có 05 trang) 
Họ và tên HS:.
Số báo danh:..
Trường:
HỌ TÊN, CHỮ KÝ
G.T 1:
G.T 2:
SỐ PHÁCH
..
Điểm
Bằng số:..
Bằng chữ:...
HỌ TÊN, CHỮ KÝ
G.K 1:
G.K 2:
SỐ PHÁCH
I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại bằng cách khoanh tròn đáp án A, B, C, hoặc D.
	1. A. sandwich	B. children	C. chocolate	D. school
	2. A. season	B. hospital	C. books	D. sister
	3. A. go	B. home	C. bottle	D. cold
	4. A. cook	B. look	C. food	D. foot
	5. A. eat	B. read 	C. repeat	D. breakfast
	6. A. window	B. down	C. town	D. shower
	7. A. car	B. garden	C. park	D. that
	8. A. bus	B. but	C. up	D. busy
	9. A. listen	B. table	C. market	D. twice
	10. A. tenth	B. math	C. brother	D. theater 
II. Khoanh tròn vào đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành những câu dưới đây.
1. Lan: .does Ly go jogging?
 Mai: Once a week.
A. What	B. Why	C. How often	D. Where
2. His sister is a teacher. She.French at a secondary school.
	A. teach	B. to teach	C. teaching	D. teaches
 Thí sinh không viết vào phần này
..
3. - Does your brother go to work bike? - Yes, he does.
	A. by	B. in	C. on	D. at
4. The police station isthe bank and the post office.
	A. from	B. between	C. next	D. front
5. - What do you often do..it’s warm? - I go jogging.
	A. when	B. but	C. because	D. and
6. I go to school.
	A. six thirty	 B. at half past six	 C. at thirty six	 D. A & B are correct
7. .school is small.
	A. Tom of	B. Toms	C. Tom’s	D. Tom
8. It’s cold in our country ..the winter.
	A. at	B. on	C. of	D. in
9. He often goes..in the river.
	A. swiming	B. swimming	C. swims	D. to swim
10. This is my new teacher. She teaches . English.
	A. me	B. my	C. her	D. I
11. .comes before Thursday and after Tuesday.
	A. Sunday	B. Friday	C. Wednesday	D. Monday
12. ..? - No. My name’s Ba.
	A. What’s your name?	B. What’s your names?
	C. Is your name Nam?	D. Is your name Ba?
13. They usually go to the.to buy dolls.
	A. bakery	B. bookstore	C. post office	D. toystore
14. - Do youflowers in the yard? - Yes, we do
	A. live	B. plant	C. work	D. listen
15. His father is a.. He in a factory.
	A. worker/is	B. worker/works	C. worker/work	D. doctor/works
16. - ..some orange juice? - Yes, please.
	A. Do you like B. Would like C. Would you like D. Do you would like
17. Tom: Let’s have some drinks now.
 Peter: .
	A. Yes, I drink B. That’s a good idea C. Yes, let’s not D. Yes, please
18. I don’t have..oranges but I haveapples.
	A. any/some	B. any/any	C. some/any	D. some/some
19. straight across the road.
	A. Don’t run	B. Not run	C. No run	D. Can’t run
20. I need aof chocolate
	A. can	B. tube	C. box	D. bar
 III. Tìm lỗi sai trong các câu sau bằng cách khoanh tròn vào đáp án A, B, C, hoặc D.
My brother can to play volleyball and badminton very well.
A B C D
This is Nga’s book and those are your book.
A B C D
Nam and Phong’s school have three floors.
 A B C D
There are a living room, two bedrooms and a bathroom in my house.
 A B C D
- What’s your favorite food, Lien? – I would like fish.
 A B C D
IV. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Let’s (help)..your mother, Nam. She (cook) in the kichen.
A: You (visit)Hue Citadel this 
 summer?
B: Yes, I am.
You mustn’t (talk) in class.
Nga and Hoa (not have) lunch at school
V. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
	1. The (child)..are in the school yard now.
	2. Their house is on the (nine).floor of the building.
	3. They are very famous football (play)in the world.
	4. Can you sing an English (sing).?
	5. There are many (beauty)..flowers in the park. 
VI. Đọc đoạn văn sau rồi chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống bằng cách khoanh tròn vào A, B, C, hoặc D.
Dear Minh,
Thank you (1)your letter. I’m very happy to hear that you are (2).in a beautiful house (3).. the country. I (4)the photo of the house very much. I am now visiting my aunt in Ha Noi. It is quite noisy here but there are many famous (5).In front (6)..her house, there is Hoan Kiem Lake. I (7)..around the lake every afternoon. Do you know Trang Tien Ice-cream? It is very near (8)house. I just walk (9)five minutes and then (10).can get an ice-cream.
Your friend
 Nam
	1. A. at	B. in	C. for	D.on
	2. A. staying	B. stays	C. stay	D. stayes
	3. A. on	B. in	C. at	D. for
	4. A. write	B. like	C. buy	D. stand
	5. A. place	B. a place	C. placing	D. places
	6. A. off	B. of	C. on	D. in
	7. A. walk	B. walks	C. sit	D. sits
	8. A. their	B. her	C. his	D. my
	9. A. in	B. of	C. for	D. with
	10. A. you	B. she	C. I	D. he
VII. Điền một từ thích hợp vào mỗi chỗ trống trong đoạn văn sau.
	There are four (1)in a year in our country. They are spring, summer, fall (2).. winter. In the spring, the (3)is usually warm. Sometimes it is cold, but not (4)..cold. There are many flowers in this season. (5)..spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the (6).are short. We often go on (7).
in the summer. (8).is a nice season. The weather is often cool. In the winter, (9).usually very cold. The days are short and the nights are long. We always wear warm (10)in the winter.
VIII. Viết lại các câu dưới đây bắt đầu bằng từ đã cho. Không được thay đổi ý nghĩa của câu.
Are there twenty classrooms in your school?
 Does
Mr. Nam has a son, Binh.
 Mr. Nam is.
I walk to school every day.
 I go..
4. The hospital is behind the museum.
 The museum
5. My father goes to bed at ten forty five.
 My father goes to bed at a
What is the price of this hat?
How
What sport does Khai like?
 What is
They are cycling to Hung Temple.
 They are going
9. Let’s go camping this weekend.
 What. 
The boy is strong.
 He...
IX. Sắp xếp các từ dưới đây theo một trật tự đúng để tạo thành câu có nghĩa.
doctor/ name/ am/ Nobel/ my/ I/ is/ a/ and.
two/ one/ are/ stools/ chair/ room/ and/ his/ there/ in.
your/ anything/ is/ daughter/ do/ tonight/ going/ to?
don’t/ camping/ we/ have/ because/ tent/ we/ a/ go/ never.
yard/ doing/ the/ sister/ aerobics/ my/ is/ in.
The end
PHÒNG GD&ĐT
 LÂM THAO
HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN LỚP 6 - NĂM HỌC: 2013-2014
Môn: Tiếng Anh
(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)
I. 2 marks – 0,2 for each correct answer
	1. D	2. A	3. C	4. C	5. D
	6. A	7. D	8. D	9. A	10. C
II. 4 marks – 0,2 for each correct answer.
	1. C	2. D	3. A	4. B	5. A
	6. B	7. C	8. D	9. B	10. A
	11. C	12. C	13. D	14. B	15. B
	16. C	17. B	18. A	19. A	20. D
III. 2 marks – 0,4 for each correct answer.
	1. B	2. D	3. C	4. A	5. D
IV. 2 marks – 0,4 for each correct answer.
help / is cooking
Are..going to visit
 talk
don’t have
V. 2 marks – 0,4 for each correct answer.
	1. children	 2. ninth	 3. players	4. song	5. beautiful
VI. 2 marks – 0,2 for each correct answer.
	1. C	2. A	3. B	4. B	5. D
	6. B	7. A	8. B	9. C	10. C
VII. 2 marks – 0,2 for each correct answer.
	1. seasons	6. nights	
	2. and	7. vacation (holiday)	
	3. weather	8. Fall (Autumn)
	4. very	9. it’s	
	5. After	10. clothes
VIII. 2 marks – 0,2 for each correct answer. 
Does your school have twenty classrooms?
Mr. Nam is Binh’s father.
I go to school on foot every day.
The museum is in front of the hospital.
My father goes to bed at a quarter to eleven.
How much is this hat?
What is Khai’s favorite sport?
They are going to Hung Temple by bike (bicycle)
What about going camping this weekend?
 He is a strong boy.
IX. 2 marks – 0,4 for each correct answer
My name is Nobel and I am a doctor.
There are two stools and one chair in his room.
Is your daughter going to do anything tonight?
We never go camping because we don’t have a tent.
My sister is doing aerobics in the yard.
Tổng điểm: 20 điểm
Ghi chú: Nếu thí sinh có câu trả lời khác với hướng dẫn chấm mà đúng thì vẫn đạt điểm theo thang điểm đã cho.

Tệp đính kèm:

  • de_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_tieng_anh_lop_6_nam.doc