169 Giáo án dạy thêm Tiếng Anh Lớp 7 – Năm học 2015-2016 mới nhất


21 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Ý kiến
33lượt tải xuống
đầu tiên
Tải xuống
bạn đang xem mẫu 20 trang từ tài liệu “Giáo Án Học Thêm Tiếng Anh Lớp 7 – Năm Học 2015-2016”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Giáo án tiếng Anh lớp 7 - năm học 2015-2016
Period 1st Sunday, August 23rd 2015
 REVIEW UNIT 1
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức của bài 1 và làm một số bài tập liên quan.
Tiến trình dạy học.
Kiến thức cần nắm.
I.Hỏi ho, tên đệm.
What is your family name ? – My family name is Pham = It is Pham
What is your middle name ? – My middle name is Thi = It is Thi
II.Hỏi tuổi.
How old are you ? = What is your age ?
I am 13( years old)
III. Hỏi địa chỉ.
Where do you live ? – I live in Hoa son/ on Tran Phu street/ at 5 LHP street
What is your address ? – It’s Tran Phu Street
IV.Hỏi phương tiện.
How do you go to school ? – I go to school by bike
How does Nam travel to work ? – He travels by car
How do/does + S + V ? – S + V/Vs/es ... by + PT
V.Hỏi khoảng cách.
 Ex: How far is it from your huose to school? – It’s about 2 kilometers
How far is it from ........... to .............. ?
It is (about) ........................ km/m
VI.A lot of/lots of,any, many.
1. a lot of / lots of: nhiều: + N đđsn
 N kđđ
Thường dùng trong câu khẳng định.
Ex: I have lots of friends in Ha Noi
2.Many + N đđsn. Thường dùng trong câu phủ định
Ex: I don’t have many friends in Hue
3. Any + N đđsn
 N kđđ - > không ....... nào : dùng trong câu PĐ & NV
Ex: I don’t have any friends
B- Bài tập vận dụng.
I. Tìm từ có phần gạch chân phát âm là / I / 
Miss 	 distance 	my	 happy 	five	 finish	nice	 hi	 white 	different
II.Tìm từ có cách phát âm khác.
A. aunt 	B. class 	C. far 	D. Parents
A. go 	B. kilo 	C. old 	D.stop
A. names 	B. students 	C. friends 	D. trousers
A. what 	B. when 	C. who 	D. why
A. bread 	B. people 	C. meet 	D. bean
III.Chia động từ.
Hoa (get) ............ up at 6 every morning
She ( stay ) .................. with her Aunt and Uncle now
She ( not have ) ...................... any friends in HN but she ( have ) ......... lots of friends in Hue
Nam ( be ) ........ in class 7A? – No, he ( be ) ............. in class 7B
What you ( do ) ............. every day ?- I ( go ) .......to work
There ( not be ) ................... any trees near my house
Look! They ( play) ...................... soccer
IV.Nối câu hỏi với câu trả lời.
How do you go to school? 	a. pretty good
How far is it from here to your house?	 b. because I miss my parents
How old are you?	 	c. It’s Van
How are you today? 	d. I walk
How is your new house different from your new one? e. Mrs Ngoc
What’ s middle name? 	f. 12
Where do you live? 	g. about 7 km
Who are you talking to? 	h. it’ s bigger
Why are you unhappy? 	i. tran Phu Street
Which grade are you in?	 j. 13
Answer: 1d, 2g, 3j, 4a, 5h, 6c, 7i, 8e,9b,10f
V. Khoanh tròn đáp đúng.
1. Hello Nga. ... to meet you again. a.Hi	 b. nice 	c. gladly
2. ... is our new classmate. His name is Lan a. It 	b. She 	c. He
3. His parents live in Hue ... her grandparents a. with 	b. to 	c. at
4. ... you miss your friends? a. Do 	b. Are 	c. Does
5. ... are you talking to? a. Where 	b. How 	c. Who
6. ... you live with? a. Where 	b. How 	c. Who
7. Duyen ... with us now a. doesn’t go b. don’t go c. isn’t going
8. ... is it from Hue to Ha noi? a. How	 b. How far c. How old
9. Many things ... different. a. don’t b. doesn’t c. aren’t
10. There are ... books on the shelf. a. lots of b. many c. any
VI.Đặt câu hỏi cho các câu sau.
It is Nguyen
My sister is 8
She goes to school by bus
It is 5 km from her house to the post office
No, it isn’t. My old school is smaller than my new one
VII.Tìm và sửa lỗi sai.
She is in class 7A.and so I am
They have lots of beautiful pen
Tuan lives on 12 Tran Hung Dao Street
Hang is happy because she lives far from her parents
Her new school is big than her old one
VIII.Sử dụng từ cho sẵn để hoàn thành đoạn văn.
With , far , years , any , motorbuke , classmate , by , livng
	This is our new ............ . She lives in the country .............. her parenrs. Now she is .............. with her grandparents in HCM city. She is in class 7C and she is thirteen ................. old
	Her grandparents’house is ............... from school. So, she usually goes to school by ............. . Sometimes, She goes to school .......... bus. She doesn’t have ................ friends, so she is unhappy.
IX.Dựa vào đoạn văn trên và trả lì câu hỏi.
Where is she staying now?
Is she in grade 7?
How old is she?
How does she usually go to school?
Why is she unhappy?
Chữa BT trong sách bài tập.
C. Homework.
I. Hoàn thành câu.
1. It / 2 km / house / Market
2. They / have/ lot / books.
3. I / unhappy / becuase / get / bad marks
4. Nam / live / with / uncle / aunt / Tran Phu Street.
5. How far / Nam Dan / Do Luong ?
Period 2nd Wednesday, September 9th 2015
REVIEW UNIT 2
Mục tiêu: Giúp học sinh nắm vững kiến thức cơ bản bài 2 và làm một số bài tập liên quan.
Tiến trình dạy học.
A. Chữa bài tập về nhà.
B. Kiến thức cần nắm
I.Thì tương lai đơn. 
1. Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động có thể sẽ xảy ra trong tương lai dùng với các trạng từ: Tomorrow , tonight, next week/month/year, soon
2. Cấu trúc.
a. Câu KĐ: 
S + Will + V + O
	Ex: I will go to Ha noi next Sunday
b. Câu PĐ: 
S + will not + V + O
 won’t
	Ex: She won’t go to school tonight
c. Câu NV:
	Will + S + V + O ? –Yes, S + will
No, S + won’t 
Ex: Will you play soccer tomorrow ? – Yes,I will
d. Câu hỏi có từ hỏi.
	Wh + will + S + V + O ? 
	Ex: Where will you go tomorrow? – I will go to school
II. Hỏi số điện thoại.
	What is your telephone number? (It’s) 8 372 311
III. Giới từ chỉ thời gian.
	At + giờ
	On + thứ/ ngày tháng
	On my birthday
	In + tháng / năm
IV. Cách đọc ngày tháng năm.
January 14th 2015 : January the fourteenth, 2015
 The fourteenth of January, 2015
Tháng ngày năm/ ngày of tháng năm
V. Hỏi ngày sinh nhật.
	What is your date of birth ? = When is your birthday?
	 It is on June 8th 
Bài tập vận dụng.
I.Chia động từ ở thì HTĐ hoặc TLĐ.
1. My father (see) ............ a doctor next week
2. Mr.Thanh (live) .......... on Le Loi Street
3. My mother (be) ............. sixty years old next year
4. They (not visit) ................. us next month
5. What time you (get) ....... up every day?
I usually (get) ................ up at 6 But tomorrow I ( get) .............up at 5.30
6. My friends often ( brush) ............... after meals
II.Sắp xếp các câu thành đoạn hội thoại hợp lí.
4 	This is Nga.When will she come back ?
2 	Hello. Can I speak to Trang ?
1 	Hello.This is 8 630 842
5 	She’ ll be back aat about 4.30
3 	I’m sorry. She’s out at the moment.Who’s calling?
6 	Allright.Please tell her I’ll call again at five
8 	Thank you. goodbye
7 	Ok. I’ll tell her
9 	Bye
III. Hoàn thành đoạn hội thoại.
Hoa: 	Gooddd morning . Mr Tan
Mr Tan: 	Good morning. What’s ................?
Hoa: 	Pham Thi Hoa
Mr Tan: 	How ........................,Hoa?
Hoa: 	I’m 13. I will be 14 on my next birthday
Mr Tan: 	What’s ..............................?
Hoa: 	My date of birth is on June 8th
 Mr Tan:	Where ...............................?
Hoa: 	at 12 THD Street
Mr Tan: 	What ................................?
Hoa: 	8 261 370
Mr Tan: 	Who ..................................?
Hoa:	 I live with my Uncle and Aunt
Mr Tan: 	Thank you
IV.Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống.
	Nga lives in the city ............. her parents and two brothers. She lives at 14 HHT Street . Her telephone ........... is 8 291 765. ............... her next birthday is on july 1st , Nga will ............... 14 . She will have a small party for her birthday. She will invite some best friends. They will .............. cakes and drink soda. The party will start at five and finish at nine.
V.Trả lời câu hỏi.
1. What is Nga’s address ?
2. Who does she live with?
3.What’s her telephone number?
4. How old is she now ?
5. Will she invite her friends to her party?
6. How long will the party last ?
VI. Tìm và sửa lỗi sai.
What time the concert will start ?
You will have lot of new friends.
When’s your birthday? On November twentyth
My birthday is on June
Do you go to school tomorrow ?
VII. Cho dạng đúng của từ trong ngoặc.
Nam is my ..................... ( class)
Hoa gets mark 3 so she is ................. ( happy )
Minh is .................. because he doesn’t have any friends. (worry)
D.Homework.
Đặt câu hỏi cho các câu sau.
My father will be 44 on his next birthday.
Yes, she is a teacher
She lives at 12 HBT Street
Period 3rd Tuesday, September 22nd 2015 
REVIEW UNIT 3
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản của bài 3 và làm một số bài tập liên quan.
Tiến trình bài học.
Chữa bài tập về nhà.
Kiến thức lí thuyết cần nắm.
I.Câu cảm thán.
Câu cảm thán khen ngợi và câu cảm thán phàn nàn.
Cấu trúc: 
	Ex: What a lovely house ! = How lovely the house is !
	 What an awful day! = How awful the day is !
	 What beautiful pens! = What beautiful the pen are !
What a/an + adj + N(sing)!
What + adj + N(plu) !
= How adj + S + be!
 How(adv) + S + V! 	Ex: How fast he runs!
II.Câu so sánh.
So sánh hơn.
Nam is taller than Nga
Hoa is more beautiful than Lan
=> S1 + be + Adj(ngắn)+er + Than + S2
 More + adj(dài)
So sánh nhất.
Nam is the tallest in class 7C
Hoa is the most beautiful
S + be + the + adj( ngắn)+ est 
 Most + adj (dài).
III.Giới từ:
1.Giới từ chỉ nơi chôn.
	On, at, in, next to, near, opposite, in front of, behind, between .....and...
Ex: There is a hotel next to my house =
	The hotel is next to my house =
	Next to my house, there is a hotel
2.Giới từ chỉ thời gian.
- at + giờ
- on + thứ /thứ ngày tháng / ngày tháng
	Ex: on Sunday
	 On June 8th 
- in + tháng/ năm / mùa/ buổi trong ngày
 Ex: in the morning
	 In june
 In the Summer
-from .............. to /till........
	Ex: from 7.00 to 11.00
	 From morning till night
C – Bài tập vận dụng.
I. Tìm từ không cùng nhóm với các từ còn lại.
1. a. father 	b. mother 	c. friend 	d. sister
2. a. grow 	b. does 	c. work 	d. raise
3. a. tub 	b. stove 	c. dryer 	d. dishwasher
4. a. one 	b. ten 	c. eleventh 	d. twelve
5. a. doctor 	b. driver 	c. farmer 	d. teach
II. Match.
	A	B
	Teacher	write for a newspaper
	Nurse	grow vegetables
	Journalist	take care of sick people
	Student	do the housework
	Farmer	teach in a school
	Housewife	learn in a school
III.Dùng từ gợi ý viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi.
1. My birthday is on Sunday 2nd 
	My date ............................................
2. Hoa is taller than Lan
	Lan...................................................
3. The house is very beautiful
	What a............................................!
4. My house is behind his school
	His school .......................................
5. What is Nam’s job?
	What does ......................................?
6. The film is interesting
	What an .........................................!
7. Her dolls are nice
	What ..............................................!
	How ...............................................!
IV. Điền từ hỏi phù hợp vào chỗ trống.
.............. is your age? - I’m ten 
............... will the concert start? -At 7
............... does she get to work ? - by bike
............... is calling? - This is Lan
............... will she be back ? - next Sunday
We are free now. ............ don’t we go fishing?
............... pens do you have ?
............... is it from your school to Doluong market ?
................ is your mother going ? - HaNoi
............... is she staying at home? - Because sh is tired
 .............. is your birthday ?
 .................. does she do ? - a teacher
V.Pronunciation.
1. busy 	sister 	expensive 	newspaper
2. grow 	below 	shower 	window
3.takes 	raises 	washes 	teaches
4. idea 	bright 	favorite 	primary
5. care 	center 	convenient 	comfortable 
D- Homework.
I. Điền giới từ. 
1. My house is .............. to the bookstore
2. He will be 14 ........... his next birthday
3. Hoa lives .............. her Uncle and aunt ............. 12 Tran phu Street ....... HN.
4. My date of birth is ................... September 6th 
5. The Teacher’s day is .................. November
II.Vieets lai câu.
The room is nice -> What ...........................................................!
 How ...........................................................! 
The books are expensive -> What .............................................!
 How ............................................!. 
That test is easier than this one 
-> This test ..................................................................................
My book is more expensive than hers
Her book .....................................................................................
 (SUNDAY) REVIEW FOR THE FIRST TEST 
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản của bài 1, 2, 3 và làm một số bài tập liên quan test 1.
Tiến trình bài học.
Chữa bài tập về nhà.
Kiến thức lí thuyết cần nắm qua unit 1,2,3.
Thì HTĐ 	II. Thì TLĐ
Every day ............ 	Tonight, tomorrow, soon, next week ...
Always sometimes, usually ...
S+ V(s/es) + O 	S + will + V +O
Ex: She goes to school every day 	She will go to school tomorrow
S + don’t/doesn’t + V + O 	S + won’t + V +O
Ex: She doesn’t go to school every day 	She won’t go to school tomorrow
Do/Does + S + V + O ? 	Will + S + V+ O ?
Ex: Does she go to school every day? 	Will she go to school tomorrow?
 	Yes,she does/ No, she doesn’t 	Yes, she will / No, she won’t
Wh + do/does + S + V ....?	 Wh + Will + S + V ..? 
Ex: What does she do every day? 	What will she do tomorrow?
* Tobe: S+ am/is/are.... 	S+ will be.......
III.So sánh hơn, nhất.
Cheap	 ->	 cheaper 	->	the cheapest
Easy 	 ->	easier 	->	the asiest
Expensive ->	more expensive ->	 the most expensive .....
Ex: Hoa is tall
	Lan is taller than Hoa
	Nga is the tallest of the three girls
IV.Câu cảm thán.
	What a beautiful house! = How beautiful the house is !
	What an interesting book! = How interesting the book is!
	What lovely dolls ! = How lovely the dolls are!
What ( a/an) + adj + N!= How adj + N +be !
Ex: She has a beautiful house
	What a beautiful house she has!
V.Giới từ chỉ thời gian và nơi chốn.
C- Bài tập vận dụng.
I. Chia động từ.
1. I (walk) .......... to school every day, I (not take) ......... the bus
2. What ........( you read) ............... now? – I (read) ................ my grammar book
3. Mai and Lan (sit) ......... next to each other in class every day, so they often (help) ............. each other with their grammar exercise.
4. My mother often ( go) ............... to the market every day but tomorrow she (stay) ..... home, she ( not go) ........... to the market
5. I ( be ) ..........13 now and I (be ) ....14 on my next birthday.
II. Điền giới từ. 
I usually get up .............. 5.30 a.m
They will have a party ............. Monday
My birthday is ............ January, It’s ............ January 8th 
Are there any girls ........... your class?
I live ........... Duy Tan Street
There are 2 men ........... front of your car
I don’t have free time.......... the morning
I will build a house ....... 2009
We will watch the film ........... 8.00 ....... 9.00 a.m
They usually stay ............. home at night
III.Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.
My father is an engineer
He works in a hospital
It’s about 2 km from my house to the movie theater
I will go camping next Sunday
yes, his telephone number is 8.371.926
IV.Hoàn thành câu với từ gợi ý.
What / amazing / answer !
When / birthday ?
I / 13 / next birthday.
That boy / short / than / his mother.
It / 100m / market / post office.
V.Điền từ cho sẵn vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.
Learning classes sometimes 	at 	week 	can 	visit 	next
	Huong is a student(1) ...... QT school. She goes to school six days a( 2) ........ from Monday to Saturday.(3) ....... often start at 7.30. She likes (4) .......... very much. She and her (5) ..... go on picnics. They (6) ......... learn a lot of things after the picnic. (7) ....... two weeks they will (8) ..... a very lovely park.
Where does Huong learn?
How often does she go to school?
Can they learn a lot of things after the picnics?
Where will they go next two weeks?
Does she go to school on Sunday?
C- Homework.
Dùng từ gợi ý .
The books are very boring.
What .............................................!
That house is cheaper than this one
This house is ......................................
I have a big car
How ..................................................!
How old is Nga?
What ................................................?
I live on Tran Phu Street
My ....................................................
What is his date of birth?
 When..................................................?
 Period 4th 	 Monday, October 5th 2015
REVIEW UNIT 4
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thức cơ bản của bài 4 và từ đó làm một số bài tập liên quan .
Tiến trình bài học.
Chữa bài tập về nhà.
Kiến thức cần nắm.
I. Hỏi giờ.
What time is it? = What is the time?
Giờ đúng: It’s + giờ + (o’clock)
Giờ hơn: It’s + giờ + phút
 It’s + phút + past + giờ
Giờ kém: It’s + phút + to + giờ
Hỏi môn học yêu thích.
What’ s your favorite subject? = What subject do you like?
	It’s [English] = I like [English]
Hỏi khi nào khi nào bạn có môn ...
When do you have English?- I have it on Monday,Tuesday and Friday
Bạn có môn gì vào thứ...
What do you have on Monday ?
	I have English, Math and Music
V. Hỏi bạn làm gì ...vào lúc máy giờ.
What time do you get up? – I get up at six
Hỏi bây giờ bạn đang học môn gì.
What are you studying? 
	I’m studying English
Một số trường hợp cần lưu ý.
I have 2 breaks each day. The breaks last 20 minutes
 = I have 2 20-minute breaks
 Adj
She has a book. It has 100 pages
 = She has a 100-page book
C-Bài tập vận dụng.
I.Xếp các từ sau theo 3 nhóm: Nghề nghiệp,nơi làm việc,môn học.
School, librarian, farm, nurse, English, math, hospital, farmer, student, physics, physical education, fireman, engineer, home, housewife, history, factory, literature, library, music
II.Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.
1.She has math on Tuesday and Thursday.
2.They go to work at 6.30
3.Nam likes Math
4.Today they have Math and English
5.I am studying history
III.Dùng từ gợi ý viết lại câu.
1.She likes English.
- Her ...............................................................................
2.It’s ten forty-five
- It’s a...............................................................................
3.It’s nine thirty
- It’s half..........................................................................
4.What time is it ?
- What is ........................................................................?
5.Her summer holiday lasts 3 months
- She has a ........................................................................
V.Điền từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn.
	I am Nam. I live (1) .......... my parents at 12 Tran Phu Street. Every day I walk to school because my house is (2) ....... very far from the school.
It’s only about 500 meters. My cloasses (3) ........ at seven fifteen and finish at half (4) ......... eleven.I go home and(5) ......... lunch at 12.I study 12 subjects each week, but my favorite (6) ....... is English because it’s interesting and fun, and it’s important,too. I have it three days a week: Monday,Wednesday and Thursday.(7) ........... Sunday,I don’t go to school. I stay at home and play games.
Questions:
1.Who does Nam live with?
2.What is his address?
3.Is it far from his house to school?
4.How far is it?
5.Do his classes end at eleven thirty?
6.What subject does she like best? Why?
7.How often does he have English?
8.Does he have English on Thursday?
What does he do on Sunday?
D-Homework.
Đặt câu hỏi cho phần gạch chân.
1.She has English on Tuesday.
2.They will go school at 6.00
3.We have Math and English on Monday
4.I like music
Period 5th Sunday, November 1st 2015
REVIEW: UNIT 5
Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại kiến thứ

Tệp đính kèm:

  • giao_an_day_them_tieng_anh_lop_7_nam_hoc_2015_2016.doc