17 Soạn toán 7 bài Luyện tập trang 36 mới nhất

Soạn toán 7 bài Luyện tập trang 36

Chuyên mục: : Soạn toán 7 tập 2

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 19: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức (16x^2y^5 – 2x^3y^2 )tại (x = 0,5 )và (y = -1)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 20: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Viết ba đơn thức đồng dạng với đơn thức (-2x^2y )rồi tính tổng của cả bốn đơn thức đó.

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 21: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đơn thức:

(frac{3}{4} xyz^2; frac{1}{2}xyz^2 ;frac{-1}{4}xyz^2)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 22: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:

a) (frac{12}{15} x^4y^2)và (frac{5}{9} xy)

b) (-frac{1}{7} x^2y )và (-frac{2}{5} xy^4)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 23: trang 36 sgk Toán 7 tập 2

Điền các đơn thức thích hợp vào chỗ trống:

a) (3x^2y + ……. = 5x^2y)

b) (………. – 2x^2 = -7x^2)

c) (………. + ……………. + ……….. = x^5)

=> Xem đầy đủ bài giải