17 Soạn toán 7 bài Luyện tập trang 40 mới nhất

Soạn toán 7 bài Luyện tập trang 40

Chuyên mục: : Soạn toán 7 tập 2

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 34: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Tính tổng của các đa thức:

a) (P = x^2y + xy^2 – 5x^2y^2 + x^3 )và (Q = 3xy^2 – x^2y + x^2y^2)

b) (M = x^3 + xy + y^2 – x^2y^2- 2 )và (N = x^2y^2 + 5 – y^2)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 35: trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Cho hai đa thức:

(M = x^2 – 2xy + y^2)

(N = y^2 + 2xy + x^2 + 1)

a) Tính (M + N)

b) Tính (M – N)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 36: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

a) (x^2 + 2xy – 3x^3 + 2y^3 + 3x^3 – y^3 )tại (x = 5 )và (y = 4)

b) (xy – x^2y^2 + x^4y^4 – x^6y^6 + x^8y^8 )tại (x = -1 )và (y = -1)

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 37: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y có ba hạng tử 

=> Xem đầy đủ bài giải

Câu 38: trang 41 sgk Toán 7 tập 2

Cho các đa thức:

(A = x^2- 2y + xy + 1)

(B = x^2+ y – x^2y^2- 1)

Tìm đa thức C sao cho:

a) (C = A + B)

b) (C + A = B)

=> Xem đầy đủ bài giải