185 Draw Là Gì mới nhất

English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation

Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

draw

*

drawdanh từ sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn sự rút thăm; sự mở số; số trúng (thể dục,thể thao) trận đấu hoà câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì) động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục to be quick on the draw vảy súng nhanh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cấtngoại động từ drew; drawn kéo to draw a net kéo lưới to draw the curtain kéo màn to draw a cart kéo xe bò to draw a plough kéo cày kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn to draw somebody aside kéo ai ra một chỗ to draw attention thu hút sự chú ý to draw customers lôi kéo được khách hàng đưa to draw a pen across paper đưa quản bút lên trang giấy to draw one”s hand over one”s eyes đưa tay lên che mắt hít vào to draw a long breath hít một hơi dài co rúm, cau lại with drawn face với nét mặt cau lại gò (cương ngựa); giương (cung) to draw the rein (bridle) gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình…) to draw consequences kéo theo những hậu quả to draw trouble upon oneself chuốc lấy điều khó chịu vào thân kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra to draw water from the well kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên to draw a tooth nhổ răng to draw a nail nhổ đinh with drawn sword gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần to draw blood from the vein trích máu ở tĩnh mạch rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra to draw a lesson from failure rút ra một bài học từ thất bại to draw conclusions rút ra những kết luận to draw comparisons đưa ra những điểm so sánh; so sánh to draw distinctions vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt mở (số), rút (thăm); được, trúng (số…) to draw lots mở số to draw a prize trúng số to draw the winner rút thăm trúng lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở to draw one”s salary lĩnh lương to draw information from…

Bạn đang xem: Draw là gì

lấy tin tức ở… to draw comfort (consolation) from… tìm thấy nguồn an ủi ở… to draw inspiration from… tìm thấy nguồn cảm hứng ở… (đánh bài) moi to draw all the trumps moi tất cả những quân bài chủ của đối thủ, làm cho đối thủ điêu đứng vì hết quân bài chủ moi ra (lòng gà…), móc ra, moi hết, làm cạn hanged, drawn and quartered bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân) calf draws cow bò con bú cạn sữa bò cái to draw fowl mổ moi lòng gà pha (trà), rút lấy nước cốt to draw the tea pha trà (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn kéo dài to draw wire kéo dài sợi dây thép vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời) to draw a straight line vạch một đường thẳng to draw a portrait vẽ một bức chân dung to draw a plan dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch to draw a furrow vạch một luống cày viết (séc) lĩnh tiền to draw a cheque on a banker viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng hoà, không phân được hơn thua to draw a game with someone hoà một trận đấu với ai a drawn game trận đấu hoà a drawn battle cuộc chiến đấu không phân được hơn thua, trận đánh bất phân thắng bại (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét) the ship draws two meters con tàu có mức chìm hai mét (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang tráinội động từ kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút the play still draws vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem thông (lò sưởi, ống khói…) ngấm nước cốt (trà,,,) (hàng hải) căng gió (buồm) kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến to draw round somebody túm tụm kéo đến quanh ai đi to draw towards the door đi về phía cửa to draw to an end (a close) đi đến chỗ kết thúc vẽ (hàng hải) trở (gió) the wind draws aft gió trở thuận (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra to draw upon one”s banker lấy tiền ở chủ ngân hàng (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến to draw on one”s memory nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi…) to draw ahead dẫn đầu to draw away lôi đi, kéo đi (thể dục,thể thao) bỏ xa to draw back kéo lùi, giật lùi rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu…) to draw down kéo xuống (màn, mành, rèm…) hít vào, hút vào (thuốc lá…) gây ra (cơn tức giận…) to draw in thu vào (sừng, móng sắc…) kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào…) xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp) to draw off rút (abcxyz); rút lui lấy ra, kéo ra, rút ra… (rượu trong thùng…, giày ống…) làm lạc (hướng chú ý…) to draw on dẫn tới, đưa tới đeo (găng…) vào quyến rũ, lôi cuốn tới gần spring is drawing on mùa xuân tới gần (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua) (thương nghiệp) rút tiền ra cầu đến, nhờ đến, gợi đến to draw out nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra kéo dài (bài nói, bài viết…); dài ra (ngày) (quân sự) biệt phái (một đơn vị…); dàn hàng, dàn trận khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra vẽ ra, thảo ra to draw out a plan thảo ra một kế hoạch to draw up kéo lên, rút lên; múc (nước…) lên (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng thảo (một văn kiện) (+ with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp đỗ lại, dừng lại (xe) the carriage drew up before the door xe ngựa đỗ lại ở trước cửa (+ to) lại gần, tới gần to draw up to the table lại gần bàn to draw a bead on (xem) bead to draw blank lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì to draw the long bow (xem) bow to draw one”s first breath sinh ra to draw one”s last breath trút hơi thở cuối cùng, chết to draw the cloth dọn bàn (sau khi ăn xong) to draw it fine (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư to draw to a head chín (mụn nhọt…) to draw in one”s horns thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây to draw a line at that làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi to draw the line ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa draw it mild! (xem) mild to draw one”s pen against somebody viết đả kích ai to draw one”s sword against somebody tấn công ai to draw an analogy, a comparison, a parallel between sth and sth so sánh cái gì với cái gì at daggers drawn with sb đối chọi, thù nghịch to draw sb”s attention to sth lưu ý ai về điều gì to draw a distinction between sth and sth phân biệt rõ cái gì với cái gì to draw stumps (môn crickê) nhổ cọc cho biết kết thúc cuộc chơi to draw sb”s teeth làm cho trở nên vô hại to draw oneself up to one”s full height vươn thẳng người to draw a veil on sth không nhắc tới điều gì (do tế nhị) (lý thuyết trò chơi) kéo, rút (bài); vẽ d.

Xem thêm: Bảng Ngọc Master Yi Mùa 12, Cách Lên Đồ Và Bảng Ngọc Master Yi Mới Nhất

a line vẽ đường thẳng

*

/drɔ:/ danh từ sự kéo; sự cố gắng, sự nỗ lực sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức lôi cuốn sự rút thăm; sự mở số; số trúng (thể dục,thể thao) trận đấu hoà câu hỏi mẹo (để khai thác ai, cái gì) động tác rút súng lục, động tác vảy súng lục to be quick on the draw vảy súng nhanh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần di động của cầu cất ngoại động từ drew; drawn kéo to draw a net kéo lưới to draw the curtain kéo màn to draw a cart kéo xe bò to draw a plough kéo cày kéo, lôi kéo, thu hút, lôi cuốn to draw somebody aside kéo ai ra một chỗ to draw attention thu hút sự chú ý to draw customers lôi kéo được khách hàng đưa to draw a pen across paper đưa quản bút lên trang giấy to draw one”s hand over one”s eyes đưa tay lên che mắt hít vào to draw a long breath hít một hơi dài co rúm, cau lại with drawn face với nét mặt cau lại gò (cương ngựa); giương (cung) to draw the rein (bridle) gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kiềm chế kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình…) to draw consequences kéo theo những hậu quả to draw trouble upon oneself chuốc lấy điều khó chịu vào thân kéo ra, nhổ ra, lấy ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra to draw water from the well kéo nước ở giếng lên, múc nước ở giếng lên to draw a tooth nhổ răng to draw a nail nhổ đinh with drawn sword gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt trần to draw blood from the vein trích máu ở tĩnh mạch rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra to draw a lesson from failure rút ra một bài học từ thất bại to draw conclusions rút ra những kết luận to draw comparisons đưa ra những điểm so sánh; so sánh to draw distinctions vạch ra (nêu ra) những điểm khác biệt mở (số), rút (thăm); được, trúng (số…) to draw lots mở số to draw a prize trúng số to draw the winner rút thăm trúng lĩnh ra, lấy ra, tìm thấy ở to draw one”s salary lĩnh lương to draw information from… lấy tin tức ở… to draw comfort (consolation) from… tìm thấy nguồn an ủi ở… to draw inspiration from… tìm thấy nguồn cảm hứng ở… (đánh bài) moi to draw all the trumps moi tất cả những quân bài chủ moi ra (lòng gà…), móc ra, moi hết, làm cạn hanged drawn and quartered bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân) calf draws cow bò con bú cạn sữa bò cái to draw fowl mổ moi lòng gà pha (trà), rút lấy nước cốt to draw the tea pha trà (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm thú săn kéo dài to draw wire kéo dài sợi dây thép vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; mô tả (bằng lời) to draw a straight line vạch một đường thẳng to draw a portrait vẽ một bức chân dung to draw a plan dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch to draw a furrow vạch một luống cày viết (séc) lĩnh tiền to draw a cheque on a blanker viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng ((thường) động tính từ quá khứ) hoà, không phân được thua to draw a game with someone hoà một trận đấu với ai a drawn game trận đấu hoà a draws battle cuộc chiến đấu không phân được thua (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); có mức chìm (bao nhiêu mét) the ship draws two metters con tàu có mức chìm hai mét (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả bóng crikê); đánh (quả bóng gôn) quả sang trái nội động từ kéo; kéo ra, lấy ra, rút ra hấp dẫn, lôi cuốn, có sức thu hút the play still draws vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem thông (lò sưởi, ống khói…) ngấm nước cốt (trà, , ,) (hàng hải) căng gió (buồm) kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi cuốn đến to draw round somebody túm tụm kéo đến quanh ai đi to draw towards the door đi về phía cửa to draw to an end (a close) đi đến chỗ kết thúc vẽ (hàng hải) trở (gió) the wind draws aft gió trở thuận (thương nghiệp) ((thường) on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra to draw upon one”s banker lấy tiền ở chủ ngân hàng (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ cậy đến, gợi đến to draw on one”s memory nhờ đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua ngựa thi…) to draw ahead dẫn đầu !to draw away lôi đi, kéo đi (thể dục,thể thao) bỏ xa !to draw back kéo lùi, giật lùi rút lui (không làm việc gì, không tham gia trận đấu…) !to draw down kéo xuống (màn, mành, rèm…) hít vào, hút vào (thuốc lá…) gây ra (cơn tức giận…) !to draw in thu vào (sừng, móng sắc…) kéo vào, lôi kéo vào (một phong trào nào…) xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn hơn (những ngày liên tiếp) !to draw off rút (abcxyz); rút lui lấy ra, kéo ra, rút ra… (rượu trong thùng…, giày ống…) làm lạc (hướng chú ý…) !to draw on dẫn tới, đưa tới đeo (găng…) vào quyến rũ, lôi cuốn tới gần spring is drawing on mùa xuân tới gần (thể dục,thể thao) đuổi kịp, bắt kịp (trong cuộc chạy đua) (thương nghiệp) rút tiền ra cầu đến, nhờ đến, gợi đến !to draw out nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra kéo dài (bài nói, bài viết…); dài ra (ngày) (quân sự) biệt phái (một đơn vị…); dàn hàng, dàn trận khai thác, moi ra (một điều bí mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) bộc lộ ra vẽ ra, thảo ra to draw out a plan thảo ra một kế hoạch !to draw up kéo lên, rút lên; múc (nước…) lên (động từ phãn thân) to draw oneself up đứng thẳng đơ, đứng ngay đơ (quân sự) sắp quân lính thành hàng, dàn hàng thảo (một văn kiện) ( with) bắt kịp, đuổi kịp, theo kịp đỗ lại, dừng lại (xe) the carriage drew up before the door xe ngựa đỗ lại ở trước cửa ( to) lại gần, tới gần to draw up to the table lại gần bàn !to draw a bead on (xem) bead !to draw blank lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được con nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì !to draw the long bow (xem) bow !to draw one”s first breath sinh ra !to draw one”s last breath trút hơi thở cuối cùng, chết !to draw the cloth dọn bàn (sau khi ăn xong) !to draw it fine (thông tục) quá chi ly, chẻ sợi tóc làm tư !to draw to a head chín (mụn nhọt…) !to draw in one”s horns thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên mặt ta đây !to draw a line at that làm đến mức như vậy thôi; nhận đến mức như vậy thôi !to draw the line ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa hơn nữa !draw it mild! (xem) mild !to draw one”s pen against somebody viết đả kích ai !to draw one”s sword against somebody tấn công ai

  • Khắc là gì
  • Tower là gì
  • Ordinary là gì
  • Khoeo chân nghĩa là gì


link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin – Game đánh bài online