19 [Sách cánh diều ] Explore English: Unit 5 Worksheet mới nhất

Chuyên mục: : [Sách cánh diều] Giải tiếng Anh 6

Giải hay, giải nhanh, giải chi tiết Explore English: Unit 5 Worksheet sách cánh diều tiếng anh 6 . Mọi câu hỏi và bài tập trong bài học sẽ được hocthoi.net “xử lí triệt để”. Ở đâu học sinh không hiểu, ở đó có hocthoi.net. Việc của bạn là tự tin học tốt môn tiếng anh 6 chúc các bạn học tốt

screenshot 1502

=> Answer:

a. Burger _C                   b. pizza _ C

c. Chocolate _U             d. bread _ C

e. Soda _ C                     f. Pineapple _C  

g. Milk _ U                       h. Strawberry _C

i. Banana _C                    j. Soup _ U

3. Unscramble the words to make sentences.

a. (burgers / I/  they’re / like / because / delicious)

b. (dont /I / it’s / like / because / soda / sweet / very)

c.(I/because / they’ re / vegetables / healthy / like)

d. (like / I/ strawberries / tasty / they’re / because)

e.(chips /don’t / I/  healthy / not / they’ re / because / like)

=> Answer: 

a. iIlike burger because they’re delecious

b. I don’t like soda because it’s very sweet

c. I like vegetables because they’re healthy

d. I like strawberries because they’re tasty

e. I don’t like chips because they’re not healthy

4. Ask a friend about the foods he/she likes and đoesn’t like and why. Write your findings below.

Example: My friend Paula likes meat because it’s tasty. She doesnft like mangoes because they’re too sweet,

=> Answer: My friend Happy likes watermelons because they’re a sweet and tasty. He doesn’t like lemons because they’re sour

Từ khóa tìm kiếm google:

giải sách cánh diều tiếng anh 6, giải tiếng anh 6 tập 1 sách mới cực hay, giải tiếng anh 6 sách cánh diều, giải tiếng anh 6 Explore English: Unit 5 Worksheet sách kết nối tri thức, giải tiếng anh 6 cánh diều Explore English: Unit 5 Worksheet