19 [Sách cánh diều ] Giải tiếng Anh 6 Unit 5: I like Fruit mới nhất

Chuyên mục: : [Sách cánh diều] Giải tiếng Anh 6

Giải hay, giải nhanh, giải chi tiết unit 5: I like Fruit sách cánh diều tiếng anh 6 . Mọi câu hỏi và bài tập trong bài học sẽ được hocthoi.net “xử lí triệt để”. Ở đâu học sinh không hiểu, ở đó có hocthoi.net. Việc của bạn là tự tin học tốt môn tiếng anh 6 chúc các bạn học tốt

Preview

=> Answer: A& B đang cập nhật

C. Học sinh tự thực hành với bạn

Language Focus

screenshot 1479

=> Answer: Học sinh tự thực hành và ghi nhớ ngữ pháp

C. Countable or uncountable?

screenshot 1480

=> Answer:

1.C    2.C    3.C   4.U     5.C    6.U   

7.U    8.U   9.C    10.C   11.U   12.U

screenshot 1481

D. Answer:

(1) Do you like….

(2) Well, I like rice…/ (3) But i don’t like

(4) Does Sarah like rice? 

(5) She likes beans, too 

(6) He likes beans…/ (7) but he doesn’t like rice

(8) We all like soup

E. Play tic-tac-toe: Học sinh tham gia trò chơi trên lớp

Do you know: => Answer: Snake fruit ( Quả da rắn: Salacca zalacca là một loài cây thuộc họ Cau bản địa của Indonesia, Brunei và Malaysia. Tên gọi là Indonesia là Salak. Loài này có thân ngắn với lá dài đến 6m, mỗi lá có cuống dài 2m, trên đó có gai dài 15cm.. Loài này được trồng làm cây cung cấp thực phẩm ở Bali, Lombok, Timor, Maluku, và Sulawesi)

The real world

screenshot 1482

A. Answer: 

– A glass of milk

– a slice of pizza, bread

– a bar of chocolate, candy

B. Answer:  Đang cập nhật

Pronunciation

screenshot 1483

B. Answer: 

Sound like “s”  in drinks Sound like “s” in bananas Sound like “s” in glasses
chips oranges slices
desserts, likes vegetables, grapes peaches

C. Học sinh thực hành cùng bạn

IDIOM: “the big cheese” = very important person

Communication

=> Học sinh tham gia trò chơi trên lớp

Reading

FOOD SCAPES

Carl Warner takes photos of interesting things. He also makes beautiful landscapes using food. These are called “foodscapes”. It takes Warner four or five days to make each foodscape. Look carefully at the photo with sea animals. What do you see? Theres an ocean with a lot of fish and rocks. There’s seaweed, and there are sea animals. There’s also sand. But what are the fish made from? The fish are made from fruit. Theres an island and some trees. The trees are made from pineapples. In fact it’s all made from food—fruit and vegetables! What other foods do you see in the photo? Do you see apples and oranges? Now look at the photo with Warner. What foods do you see in that photo?

A. Look at the photos. What are these photos made from? Check (⁄) the correct answer.

(1) animals        (2) food           (3) paper

=> Answer: (2) food

B. Read the article quickly. Underline the food words.

=> Answer: Fish, seaweed, pineapple, fruit, vegetables, apples, oranges

C. Discuss with a partner. Look at the photo with Warner. Think of a title for the photo.

Comprehension

A. Choose the correct answers for Foodscapes.

1.  What is the article about?

a. photos made using food      b. how to make photos       c. sea animals

2. What is Carl Warner’s job?

a. photographer      b. gardener       c. cook

3.What does the word “landscape” mean? (line 2)

a. how an area looks       b. how a city looks       c. a painting

4.  How long does it take Warner to make each foodscape?

a. 2 or 3 days       b. 4 or  5 days     c. 1 week

5. What are the trees made out of?

a. apples       b. oranges      c. pineapples

=> Answer: 1.A    2.A    3.A     4.B     5.C

B. Complete the word web

screenshot 1484

=> Answer: 

(1) Carl Warner      (2) Islands            (3) fruit        (4) Pineapples

Writing

Write a short message to a friend. Describe your favorite traditional food in 40-60 words.

Hi. I’m Mario. I’m from Italy. My favorite traditional food is pasta primavera. It’s pasta with a lot of fresh vegetables and cheese. I usually eat it on Saturday with my family. It’s really delicious, and it’s easy to make.

=> Answer: 

Hi, i’m Thao. I’m from Vietnam. My favorite traditional food is Pho. There are a lot of ingredients (nguyên liệu) in Pho: noodles, beef, broth, green oninons…I usually eat Pho on Sunday with my Dad. It’s really tasty but it’s not easy to make.

Video: A STRANGE MEAL

BEFORE YOU WATCH

Look at the photo. Why do you think the meal in this video is strange?

WHILE YOU WATCH

A. Check your answer to the Before You Watch question.

B. Watch the video again. Answer these questions.

1. Gene Rurkaisa__.

a. hotel owner                  b. chef

2. What do the people at the meal eat?

a. strange creatures        b. vegetables that look like insects

3. What does Gene say about this meal?

a. It’s dangerous.             b. It’s tasty.

4. What do the people think about the food?

a. They think it’s bad.     b. They think it’s good.

=> Answer: Đang cập nhật

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. What food in the video is strange? Do you want to eat the food in the video?

=> Answer: Học sinh tự thực hành cùng bạn

Từ khóa tìm kiếm google:

giải sách cánh diều tiếng anh 6, giải tiếng anh 6 tập 1 sách mới cực hay, giải tiếng anh 6 sách cánh diều, giải tiếng anh 6 unit 5: I like Fruit sách kết nối tri thức, giải tiếng anh 6 cánh diều unit 1: What’s your favorite band?