19 Tiếng Anh 6 mới, giải bài tập tiếng anh 6 mới kì 2 chi tiết, dễ hiểu mới nhất

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 6 tập 2 mới

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 mới kì 2 dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 6 mới kì 2

Unit 7: Television
 • Getting started – Unit 7 : Television
 • A closer look 1 – Unit 7: Television
 • A closer look 2 – Unit 7: Television
 • Communication – Unit 7: Television
 • Skills 1 – Unit 7: Television
 • Skills 2 – Unit 7: Television
 • Looking back – Unit 7: Television
 • Project – Unit 7: Television
Unit 8: Sports and Games
 • Getting started – Unit 8: Sports and games
 • A closer look 1 – Unit 8: Sports and games
 • A closer look 2 – Unit 8: Sports and Games
 • Communication – Unit 8: Sports and Games
 • Skills 1 – Unit 8: Sports and Games
 • Skills 2 – Unit 8: Sports and Games
 • Looking Back – Unit 8: Sports and Games
 • Project – Unit 8: Sports and Games
Unit 9: Cities of the World
 • Getting started – Unit 9 : Cities of the World
 • A closer look 1 – Unit 9: Cities of the world
 • A closer look 2 – Unit 9: Cities of the World
 • Communication – Unit 9: Cities of the World
 • Skills 1 – Unit 9: Cities of the World
 • Skills 2 – Unit 9: Cities of the World
 • Looking Back – Unit 9: Cities of the World
 • Project – Unit 9: Cities of the World

Unit 10: Our houses in the future

 • Getting started – Unit 10: Our houses in the future
 • A closer look 1 – Unit 10: Our houses in the future
 • A closer look 2 – Unit 10: Our houses in the future
 • Communication – Unit 10: Our houses in the future
 • Skills 1 – Unit 10: Our houses in the future
 • Skills 2 – Unit 10: Our houses in the future
 • Looking Back – Unit 10: Our houses in the future
 • Project – Unit 10: Our houses in the future
Unit 11: Our greener world
 • Getting started – Unit 11: Our greener world
 • A closer look 1 – Unit 11: Our greener world
 • A closer look 2 – Unit 11: Our greener world
 • Communication – Unit 11: Our greener world
 • Skills 1 – Unit 11: Our greener world
 • Skills 2 – Unit 11: Our greener world
 • Looking Back – Unit 11: Our greener world
 • Project – Unnit 11: Our greener world
Unit 12: Robots
 • Getting started – Unit 12: Robots
 • A closer look 1 – Unit 12: Robots
 • A closer look 2 – Unit 12: Robots
 • Communication – Unit 12: Robots
 • Skills 1 – Unit 12: Robots
 • Skills 2 – Unit 12: Robots
 • Looking Back – Unit 12: Robots
 • Project – Unit 12: Robots

Từ khóa tìm kiếm google:

Học online tiếng Anh 6 mới kì 2, giải bài tập tiếng Anh 6 mới kì 2,Luyện tiếng anh 6 mới kì 2 sgk, Để học tốt tiếng anh 6 mới kì 2

ta6m