203 2 Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn Tiếng Anh Lớp 6 – Trường THCS Tâm Hưng mới nhất


3 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Ý kiến
25lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Hai đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – Trường THPT Tam Hưng”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
2 Đề kiểm tra 15 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 6 - THPT Tam Hưng
Tam Hung Secondary School 
Class: 6 B	ENGLISH 6 – TEST 15ms 
Student’s name: ................................ 	 Code: 1 
Marks 
Teacher’s comment: 
I. Circle the word that has underlined part pronounced differently: (1pt)
1. A. hi B. five C. miss D. nice
2. A. he B. she C. evening D. seven
II . Odd one out: (1pt)
1. A. mother B. father C. brother D. family
2. A. school B. teacher C. doctor D . nurse
III. Choose and circle the correct answer: ( 4pts ) 
 1. What’s his name? _______ name’s Nam .
 a) My 	 b) Your 	 c) His	 d) her 
2. seventy- five 
 a) 17	 b) 70	 c) 57 d ) 75	 
3. twenty - nine.
 a) 29	 b) 92	 c) 12	 d) 79
4. There ____ two books on the table.
 a.) am b.) is c.) are d) a
5. He ___ a teacher.
 a.) am b.) is c.) are d) I’m
6 .My father is forty ._____ is an engineer .
 a) He b) She c.) They d) I 
7. It is _____ eraser .
 a) the	 b) a	 c) an	 d) this 
8. How many ___________ are there in your house?
 a) chair 	 b) tables 	c) stool d) television
IV. Find and correct the mistake. (2 pts)
1. This is my sister. She is 9 year old. ................................
2. What is that? It is an school bag. 
VI. Order the words to make a completed sentence (2 pts): 
1. She / a / is / student. 
..
2 . They / on / live/ street /Tran Hung Dao. 
Tam Hung Secondary School 
Class: 6 B	 ENGLISH 6 – TEST 15ms 
Student’s name: ................................ Code: 2 
Marks 
Teacher’s comment: 
I. Circle the word that has underlined part pronounced differently: (1pt)
1. A. children B. ten C.pen D. twenty 
2. A. night B. evening C. greeting D. morning 
II . Odd one out: (1pt)
1. A. seven B. desk C. twenty D. fourteen
2. A. television B. armchair C. bookshelf D. living- room 
III. Choose and circle the correct answer: (4pts) 
 1. What’s her name? _______ name’s Nam .
 a) My 	 b) Your 	 c) His	 d) Her 
2. fifty -seven 
 a) 17	 b) 70	 c) 57 d ) 75	 
3. ninety - two.
 a) 29	 b) 92	 c) 12	 d) 79
4. There ____ five pens on the table.
 a.) am b.) is c.) are d) a
5. They ___ teachers.
 a.) am b.) is c.) are d) I’m
6 .My mother is forty._____ is an engineer.
 a) He b) She c.) They d) I 
7. It is _____ stereo.
 a) the	 b) a	 c) an	 d) this 
8. How many ___________ are there in your house?
 a) chairs 	 b) table 	c) stool d) television
IV. Find and correct the mistake. (2 pts)
1. Mai and Lan are student. ............
2. My brother is 15 years old. She is a student. 
VI. Order the words to make a completed sentence (2 pts): 
1. This / my / book/ is 
2 . She / at / 32/ lives/ /street /Tran Hung Dao. 

Tệp đính kèm:

  • 2_de_kiem_tra_15_phut_lan_1_mon_tieng_anh_lop_6_truong_thcs.doc