203 Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh Lớp 6 – Năm học 2013-2014 – Trường THCS Đồng Tháp mới nhất


2 trang
Gửi bởi
duyenlinhkn2
Ngày nộp hồ sơ
07/09/2022
Ý kiến
24lượt tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 6 – Năm học 2013 – 2014 – Trường THPT Đồng Tháp”Để tải tài liệu gốc về máy, bạn nhấn vào nút Tải xuống bên trên
Đề kiểm tra 45 phút lần 1 môn Tiếng Anh lớp 6 - năm học 2013 - 2014 - THPT Đồng Tháp
TRƯỜNG THCS ĐỒNG THÁP
Họ và tên: ..
Lớp: ..................................................................................................................
BÀI KIỂM TRA SỐ 1
Năm học 2013-2014
Môn: Tiếng Anh 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô
( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề kiểm tra)
A. LISTENING: Listen to the dialogue and fill in the blanks. ( 2pts) 
Hi. I’m Ba. I’m Twelve years old. I’m a student. This is my father. His name’s Ha. He’s a forty. This is my mother. Her name’s Nga. She’s a teacher, too. This is my sisiter, Lan. She’s fifteen. She’s a student. I’m her fifty. 
B. PRONUNCIATION, GRAMMAR AND VOCABULARY.
I/ Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. ( Em hãy chọn từ mà phần gạch chân được phát âm khác với những từ còn lại) (0,75pt)
1. A. clock	B. close	C.open	D. window
2. A. pencil	B. desk	C. evening	D. spell
3. A. fine	B. night	C. five	D. live
II/ Odd one out. ( Em hãy chọn từ khác loại với những từ còn lại) (0,75pt)
1. A. pencil	B. ruler	C. window 	D. eraser
2. A. classroom	B. desk	 	C. board	D. street 
3. A. am	B. do	C. is	D. are 
III/ Choose the word or phrase( A, B, C or D) that best fits the blank space in each sentence. ( Em hãy chọn đáp án đúng nhất để hoàn thành mỗi câu ) (2pts) 
1. My sister is Nga . is a teacher.
A. She 	B. Her 	C. He	 D. His 
2. This is my father . name is Phong .
A. She 	B. His 	C.He’s 	 D. He 
3. How are you ? – I’m 12 years old .
A. nice	B. good	 	C. old 	 D. fine
4. I’m fine , .
A. thank 	 B. thanks you	 C. thank you 	 D. fine thank
5. Where ?
A. do live you 	B. do you lives 	 	C. you live 	 D. do you live 
6. We live Hue.
A. in 	B.on 	 	C. up 	 D. at
7 that your teacher?
A. Do 	B. Am 	C. Are	 D. Is
8. How you spell your name ?
A. are 	B. do 	C. does	 D. is	
C. READING.
Read the following passage and do the tasks below. ( Em hãy đọc đoạn văn sau và làm bài tập bên dưới )
Hi. My name is Nam. I’m 12 and I’m a student. I live in a house on Tran Phu street. There are four people in my family; my father, my mother, my sister and me. My father is forty five years old. He is a teacher. My mother is thirty seven. She is a teacher, too. My sister is fifteen years old. She is a student and she studies in the same my school. 
I/ True or False? Write (T) for true sentence and (F) after false sentence. (Đúng hay sai? Em hãy viết T sau câu đúng và F sau câu sai ) (1.5pts)	
1. There are five people in Nam’s family. F . 
2. His parents are teachers. T . 
3. He lives in a house with his father, mother and his sister. T . 
II/ Answer the questions. ( Em hãy trả lời câu hỏi ) (1pt)
1. Where does Nam live?
He lives on Tran Phu Street
2. Is his mother a nurse?
No,She isn’t
D. WRITING
I/ Arrange the following words in the correct oder to make meaningful sentences. ( Em hãy sắp xếp từ xáo trộn thành câu có nghĩa, viết hoa chữ cái đầu câu ) (1pt) 
1. thank/ are/ you/ fine/ ,/ we.
We are fine,thank you 
2. sister/ are/ students/ this/ these/ is/ and/ her/ my.
This is her sister and these are my students 
II/ Write complete sentences: ( Em hãy viết câu hoàn chỉnh) (1pt) 
1. I/ be/ a/ student/ class 6A. 
I’m a student in class 6A
2. My/ name/ be/ Phong/ and/ I/ be/ 12/ years/ old.
My name is Phong and I am twelve years old
THE END

Tệp đính kèm:

  • de_kiem_tra_45_phut_lan_1_mon_tieng_anh_lop_6_nam_hoc_2013_2.doc