21 Soạn tiếng Anh 5 unit 19: Which place would you like to visit? Lesson 1 mới nhất

Soạn tiếng Anh 5 unit 19: Which place would you like to visit? Lesson 1

Chuyên mục: : Soạn tiếng Anh 5 tập 2
 • 1. Look, listen and repeat
 • 2. Point and say
 • 4. Listen and circle a or b
 • 6. Let’s sing

Dưới đây là phần Lesson 1 của Unit 19: Which place would you like to visit? (Bạn muốn đi thăm địa điểm nào?) – Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 5 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

1. Look, listen and repeat (Nhìn, nghe và lặp lại)

 • a) The weather is beautiful in Ha Noi today. (Hôm nay thời tiết đẹp ở Hà Nội.)
  Yes, it is. (Ừ, phải đấy.)
 • b) Would you like to go somewhere, Tom? (Bạn muốn đi đâu đó không Tom? )
  Yes, I’d like to. (Vâng, tôi muốn chứ.)
 • c)  Let’s visit Tran Quoc Pagoda. (Chúng ta cùng nhau viếng chùa Trấn Quốc nhé.)
  OK. Let’s go. (Được. Chúng ta cùng đi nào.)
 • d)  Which place would you like to visit, a museum or a pagoda? (Nơi nào bạn muốn thăm viếng, bảo tàng hay chùa?)
  I’d like to visit a pagoda. (Tôi muốn viếng ngôi chùa.)

2. Point and say (Chỉ và đọc)

 • a) Which place would you like to visit, Thong Nhat park or the Museum of History? (Nơi nào bạn muốn viếng, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?)
  I’d like to visit the Museum of History. (Tôi muốn viếng bảo tàng Lịch sử.)
 • b) Which place would you like to visit, Trang Tien bridge or Thien Mu Pagoda? (Nơi nào bạn muốn viếng, cầu Tràng Tiền hay chùa Thiên Mụ?)
  I’d like to visit Thien Mu Pagoda. (Tôi muốn viếng chùa Thiên Mụ.)
 • c) Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre? (Nơi nào bạn muốn viếng, chợ Bến Thành hay nhà hát thành phố?)
  I’d like to visit Ben Thanh Market. (Tôi muốn viếng chợ Bến Thành.)
 • d) Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple? (Nơi nào bạn muốn viếng, chùa Bái Đính hay đền Hoa Lư?)
  I’d like to visit Bai Dinh Pagoda. (Tôi muốn viếng chùa Bái Đính.)

3. Let’s talk (Chúng ta cùng nói)

Ask and answer questions about the places you would like to visit (Hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi bạn muốn viếng thăm.)

 1. Which place would you like to visit …or…? (Nơi nào bạn muốn viếng, … hay…?)
 2. I’d like to visit… (Tôi muốn viếng…)
 3. Is it far from here? (Nó có cách xa so với đây không?)
 4. Yes,/No,… (Có,/Không,…)
 5. How can I get there? (Tôi có thể đến đó bằng cách nào?)
 6. You can… (Bạn có thể…)

4. Listen and circle a or b (Nghe và khoanh tròn a hoặc b)

1. b Mai muốn thăm nơi nào? – Chợ Bến Thành.
2. a Tom muốn thăm /viếng nơi nào? – Chùa Thiên Mụ.
3. a Linda muốn thăm / viếng nơi nào? – Chùa Bái Đính.

Audio script – Nội dung bài nghe:

 • 1. Mai: This is my first time in Ho Chi Minh City.
  Quan: Would you like to go to the city centre?
  Mai: Yes, please.
  Quan: Which place would you like to visit, Ben Thanh Market or the City Theatre?
  Mai: I’d like to visit Ben Thanh Market.
  Quan: OK. Let’s go now.
 • 2. Phong: Would you like to go somewhere in Hue City?
  Tom: Yes. That’s a good idea.
  Phong: Which place would you like to visit, Trang Tien Bridge or Thien Mu Pagoda?
  Tom: I’d like to go to Thien Mu Pagoda.
  Phong: OK. I’ll take you there.
 • 3. Mai: Would you like to visit some places?
  Linda: Yes, that sounds interesting.
  Mai: Which place would you like to visit, Bai Dinh Pagoda or Hoa Lu Temple?
  Linda: I’d like to go to Bai Dinh Pagoda.
  Mai: OK. I’ll go with you.

5. Read and complete (Đọc và hoàn thành)

 • Tony   : It’s Sunday today. Let’s go (1) __somewhere__ in the city.
 • Phong : Which place (2) __do__ you like to visit, Thong Nhat (3) __park__ or the History Museum?
 • Tony   : I’d like to visit the (4) __museum__.
 • Phong : That’s a good idea!
 • Tony   : Where is it?
 • Phong : It’s in the (5) __centre__ of the city.
 • Tony   : OK. Let’s go now.

Hướng dẫn dịch:

 • Tony: Hôm nay Chủ nhật. Chúng ta hãy đi đâu đó trong thành phố đi.
 • Phong: Nơi nào bạn muốn thăm, công viên Thống Nhất hay bảo tàng Lịch sử?
 • Tony: Tôi muốn thăm bảo tàng.
 • Pnong: Đó là ý kiến hay đấy!
 • Tony: Nó ở đâu?
 • Phong: Nó ở trung tâm thành phố.
 • Tony: Được. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi nào.

6. Let’s sing (Chúng ta cùng hát)

Which place would you like to visit? (Bạn muốn viếng nơi nào?)

 • Where would you like to go,
 • The museum or the theatre?
 • Where would you like to go,
 • The pagoda or the zoo?
 • I’d like to go to the museum.
 • And the theatre, too.
 • I’d like to visit the pagoda.
 • And I’d like to go to the zoo.

Hướng dẫn dịch:

 • Bạn muốn đi đâu,
 • Bảo tàng hay nhà hát?
 • Bạn muốn đi đâu,
 • Chùa hay sở thú?
 • Tôi muốn đi bảo tàng.
 • Và nhà hát nữa.
 • Tôi muốn viếng ngôi chùa.
 • Và tôi muốn đi sở thú.

ta519

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn tiếng Anh 5 unit 19: Which place would you like to visit? Lesson 1 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn tiếng Anh 5 tập 2. Phần trình bày do Đào Thị Hồng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Soạn tiếng Việt 5 tập 1

Soạn tiếng Việt 5 tập 2

Tuyển tập văn mẫu lớp 5

Soạn Vnen tiếng Việt 5 tập 1

Soạn Vnen tiếng việt 5 tập 2

Soạn toán lớp 5

Soạn VNEN toán 5 tập 1

Soạn VNEN toán 5 tập 2

Soạn tiếng Anh 5 tập 1

Soạn tiếng Anh 5 tập 2

Soạn địa lí 5

Soạn lịch sử 5

Soạn đạo đức 5

Soạn khoa học 5 VNEN

Soạn lịch sử và địa lí 5 VNEN

Bình luận