215 Xây dựng chuẩn mực con người, gia đình Việt Nam tiến bộ trong thời kỳ mới mới nhất

Hội thảo là sự kiện quan trọng Nhìn lại kết quả 1 năm thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức vào ngày 24/11/2021.

Bí thư Trung bù Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung bù, Nguyễn Trọng Nghĩa dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, có sự thật Hồ Chí Minh.

Làm rõ hệ thống giá trị quốc gia, hệ thống giá trị và tiêu chuẩn con người Việt Nam

Phát biểu khai mạc và định hướng Hội thảo, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh một trong những quan điểm chỉ đạo cốt lõi và cốt lõi. xuyên suốt là: “Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, y chí tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị, của nền văn hóa và con người Việt Nam… kết hợp sức mạnh dân tộc với sứ mạnh ới sứ mạnh mới; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, trong đó nội lực nội sinh, nhất là nội lực con người mới là quan trọng nhất”.

Để thực hiện quan điểm đó, Đại hội XIII của Đảng đã xác định một trong các nhiệm vụ trọng yếu là xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, báo hiệu namh. Trong đó công việc “tậ trung nghiên cứu, xác định và phát triển xây dựng hệ thống giá trị quuc gia, hệ thống giá trị văn hóa và tiêu chuẩn con người gắn với sự nghiêm ngặt, phát triển “Và xác định đây là nhiệm vụ có vai trò đặc biệt quan trọng.

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Có thể nói, phát triển văn hóa là một trong những vấn đề trọng tâm, một nội dung nổi bật trong văn kiện đại hội xiii của đảng … để tiếp tục xây dựng, giữ gìn, hưng phấn và phát triển nền văn hóa dân tộc, chúng ta cần phải tâm.”

TRONG 6 Nhiệm vụ trọng tâm, ở nhiệm vụ trọng tâm thứ 2, tổng abcxyz đã định hướng: “xây dựng con người việt nam thời kỳ mới, phát triển, hội nhập với những giá giữ kín, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia – dân tộc; kết hợp thấm nhuần những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thỻệm, nghịch, hậu kết.

Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ất mùi, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với các hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa cử; TRên nền tảng của hệ thống giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cảaa dân tộc ta: hòa bình, thống nhất, độc lập, dân phụ, nước cường, dân chủ, công bằng, v .

Theo GS.TS. Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên môn hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật trung hỗ, kết quả nghiên cứu về hệ giá trị con người Việt Nam, gia đình Việt Nam rất đáng quý, nhiều đề xuất Sự tổng kết thực tế, bài hát chưa có hệ thống tốt nhất về các giá trị cụ thể, mới chỉ quay lại công bố các kết quả đó trên sách, báo, tạp chí… mà chư tự giác thực hiện trong xã hội.

GS.TS. Đinh Xuân Dũng cho rằng, vẫn còn một khoảng cách quá lớn giữa nghiên cứu và phát triển trong thực tiễn. Vic xây dựng các mực tiêu chuẩn có thể chọn từng đối tượng trở thành phong trào khá nổi, đến tận làng, bản song hiệu quả thực sự rất đáng yêu. Đó là những vấn đề cần giải quyết.

Đó là những gì đã xảy ra

Tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn hữu minh – viện trưởng viện nghiên cứu gia đình và đề cập đến những thách thức đối việc xây dựng gia đình việt nam tiến bộ, t đó gợi mái đối m

GS.TS Nguyễn Hữu Minh nhắc đến mối quan hệ vợ chồng nhưng ở chế độ các thức. Trong đó, một vấn đề quan trọng thể hiện sự bình đẳng giữa vợ và chồng là quyền quyết định trong gia đình do người chồng giữ vai trò quyết định vẫn là một thứ íc í Bạo lực của người chồng đối với vợ cũng rất quan trọng ở Việt Nam. Gắn với tình trạng bạo lực gia đình là vấn đề ly hôn. Hậu quả lớn nhất của cuộc hôn nhân chính là sự phát triển thiến toàn diện của với cái cũng như sự thiếu tôn trọng của cái đối với cha mẹ sau này.

Về Sự Sự Quan Tâm Và TôN TRỌNG Con Cái, GS.TS Nguyễn Hữu Minh Chia Sẻ Thg Tín Từ Thg Tế nghiên cứu để thấy, trong bối cảnh kinh tế – xã hội hiện nay, một bộ và các bậc cấp các chaô quan tâm đầy đủ to con cai. Trong hai thập niên qua đã sinh ra một hiện tượng mới trong quá trình phát triển ở việt nam đó là “sự thật phân lý gia đình” do quá trình di cư nội địa và quốc tế ở hàng nam. Điều này dẫn đến tình trạng ở nhiều làng, xã chỉ còn lại ông già và trẻ nhỏ, tạo nên những khó khăn cho hệ thống cham sóc emười cao nổi v.

Một thức thức nữa đối với việc xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ mà GS.TS Nguyễn Hữu Minh đề cập là sự thuận hòa và chia sẻ emm gitrữa anh ộ. Nhiều người còn giữ quan điểm “anh em kiến ​​giả nhất phận”, thiếu quan tâm đến những anh chị em của mình. Đặc biệt, kế thừa tài sản từ cha mẹ vẫn là một trong những vấn đề nhạy cảm, dễ gây xung đột trong quan hệ anh chị em ruột hiện nay.

Từ những cảnh báo mặt trái, thrách thức, gs.ts nguyễn hữu minh gợi mở một số vấn đề cần quan tâm để đạt được mục tiêu xây dựng gia đình việt nam tiến

Gs.ts Nguyễn Hữu Minh, Cần Quan Tâm Củng cố Chức năng giáo dục của gia đình, xây dựng mối quan hệ Mới giữa cha ẹ và avi trên cơ sở tiếp thu những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam truyền thống. Tăng cường giáo dục, tạo dựng quan niệm bình đẳng giữa trai và con gái trong trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già. Có các hình thức thích hợp để nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng của cha mẹ trong công tác giáo dục với mục đích hạn chế tiến tới việc loại bỏ các hành động trong bao lâu mới của cha.

“Cần phải tập trung vào những giải pháp triệt tiêu để hướng tới mục tiêu Thay đổi nhận thức xã hội về bạo lực gia đình, tăng cường công tác bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân… đặc biệt, cần xây dựng các hệ thống hóa mục tiêu xây đình của Đảng, tạo thuận lợi cho quá trình tuyên truyền và triển khai thực tế các kế hoạch hành động xây dựng đình Việt Nam tiến bộ”, GS.TS Nguyễn Hữu Minh nhấn mạnh.

Nói về vấn đề “xây dựng hệ thống giá trị gia đình việt nam trong tình hình mới”, ts trần tuyết ánh, trưởng công tác gia đình (bộn hóa, thể t. Nam hạnh phúc trong cảnh hiện nay thì một trong những điều điều kiện tiên quyết là phải xác lập được hệ thống giá trị gia đình Việt Nam. Có thể nói, hệ giá trị gia đình chính là phần hồn cốt của gia đình, cũng chính là phần cốt lõi của hệ giá trị quốc gia, dân tộc. Những biến đổi về cơ cấu, chức năng và hệ thống giá trị của gia đình quyết định đến diện mạo của gia đình Việt Nam qua từng thời kỳ lịch sử. Mặt khác, việc dành sự ưu tiên khác nhau cho các giá trị cũng quyết định đến đời sống văn hóa ứng xử và sự phát triển gia thể.

Theo pgs, ts đăt thị hoa, viện tâm lý, viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam, văn hóa gia đình là một trong những hạt nhân cốt lõi của văn hóa việt nam, là nơi khởi nguồn tội trưởng thanh. Xây dựng, phát triển nền văn hóa dựa trên các giá trị gia đình được coi là giá trị nội sinh, có ý nghĩa tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình. Trong văn hóa gia đình việt nam, các yếu tố văn hóa mới, các yếu tố văn hóa, hiện đại tác động đến gia đình, làm Thay đổi mới sống, thói quen mang ý nghĩa phân tích đáng kể đến những giá trị được coi is bảo thủ, truyền thống và trì hoãn.

PGS, TS Đặng Thị Hoa nhận định, việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa gia đình truyền thống cần được coi trọng với nhng thuữc phong, mới nhng thuủn đủn phong. Cách đối xử với người già, thương trẻ; anh em hòa thuận, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển; Cách thức coi trọng chữ hiếu trong gia đình, nuôi dưỡng đức hiếu thuận và nhân nghĩa của trẻ đã làm cho gia đình Việt Nam có tính bền vững vưn tích.

Kết thúc thảo luận thứ nhất là thảo luận bàn tròn. GS, TS Tạ Ngọc Tấn chủ trì phiên thảo luận. Tại phiên thảo luận, các đại biểu đã nêu ý kiến ​​về chuẩn mực phụ nữ Việt Nam xã hội mới, xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc; duy trì bữa cơm gia đình…/.