27 Bài giảng môn Tin học 10 – Bài 7: Phần mềm máy tính mới nhất

Sản phẩm thu được thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán trình bày trong bài 6 sẽ là cách tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu.

Chương trình đó có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau. Một chương trình như vậy gọi có thể được xem như là một PHẦN MỀM MÁY TÍNH

Khái niệm:

Phần mềm máy tính là một chương trình được người lập trình viết ra bằng một ngôn ngữ lập trình nhằm thực hiện một nhiệm vụ hoặc giải quyết một công việc nào đó.!

 

ppt
116 trang
ngocvu90
28/04/2021
6320

Download

Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu “Bài giảng môn Tin học 10 – Bài 7: Phần mềm máy tính”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GV Hoa Oải HươngCHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌCGV Hoa Oải Hương 3. Tin học và xã hội 1. Phần mềm máy tính2. Những ứng dụng của tin họcCHỦ ĐỀ 4: ỨNG DỤNG CỦA TIN HỌCBài 7: Phần mềm máy tínhSản phẩm thu được thu được sau khi thực hiện các bước giải bài toán trình bày trong bài 6 sẽ là cách tổ chức dữ liệu, chương trình và tài liệu.Chương trình đó có thể dùng để giải bài toán với nhiều bộ Input khác nhau. Một chương trình như vậy gọi có thể được xem như là một PHẦN MỀM MÁY TÍNHKhái niệm: Phần mềm máy tính là một chương trình được người lập trình viết ra bằng một ngôn ngữ lập trình nhằm thực hiện một nhiệm vụ hoặc giải quyết một công việc nào đó.!1.Phần mềm hệ thốngVí dụ: Hệ điều hành có chức năng điều hành toàn bộ hoạt động của máy tính trong suốt qua trình làm việc. Đó là phần mềm hề thống quan trọng nhất như Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10Phần mềm hệ thống thiết kế cho việc vận hành và điều khiển phần cứng máy tính và cung cấp một kiến trúc cho việc chạy phần mềm ứng dụng như các Microsoft Word, excel, cococ, chome Phần mềm tạo môi trường làm việc cho các phần mềm khác thì được gọi là phần mềm hệ thốngHệ điều hành windows 7Hệ điều hành WINDOWS XPHệ điều hành WINDOWS 2003Hệ điều hành WINDOWS 10Trên các dòng điện thoại hiện nay có sử dụng các hệ điều hành nào? Và nó có phải là phần mềm hệ thống không?Các phần mềm trong máy tính như: Chome, Cococ, words, power point Có phải là phần mềm hệ thống không? Vì sao?2. Phần mềm ứng dụng Phần mềm được viết ra theo yêu cầu của các tổ chức cá nhân nhằm giải quyết các công việc mang tính đặc thù, riêng biệt Ví dụ: Phần mềm quản lý tiền điện, nước, phần mềm kế toán, phần mềm quản lý nhân sự của một công ty, phần mềm bán hàng tại một siêu thị.a) Phần mềm viết theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhâna) Phần mềm viết theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhânPhần mềm bán hàngPhần mềm quản lý hóa đơn điệnHoặc cũng có những phần mềm ứng dụng được thiết kế dựa trên yêu cầu chung của rất nhiều người chứ không phải của 1 người hay 1 tổ chức cụ thể nàoPhần mềm AutoCADPhần mềm Microsoft wordPhần mềm Google Chromeb. Phần mềm thiết kế dựa trên yêu cầu của nhiều người dùng	Là phần mềm được thiết kế dựa trên những yêu cầu chung hàng ngày của rất nhiều người.Ví dụ: phần mềm MS Word, Excel, Cococ, Chome, Autocad	Phần mềm Soạn Thảo	Diệt vi rút	c. Phần mềm công cụ 	 Là phần mềm hỗ trợ để làm ra các sản phẩm phần mềm khác.Ví dụ: Phần mềm C+ C++, C#, Java	Visual Basic	Turbo Pascal	d. Phần mềm tiện ích	Trợ giúp ta khi làm việc với máy tính, nhằm nâng cao hiệu quả công việc.Ví dụ	Diệt virut	Winrar (Nén dữ liệu)	Chú ý:Việc phân loại trên chỉ mang tính tương đối, có những phần mềm có thể xếp vào nhiều loại.Ví dụ: 	Vừa là PM ứng dụng vừa là PM tiện íchBài 8: Những ứng dụng của Tin họcGiải các bài toán khoa học kĩ thuật.Giải các bài toán quản lý.Tự động hóa và điều khiển.Truyền thôngSoạn thảo, in ấn, lưu trữ văn phòngTrí tuệ nhân tạoGiáo dụcGiải trí 1. Giải các bài toán khoa học kĩ thuậtThiết kế ô tôThiết kế quy hoạchThiết kế nhàMô phỏng đường đi của bão2. Trong lĩnh vực quản lýQuản lý vé tại các sân bayQuản lý bệnh nhân tại bệnh việnQuản lý sách tại thư việnQuản lý hóa đơn tiền điện3. Tự động hóa và điều khiển Điều khiển dây chuyền sản xuấtĐiều khiển hệ thống phun nướcPhóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạoĐiều khiển hệ thống ánh sáng4. Truyền thông Xem truyền hình trực tuyếnThư viện điện tửLớp học trực tuyếnHội nghị trực tuyến Video conference4. Soạn thảo, in ẤN, LƯU TRỮ VĂN PHÒNGTổng hợp dữ liệu trong các cơ quan tổ chức.Lập dự án cho các công tySoạn thảo văn bảnXử lý ảnh6. Trí tuệ nhân tạo6. TrÝ tuÖ nh©n t¹o Điển hình vào tháng 3/2016 AlphaGo - công cụ thông minh nhân tạo được phát triển cho việc chơi cờ vây của Google Deep Mind đã đánh bại một trong số những game thủ cờ vây mạnh nhất trong lịch sử từ trước tới nay7. Giáo dục8. Giải tríCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM1234HomeCâu hỏi 1 Chương trình Turbo Pascal 7.0Hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word Hệ điều hành Windows XPChương trình quét và diệt virut BKAVĐáp án123456789Hết giờ10sTrong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm hệ thống?CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM234HomeCâu hỏi 2 Chương trình nghe nhạc Windows Media.Chương trình Turbo Pascal 7.0C. Hệ điều hành MS DOSD. Chương trình nén và giải nén WinrarĐáp án123456789Hết giờ10sTrong các phần mềm sau đây, phần mềm nào là phần mềm công cụ?CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM34HomeCâu hỏi 3A. Biểu diễn thuật toán	B. Dùng NNLT để diễn đạt bài toánC. Dùng NNLT và cấu trúc dữ liệu thích hợp để diễn tả thuật toánD. Tất cả đều đúngĐáp án123456789Hết giờ10sViết chương trình là?CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM4HomeCâu hỏi 4A. Chương trình dịch có thể phát hiện và thông báo các lỗi về mặt ngữ pháp trong thuật toánB. Mỗi bài toán chỉ được giải bằng một thuật toán duy nhấtC. Việc thiết kế hoặc lựa chọn thuật toán không cần căn cứ vào các yếu tố khácD. Một bài toán không nhất thiết phải có OutputĐáp án123456789Hết giờ10sChọn câu đúng:GV Hoa Oải HươngNhiệt liệt chào mừng các quý thầy cô về dự giờ thăm lớpCaâu 1: Haõy choïn phaùt bieåu hôïp lyù nhaát veà khaùi nieäm phaàn meàm :A. Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính vaø caùch toå chöùc döõ lieäu	B. Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính, taøi lieäu veà caùch toå chöùc döõ lieäu vaø caùc taøi lieäu höôùng daãn khaùc 	C. Phaàn meàm goàm chöông trình maùy tính vaø döõ lieäu ñi keøm	D. Phaàn meàm goàm caùc chöông trình maùy tính ñeå laøm ra caùc chöông trình maùy tính khaùc CÂU HỎI Caâu 2: Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng . Phaàn meàm öùng duïng bao goàm : A. Phaàn meàm tieän ích B. Phaàn meàm ñoùng goùi	 C. Phaàn meàm coâng cuï (phaàn meàm phaùt trieån)	 D. Caû 3 caâu ñeàu ñuùng . CÂU HỎI Câu 3. Moät vaøi öùng duïng chính cuûa Tin hoïc laø : A. Giaûi caùc baøi toaùn khoa hoïc kó thuaät . 	B. Töï ñoäng hoaù vaø ñieàu khieån . C. Giaùo duïc . 	D. Caû ba caâu a , b , c ñeàu ñuùng . CÂU HỎI Câu 4. Khi duøng maùy tính giaûi toaùn ta caàn quan taâm ñeán caùc yeáu toá : A. Ñöa vaøo maùy thoâng tin gì ( Input ) . B. Caàn laáy ra thoâng tin gì ( Output ) . C. Phöông phaùp giaûi toaùn D. Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng . CÂU HỎI Câu 5. Haõy choïn phöông aùn ñuùng nhaát . Caùc böôùc tieán haønh ñeå giaûi baøi toaùn treân maùy tính theo thöù töï laø :Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Xaùc ñònh baøi toaùn ; Vieát chöông trình ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäuXaùc ñònh baøi toaùn ; Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Vieát chöông trình ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäu Xaùc ñònh baøi toaùn ; Vieát chöông trình ; Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Hieäu chænh ; Vieát taøi lieäu	D. Xaùc ñònh baøi toaùn ; Löïa choïn hoaëc thieát keá thuaät toaùn ; Vieát taøi lieäu ; Vieát chöông trình ; Hieäu chænh ; CÂU HỎI BÀI 9. TIN HỌC VÀ Xà HỘIMỤC TIÊUBiết được ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội.Biết được những vấn đề thuộc văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa.Có hành vi và thái độ đúng đắn về những vấn đề đạo đức liên quan đến việc sử dụng máy tính.NỘI DUNGẢnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiXã hội tin học hóaVăn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiTin học có ảnh hưởng to lớn đến những lĩnh vực nào trong đời sống xã hội? BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiGIẢI CÁC BÀI TOÁN KHOA HỌC KĨ THUẬT Giải các bài toán khoa học kĩ thuậtThiết kế ô tôThiết kế quy hoạchThiết kế nhàMô phỏng đường đi của bão BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiTính toán trong xây dựng BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiTỰ ĐỘNG HOÁ VÀ ĐIỀU KHIỂN Điều khiển dây chuyền sản xuấtĐiều khiển hệ thống phun nướcĐiều khiển hệ thống tàu hỏa Hệ thống vòi phun sương được điều khiển bằng máy tính ở IsraelDây chuyền sản xuất, lắp ráp ô tôNhà máy BMWNhà máy BMWPhần mềm quản lý nhà trườngLớp học thông minhCánh tay robot phẫu thuậtNhững công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiXe tự hành thay đổi cách chúng ta di chuyển Những công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiGoogle Glass biến chúng ta thành máy điện toán “sống” Những công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiNgười máy dần thay thế lực lượng lao độngNhững công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiCác mạng xã hội thay đổi cách con người giao tiếp với nhauNhững công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiCông nghệ in 3D thay đổi cách con người chế tạo sản phẩmNhững công nghệ thú vị đang thay đổi thế giớiSmartphone giúp con người kết nối liên tục với nhau BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiGIÁO DỤC BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiĐỌC BÁO ĐIỆN TỬ BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiPhác họa hình ảnh khảo cổ BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiTin học ứng dụng trong y học BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội Tin học được áp dụng trong mọi lĩnh vực xã hội Tin học góp phần phát triển kinh tế và giúp nâng cao dân trí BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiNgoài ra tin học còn được các nhà khoa học dùng nhiều trong các vệ tinh nhân tạo. Nhằm tìm hiểu vũ trụ bao la. Có vai trò quan trọng trong việc truyền thông, dự báo thời tiết, an ninh quốc phòng BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội- Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển- Sự phát triển của tin học làm cho xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động.=> Do sự gia tăng không ngừng về nhu cầu của con người trong xã hội kèm theo những tiến bộ vượt bậc của khoa học kĩ thuật BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa2. Xã hội tin học hóaVăn phòng điện tửVăn phòng điện tửChính phủ điện tửThương mại điện tửE-learningRobotRobot BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóaCác hoạt động chính của xã hội trong thời đại tin học sẽ được điều hành với sự hỗ trợ của các mạng máy tính kết nối thông tin lớn, liên kết các vùng của một lãnh thổ và giữa các quốc gia với nhau.2. Xã hội tin học hóa2. Xã hội tin học hóa:LỢI ÍCHPhối hợp làm việc hiệu quả hơnSƠ ĐỒ LỢI ÍCH Xà HỘI TIN HỌC HÓAHợp tác làm việc theo nhómLỢI ÍCHPhối hợp làm việc hiệu quả hơnTiết kiệm thời gian Để có thể sáng tạo,nghỉ ngơiSƠ ĐỒ LỢI ÍCH Xà HỘI TIN HỌC HÓALỢI ÍCHPhối hợp làm việc hiệu quả hơnTiết kiệm thời gian Để có thể sáng tạo,Nghỉ ngơiNăng suất lao động tăngSƠ ĐỒ LỢI ÍCH Xà HỘI TIN HỌC HÓA* Các hoạt động của xã hội có thể được thực hiện thông qua mạng thay vì đến công ty làm việc hay gặp mặt trực tiếp.Làm việc tại nhà Kết nối trực tuyến* Năng suất lao động và chất lượng cuộc sống tăng lên nhờ những ứng dụng của tin học.Điều khiển vòi nước tự động Dây chuyền sản xuất tự độngRôbôt giúp con người trong nhiều hoạt động của cuộc sống.LỢI ÍCHPhối hợp làm việc hiệu quả hơnTiết kiệm thời gian Để có thể sáng tạo,Nghỉ ngơiNăng suất lao động tăngLao động chân tay bớt dần.Tập trung vào lao động trí ócSƠ ĐỒ LỢI ÍCH Xà HỘI TIN HỌC HÓALao động chân tay bớt dần.Tập trung vào lao động trí óc.LỢI ÍCHPhối hợp làm việc hiệu quả hơn.Tiết kiệm thời gian Để có thể sáng tạo,Nghỉ ngơi.Năng suất lao động tăng.Lao động chân tay bớt dần.Tập trung vào lao động trí óc.Thế hệ robot giúp tránh đi những nguy hiểm trong công việc.SƠ ĐỒ LỢI ÍCH Xà HỘI TIN HỌC HÓA(Robot trong đại dịch Covid- 19)(Robot quét dọn nhà)( Robot hướng dẫn và vệ sinh sân bay) BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóaKết nối trực tuyến BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa T¹o ra mét ph­ư¬ng thøc giao dÞch míi hiÖu qu¶, tiÕt kiÖm thêi gian. BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa● Ngoài làm việc qua mạng, chúng ta có thể nghĩ đến hình thức học trực tuyến có cài đặt các phần mềm hỗ trợ hay mua bán qua mạng. Trang web học trực tuyến Hocmai.vn B¸n hµng qua m¹ng BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóaRobot phục vụ bệnh viện Robot giúp việc nhà Lµm thay ®æi c¸ch suy nghÜ vµ t¸c phong lµm viÖc cña con ng­ưêi, năng suÊt lao ®éng tăng lªn râ rÖt, con ng­êi sÏ tËp trung chñ yÕu vµo lao ®éng trÝ ãc. BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóaMáy giặt thông minh Máy nghe nhạc iPod phục vụ nhu cầu giải trí N©ng cao chÊt l­îng cuéc sèng cho con ng­êi, vì nhiÒu thiÕt bÞ dïng cho môc ®Ých sinh ho¹t, gi¶i trÝ ®Òu ho¹t ®éng theo ch­¬ng trình ®iÒu khiÓn.(Robot trong đại dịch Covid- 19)(Robot quét dọn nhà)( Robot hướng dẫn vệ sinh sânbay) BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa - Nhưng bên cạnh đó, việc công nghệ hóa quá nhiều cũng để lại hạn chế như:+ Con người bị thụ động.+ Lười lao động chân tay.+ Ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nên một số vấn đề về tâm lí. + Hình thành những nhóm tội phạm về công nghệ. BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóaCăng thẳng do làm việc quá nhiều với máy tínhTội phạm công nghệ (Hacker)Theo em những hành động nào có thể vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin? BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóa3. Văn hóa pháp luật trong xã hội tin học hóaTung virus vào mạng:Một số loại virus phổ biến: Virus Boot, Virus File, Virus Macro, Trojan Horse, Sâu Internet – Worm.Virus máy tính ♦ Một số hành vi phạm pháp đối với xã hội tin học:Chương trình diệt virusTấn công trái phép vào websiteLuật Công nghệ thông tinĐiều 72. Bảo đảm an toàn, bí mật thông tin 1. Thông tin riêng hợp pháp của tổ chức, cá nhân trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng được bảo đảm bí mật theo quy định của pháp luật. 2. Tổ chức, cá nhân không được thực hiện một trong những hành vi sau đây:a) Xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng; b) Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin;c) Ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép;d) Bẻ khóa, trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên môi trường mạng;đ) Hành vi khác làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng.Luật Công nghệ thông tinĐiều 70. Chống thư rác1. Tổ chức, cá nhân không được che giấu tên của mình hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng.2. Tổ chức, cá nhân gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng phải bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận thông tin quảng cáo.3. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng đến người tiêu dùng nếu người tiêu dùng đó thông báo không đồng ý nhận thông tin quảng cáo. Luật Công nghệ thông tinĐiều 71. Chống vi rút máy tính và phần mềm gây hạiTổ chức, cá nhân không được tạo ra, cài đặt, phát tán vi rút máy tính, phần mềm gây hại vào thiết bị số của người khác để thực hiện một trong những hành vi sau đây:1. Thay đổi các tham số cài đặt của thiết bị số;2. Thu thập thông tin của người khác;3. Xóa bỏ, làm mất tác dụng của các phần mềm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin được cài đặt trên thiết bị số;4. Ngăn chặn khả năng của người sử dụng xóa bỏ hoặc hạn chế sử dụng những phần mềm không cần thiết;5. Chiếm đoạt quyền điều khiển thiết bị số;6. Thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị số;7. Các hành vi khác xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng.Bộ luật Hình sựĐiều 224. Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình virus tin học1. Người nào tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi-rút qua mạng máy tính hoặc bằng các phương thức khác gây rối loạn hoạt động, phong toả hoặc làm biến dạng, làm huỷ hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.Nghị định 55/2001/NĐ-CPĐiều 41 khoản 2 quy định:Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:a) Sử dụng mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng của người khác để truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet trái phép.b) Sử dụng các công cụ phần mềm để truy nhập, sử dụng dịch vụ Internet trái phép.Nghị định 55/2001/NĐ-CPĐiều 41 khoản 5 quy định"Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:....g) Sử dụng Internet để nhằm mục đích đe doạ, quấy rối, xúc phạm đế danh dự , nhân phẩm của người khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.h) Đưa vào Internet hoặc lợi dụng Internet để truyền bá các thông tin, hình ảnh đồi truỵ, hoặc những thông tin khác trái với quy định của pháp luật về nội dung thông tin trên Internet mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.i) Đánh cắp mật khẩu, khoá mật mã, thông tin riêng của tổ chức, cá nhân và phổ biến cho người khác sử dụng . BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóaTrong xã hội tin học hoá, thông tin là tài sản chung của mọi người => con người phải có ý thức bảo vệ thông tin. BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóaXã hội phải có những quy định, những điều luật để bảo vệ thông tin và để xử lí các tội phạm liên quan đến việc phá hoại thông tin Bảo vệ thông tin là một vấn đề rất quan trọngPháp luật trong xã hội Tin Học hóa:Thời gian luật an ninh mạng ra đời:+ Ngày 12/6/2018 được Quốc Hội bỏ phiếu thông qua. + Ngày 1/1/2019 luật an ninh mạng bắt đầu có hiệu lực.Luật an ninh mạng gồm những nội dung cơ bản: + Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh Quốc Gia. + Phòng ngừa, xử lí hành vi xâm phạm an ninh. + Triển khai hoạt động bải vệ an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân. BÀI 9: TIN HỌC VÀ Xà HỘI1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội2. Xã hội tin học hóa3. Văn hóa và pháp luật trong xã hội tin học hóaGiáo dục, đào tạo thế hệ mới có phong cách sống, làm việc khoa học, có tổ chức và trình độ kiến thức phù hợp với một xã hội tin học hoá.CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀICâu 1. Ñeå phaùt trieån Tin hoïc caàn coù : Moät xaõ hoäi coù toå chöùc treân cô sôû phaùp lí chaët cheõ . 	B. Moät ñoäi nguõ lao ñoäng coù trí tueä . 	C. Caâu a sai vaø caâu b ñuùng . D. Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng . Câu 2. Choïn phaùt bieåu ñuùng trong caùc caâu sau : A. Neàn Tin hoïc cuûa moät quoác gia ñöôïc xem laø phaùt trieån neáu noù ñoùng goùp ñöôïc phaàn ñaùng keå vaøo neàn kinh teá quoác daân vaø vaøo kho taøng tri thöùc chung cuûa theá giôùi . B. Ñeå baûo veä lôïi ích chung , xaõ hoäi phaûi coù nhöõng quy ñònh chung , nhöõng ñieàu luaät ñeå baûo veä thoâng tin vaø ñeå xöû lí caùc toäi phaïm lieân quan ñeán vieäc phaù hoaïi thoâng tin ôû caùc möùc ñoä khaùc nhau . 	C. Caû hai caâu a , b ñeàu sai . D. Caû hai caâu a , b ñeàu ñuùng . CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI Củng Cố Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hộiXã hội tin học hoáVăn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoáCảm ơn quý thầy, cô giáođến dự giờ thăm lớp

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_tin_hoc_10_bai_7_phan_mem_may_tinh.ppt