35 Chất Béo Được Gọi Chung Là Triglixerit Hay Triaxylglixerol mới nhất

Câu hỏi :

Cho các phát biểu sau:(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong các dung môi hữu cơ.(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.(e) Triolein có khả năng tham gia phản ứng cộng hiđro khi đun nóng với xúc tác Ni.(f) Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch kiềm.Số phát biểu đúng là

Bài viết liên quan