35 CÓ 6 Ô TÔ CHUYỂN THỰC PHẨM VÀO THÀNH PHỐ mới nhất

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố

Có 6 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu ,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và ô tô đi sau chuyển 42 tạ.Trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tạ thực phẩm?

Cảm ơn mấy chế

*

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm

*

(5)ô tô đi đầu chở được số hàng là:

(36times5=180)(tạ)

(4)ô tô đi sau chở được số hàng là:

(45times4=180)(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chuyển được số tạ thực phẩm là:

(left(180+180right)div9=40)(tạ)

Đổi:(40)tạ(=)(4)tấn.

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố ,trong đó có 5 ô tô đi đầu , mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau , mỗi ô tô chuyển được 45 tạ . Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm

Đáp án:

4 tấn

Giải thích các bước giải:

5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là :

36×5=180 (tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45×4=180 (tạ)

Trung bình mỗi xe chuyển được số thực phẩm là :

(180+180):(5+4)= 40 tạ = 4 tấn

Đáp số : 4 tấn

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau, mỗi ô tô chuyển được 90 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Bài giải

Số tấn 5 ô tô đầu chở là:

36 X 5 = 180 (tạ)

=18 (tấn)

Số tấn 4 ô tô sau chở là:

90 X 4 = 360 (tạ)

= 36 (tấn)

Trung bình mỗi ô tô phải chở số thực phẩm là:

(18 + 36):9 = 6 (tấn)

Đáp số : 6 tấn

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm THANK YOU

Xem thêm: Vai Trò Của Hoạt Động Là Gì

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta đã thay tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm? có cách ngắn gọn không?

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó có 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô sau, mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm?

Số tạ thực phẩm do 5 ô tô chuyển là:

36 x 5 = 180 (tạ)

Số tạ thực phẩm do 4 ô tô chuyển là:

45 x 4 = 180 (tạ)

Tổng số ô tô của công ty là:

5 + 4 = 9 (ô tô)

Số tạ thực phẩm do 9 ô tô chuyển là:

1800 + 180 = 360 (tạ)

Trung bình ô tô chuyển được là:

360 : 9 = 40 (tạ) = 4 tấn

Đáp số 4 tấn

a) Cũng có thể thay 3 bước giải ở giữa bằng 1 bước giải (dùng toán gộp) như sau:

Cả 9 ô tô chở được:

36 x 5 + 45 x 4 = 360 (tạ)

b) Khi giải bài này ta đã thay tổng các số hạng bằng nhau bằng phép nhân

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố,trong đó 5 ô tô đi đầu,mỗi ô tô chuyển được 36 tạ và 4 ô tô đi sau,mỗi ô tô chuyển được 45 tạ .Hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm THANK YOU

5 ô tô đầu trở số tạ thực phẩm là: 36×5=180 (tạ)

4 ô tô sau trở số tạ thực phẩm là: 45×4=180 (tạ)

Có tất cả số ô tô là: 4+5=9 (ô tô)

Trung bình mỗi xe trở số tạ hàng là: (180×2):9=40 (tạ)

Đ/S:40 tạ

HT

5 ô tô đầu chở được số thực phẩm là:

5×36=180( tạ)

4 ô tô sau chở được số thực phẩm là:

45×4=180(tạ)

Trung bình mỗi ô tô chở được số thực phẩm là:

(180+180):9=40(tạ)

Đổi:40 tạ=0,4 tấn

5 ô tô đi đầu chở đc số tạ là : 36 x 5 = 180 (tạ) 4 ô tô đi sau chở đc số tạ là : 45 x 6 = 270 (tạ) Trung bình mỗi ô tô chở đc số tạ là (270 + 180) : 9 = 50 (tạ) Đáp số : 50 tạ

nCos9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu mỗi ô tô chuyển 36 tạ và 4 ô tô đi sau mỗi ô tô chuyển được 45 tạ. hỏi trung bình mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn thực phẩm ?

TL

5 xe ô tô đầu chuyển được số tạ thực phẳm là:

36*5=180(tạ thực phẩm)

4 xe ô tô sau chở được số tạ thựcphẩmlà:

45*4=180(tạ thực phẩm)

Trung bình mỗi xe chở số thực phẩm là:

(180+180):2=180(tạ)

đổi 180 tạ =18 tấn

vậy trung bình mỗi ô tô chuyển được 18 tấn thực phẩm

Học tốt!

Có 9 ô tô chuyển thực phẩm vào thành phố, trong đó 5 ô tô đi đầu, mỗi ô tô chuyển được 36 tạvà 4 ô tô đi sau mỗiô tô chuyển được 45 tạ,

Bài viết liên quan