35 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 mới nhất

Từ năm 1925 đến năm 1930, trên đất nước ta lần lượt xuất hiện các tổ chức cách mạng hoạt động song song với nhau. Đó là hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng đảng, Việt Nam quốc dân đảng…Trong quá trình đó đã diễn ra sự thử thách nghiêm khắc, sự chọn lựa lịch sử về sứ mệnh của các tổ chức chính trị đối với dân tộc trong thời đại mới.

A.Kiến thức trọng tâm

I.Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

a.Thành lập:

b. Chủ trương: Làm cách mạng quốc gia tiến tới làm cách mạng thế giới.

Bạn đang xem: Phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930

c. Hoạt động:

1927: Xuất bản tác phẩm “Đường Kách Mệnh” làm tài liệu tuyên truyền và huấn luyện cách mạng.1928: Tổ chức phong trào vô sản hóa, đưa hội viên thâm nhập vào đời sống công nhân để tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức chính trị.

=> phong trào công nhân có sự chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của 3 tổ chức abcxyz ở Việt Nam.

2. Tân Việt cách mạng Đảng

a. Sự thành lập:

7/1925: Một nhóm tù chính trị và sinh viên thành lập hội Phục Việt ở Vinh.7/1928: đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng.

b. Chủ trương: Đánh đổ đế quốc , lập xã hội bình đẳng bác ái.

c. Hoạt động:

Tổ chức đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu tại Trung kì.Do ảnh hưởng của Hội VN cách mạng thanh niên  Tân Việt bị phân hoá.

Xem thêm: Công Ty Tnhh Một Thành Viên Tiếng Anh Là Gì, Ví Dụ Sử Dụng Công Ty Tnhh Tiếng Anh

3. Việt Nam Quốc dân đảng

a. Thành lập:

b. Chủ trương: Làm cách mạng dân chủ tư sản nhằm đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thiết lập dân quyền.

c. Hoạt động: chủ yếu là các hoạt động ám sát bạo động gây tiếng vang. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

II. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

1. Sự xuất hiện các tổ chức abcxyz năm 1929

a. Hoàn cảnh ra đời: 1929: Phong trào yêu nước của các giai cấp phát triển mạnh mẽ.

b. Quá trình thành lập:

3/1929: Một số hội viên tiên tiến của Hội Cộng hòa abcxyz Việt Nam cách mạng thanh niên ở Bắc Kì lập chi bộ abcxyz đầu tiên.5/1929: Tại Đại hội lần thứ I của Hội Cộng hòa abcxyz Việt Nam cách mạng thanh niên đại biểu Bắc Kì đề nghị thành lập Đảng Cộng Sản nhưng không được chấp nhận nên bỏ đại hội ra về.6/1929: Các nhóm abcxyz Bắc Kì họp tại Hà Nội lập Đông Dương Cộng sản Đảng, thông qua tuyên ngôn, điều lệ, ra báo Búa liềm.7/1929: Các hội viên của lại của Hội Cộng hòa abcxyz Việt Nam cách mạng thanh niên lập An Nam Cộng sản đảng ở Nam Kỳ.9/1929: Bộ phận đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

c. Ý nghĩa:

Là sản phẩm tất yếu của lịch sử.Đánh dấu sự trưởng thành của công nhân Việt Nam, chứng tỏ xu hướng cách mạng vô sản phát triển mạnh.Là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng Sản VN.

2. Hội nghị thành lập Đảng abcxyz Việt Nam

a. Hoàn cảnh lịch sử:

b. Nội dung hội nghị:

Hội nghị nhất trí hợp nhất 3 tổ chức abcxyz thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.Thông qua chính cương, sách lược và điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử

Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam.Đảng là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.Là bước ngoặt trong lịch sử cách mạng Việt Nam vì:Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.Từ nay cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, sáng tạo.Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.Đảng ra đời có tính quyết định bước phát triển nhảy vọt về sau của cách mạng Việt Nam.

Bài viết liên quan