35 Trắc nghiệm đường lối abcxyz việt nam có đáp án mới nhất

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (740.38 KB, 10 trang )

60 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHƯƠNG 1 CÓ ĐÁP ÁN

Câu 1. CNTB đã chuyển từ giai đoạn tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền (chủ nghĩa đế quốc) khi nào?

A. Từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX b. Đầu thế kỷ X

c. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất d. Vào những năm 20 của thế kỷ XX

Câu 2: Thời gian thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ nhất ở Việt Nam khi nào?

a. 1858-1884 b. 1884-1896 C. 1897-1914 d. 1914-1918

Câu 3. Hoàn cảnh quốc tế nào đã ảnh hưởng đến sự ra đời của Đảng CSVN? a. Sự chuyển biến của CNTB và hậu quả của nó

b. Ảnh hưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin

c. Tác động Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản D. Tất cả các đáp án

Câu 4. Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần đầu tiên vào thời gian nào? Ở đâu? a. 1858 – Huế

b. 1883 – Hà Nội C. 1858 – Đà Nẵng d. 1858 – Sài Gòn

Câu 5. Dưới xã hội thuộc địa nửa phong kiến, giai cấp nơng dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết nhất là:

a. Sỡ hữu ruộng đất b. Bình đẳng nam nữ c. Giảm tơ giảm tức D. Giải phóng dân tộc

Câu 6. Mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là: a. Mâu thuẫn giữa giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến

b. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

c. Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và nông dân với thực dân và phong kiến D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và tay sai

Câu 7. Phong trào yêu nước Cần Vương diễn ra năm nào? Do ai khởi xướng và lãnh đạo? a. 1885 do vua Hàm Nghi khởi xướng và lãnh đạo

(2)

C. 1885 do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo. d 1896 do vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết khởi xướng và lãnh đạo. Câu 8. Giai cấp công nhân Việt Nam ra đời trong khoảng thời gian nào? a. Trước khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

b. Ngay sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Việt Nam

C. Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp tại Việt Nam d. Tất cả đáp án

Câu 9. Những giai cấp đã tồn tại lâu dài (giai cấp cũ) trong xã hội VN? a. Giai cấp công nhân, nông dân

B. Giai cấp địa chủ, nông dân c. Giai cấp tư sản

d. Tầng lớp tiểu tư sản

Câu 10. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập vào năm nào? Do ai sáng lập? a. Năm 1921 – Phan Bội Châu

b. Năm 1924 – Phan Châu Trinh C. Năm 1925 – Nguyễn Ái Quốc d. Năm 1928 – Trần Phú

Câu 11. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vơ sản hóa” khi nào?

a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927 b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928 C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm 1930

Câu 12. Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin vào thời gian nào?

a. 10/1917
b. 6/1919 C. 7/1920 d. 12/1920

Câu 13: Trong đợt khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp ở nước ta giai cấp, tầng lớp mới nào được hình thành?

a. Giai cấp tư sản

b. Giai cấp tư sản và công nhân C. Giai cấp công nhân

d. Tầng lớp tiểu tư sản

Câu 14: Trước Chiến tranh thế giới thứ nhất, ở Việt Nam có những giai cấp nào? a. Địa chủ phong kiến và nông dân

b. Địa chủ phong kiến, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và công nhân C. Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân

(3)

Câu 15: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân Việt Nam như thế nào?

a. Ra đời trước giai cấp tư sản, trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp.

b. Phần lớn xuất thân từ công nhân

c. Chịu sự áp bức và bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư sản D. Tất cả đáp án

Câu 16: Những giai cấp, tầng lớp bị trị ở Việt Nam dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:

a. Công nhân và nông dân

b. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản

c. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc

D. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ

Câu 17: Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển từ đấu tranh tự phát lên đấu tranh tự giác?

a. Năm 1920 (tổ chức cơng hội ở Sài Gịn được thành lập) b. Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c. Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức abcxyz) D. Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị vơ sản vào thời gian nào?

a. 1917 b. 1918 c. 1919 D. 1920

Câu 19: Báo Đời sống công nhân là của tổ chức nào? a. Đảng Xã hội Pháp

b. Đảng Cộng sản Pháp

C. Tổng Liên đoàn Lao động Pháp d. Hội Liên hiệp thuộc địa

Câu 20: Hội Liên hiệp thuộc địa được thành lập vào năm nào? a. 1920

B. 1921 c. 1923 d. 1924

Câu 21: Nguyễn Ái Quốc đã đọc Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa khi nào? ở đâu?

a. 7/ 1920 – Liên Xô B. 7/ 1920 – Pháp

c. 7/1920 – Quảng Châu (Trung Quốc) d. 8/1920 – Trung Quốc

(4)

a. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ và thắng lợi b. Sự thành lập Đảng Cộng sản Pháp

C. Vụ mưu sát tên toàn quyền Méclanh của Phạm Hồng Thái d. Sự thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

Câu 24: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào? a. 12/1924

b. 12/1925 C. 11/1924 d. 10/1924

Câu 25: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương vơ sản hố khi nào? a. Cuối năm 1926 đầu năm 1927

b. Cuối năm 1927 đầu năm 1928 C. Cuối năm 1928 đầu năm 1929 d. Cuối năm 1929 đầu năm 193

Câu 26. Nguyễn Ái Quốc chính thức trở thành người abcxyz đầu tiên của Việt Nam vào thời gian nào?

a. 10/1917 b. 6/1919 c. 7/1920 D. 12/1920

Câu 27. Tác phẩm Đường cách mệnh chỉ rõ tính chất và nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam là:

A. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường tiến lên chủ nghĩa xã hội b. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội

c. Cách mạng giải phóng dân tộc mở đường bỏ qua CNTB tiến thẳng lên CNXH d. Tất cả đáp án

Câu 28. Quốc tế Cộng sản gửi những người abcxyz Đông Dương tài liệu về việc thành lập
một Đảng abcxyz ở Đông Dương vào thời gian nào?

a. Ngày 17-06- 1929 b. Ngày 21-05- 1929 C. Ngày 27-10- 1929 d. Ngày 21-06- 1929

Câu 29. Hội nghị hợp nhất ba tổ chức abcxyz diễn ra ở đâu? a. Hà Quảng – Cao Bằng

b. Hàm Long – Hà Nội

C. Hương Cảng – Trung Quốc d. Ma cao – Trung Quốc

(5)

c. An Nam Cộng sản Đảng, Đơng Dương Cộng sản Liên đồn d. Tất cả đáp án

Câu 32: Tổ chức abcxyz nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam? a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

B. Đông Dương abcxyz Đảng c. An Nam abcxyz Đảng

d. Đông Dương abcxyz liên đoàn

Câu 33: Chi bộ abcxyz đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?
A. Cuối tháng 3/1929

b. Đầu tháng 3/1929 c. 4/1929

d. 5/1929

Câu 34: Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào thời gian nào? A. 12/1927

b. 11/1926 c. 8/1925 d. 7/1925

Câu 35: Ai là người đã tham gia sáng lập Việt Nam Quốc dân Đảng 1927 ? a. Tôn Quang Phiệt

b. Trần Huy Liệu C. Phạm Tuấn Tài d. Nguyễn Thái Học

Câu 36: Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra vào thời gian nào? A. 9-2- 1930

b. 9-3- 1930 c. 3-2- 1930 d. 9-3- 1931

Câu 37: Tổ chức Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào?

a. 6/1927 b. 6/1928 C. 6/1929 d. 5/1929

Câu 38: Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng được thành lập vào thời gian nào? a. 6/1927

b. 6/1928 C. 8/1929 d. 7/1929

(6)

B. 9/1929 c. 2/1930 d. 3/1930

Câu 40: Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng được ra đời từ tổ chức tiền thân nào?

a. Tân Việt cách mạng Đảng

b. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên C. Việt Nam cách mạng đồng chí Hội d. Việt nam Quốc dân Đảng

a. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đồn
B. Đơng Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng

c. An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên đoàn d. Tất cả đáp án

Câu 42. Tổ chức Đơng Dương Cộng sản Liên đồn chính thức ra nhập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày, tháng, năm nào?

Câu 43. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự kết hợp của….: a. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân

b. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào yêu nước

C. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước d. Chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào đấu tranh theo khuynh hướng PK

Câu 44. Yêu cầu khẩn thiết của cách mạng Việt Nam cuối năm 1929 đầu năm 1930 là: a. Giải phóng dân tộc

b. Giải phóng dân tộc và xây dựng CNXH

C. Khắc phục sự chia rẽ, phân tán của 3 tổ chức abcxyz

d. Khắc phục những tiêu cực trong hoạt động của giai cấp vơ sản

Câu 45: Do đâu Nguyễn ái Quốc đã triệu tập và chủ trì Hội nghị thành lập Đảng đầu năm 1930?

a. Được sự uỷ nhiệm của Quốc tế Cộng sản b. Nhận được chỉ thị của Quốc tế Cộng sản C. Sự chủ động của Nguyễn Ái Quốc

d. Các tổ chức abcxyz trong nước đề nghị

Câu 46: Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua mấy văn kiện? a. 3 văn kiện

(7)

d. 6 văn kiện

Câu 47. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng khẳng định phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là:

A. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội abcxyz b. Tư sản dân quyền cách mạng có tính chất thổ địa và phản đế

c. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới abcxyz d. Tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi lên xã hội tư bản

Câu 48. Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã xác định tổ chức nào đóng vai trị là đội tiên phong của giai cấp vô sản?

A. Đảng Cộng sản Việt Nam b. Đảng Cộng sản Đông Dương c. Tân Việt Cách mạng Đảng d. Việt nam Quốc dân Đảng

Câu 49. Nhiệm vụ chính trị của cách mạng Việt Nam được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

a. Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến b. Làm cho Việt Nam được hoàn toàn độc lập

c. Lập abcxyz cơng nơng binh, tổ chức abcxyz công nông D. Tất cả đáp án

a. Chánh cương vắn tắt b. Sách lược vắn tắt

c. Điều lệ vắn tắt và Chương trình vắn tắt D. Tất cả đáp án

Câu 51: Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam là gì?

A. Làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội abcxyz. b. Xây dựng một nước Việt Nam dân giầu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

c. Cách mạng tư sản dân quyền – phản đế và điền địa – lập chính quyền của cơng nơng bằng hình thức Xơ viết, để dự bị điều kiện đi tới cách mạng abcxyz.

d. Tất cả đáp án

Câu 52: Sau Hội nghị thành lập Đảng, Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng được thành lập do ai đứng đầu?

a. Hà Huy Tập b. Trần Phú c. Lê Hồng Phong D. Trịnh Đình Cửu

(8)

b. Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng) c. Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

d. Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

Câu 55. Giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam được thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên:

A. Giai cấp Công – Nông b. Giai cấp vô sản

c. Liên minh giai cấp Công – Nông – Binh d. Tư sản dân tộc và trí thức

Câu 56. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chứng tỏ:

a. Giai cấp công nhân và nông dân đã có sự phối kết hợp nhịp nhàng trong cuộc đấu tranh vì mục tiêu chung

B. Giai cấp vơ sản Việt Nam đã trưởng thành, đủ sức lãnh đạo CM Việt Nam c. Giai cấp cơng nhân đã hồn thành sứ mệnh lịch sử của mình

d. Giai cấp nơng dân Việt Nam đã hồn thành trách nhiệm của mình trước mục tiêu chung của cách mạng

Câu 57. Đại hội nào của Đảng đã khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam?

a. Đại hội VI (1986) B. Đại hội VII (1991) c. Đại hội VIII (1996) d. Đại hội IX (2001)

Câu 58. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt: A. Sự khủng hoảng về đường lối của CM Việt Nam b. Sự hoạt động riêng rẽ của các giai cấp

c. Tư tưởng phong kiến lạc hậu lỗi thời d. Chấm dứt sự thống trị của thực dân Pháp

Câu 59. Ngay từ khi Đảng Cộng sản VN ra đời, Đảng đã hướng tới mục tiêu: a. Giải phóng dân tộc

B. Giải phóng dân tộc và CNXH

c. Giải phóng dân tộc và người cày có ruộng d. Giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc

Câu 60: Tính độc đáo, sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là?

a. Cương lĩnh đã phân tích thấu đáo những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam, nổi lên là mâu thuẫn dân tộc.

b. Tư tưởng cốt lõi của Cương lĩnh là độc lập tự do gắn liền với CNXH.

c. Xác định được tầm quan trọng của liên minh cơng-nơng và vai trị lãnh đạo của giai cấp công nhân.

(9)
(10)

Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh tiếng.

I.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm đường lối abcxyz việt nam có đáp án

Luyện Thi Online

– Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây

dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.

– Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.

II.

Xem thêm: Mẫu Báo Cáo Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

Khoá Học Nâng Cao và HSG

– Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS THCS

lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt
ở các kỳ thi HSG.

– Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành cho

học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.

III. Kênh học tập miễn phí

– HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các

môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.

– HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn

phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý – Hoá, Sinh- Sử – Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh.

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai

Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%

Học Toán Online cùng Chuyên Gia

Tài liệu liên quan

Ngân hàng câu hỏi và đáp án học môn đường lối cách mạng của abcxyz việt 27 3 13

*

tổ chức hoạt động tự học môn đường lối cách mạng của abcxyz việt nam tại trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh 89 1 6

*

ngân hàng câu hỏi và đáp án môn đường lối cách mạng của abcxyz việt nam 26 6 130

*

trắc nghiệm và đáp án môn đường lối cách mạng của abcxyz việt nam 20 3 7

*

bộ câu hỏi môn đường lối cách mạng của abcxyz việt nam. 1 3 4

*

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng abcxyz Việt Nam 59 1 1

*

THẢO LUẬN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 13 526 0

*

Hỏi – đáp môn đường lối cách mạng của Đảng abcxyz Việt Nam 256 844 4

*

Tổ chức hoạt động tự học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam tại trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh 88 747 11

*

Bộ 20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của abcxyz việt nam 15 759 1

*

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(740.38 KB – 10 trang) – 60 Câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng của ĐCSVN có đáp án – Chương 1
Tải bản đầy đủ ngay
×

Bài viết liên quan