67 Một số từ hay sử dụng trong  thi tiếng Anh thuế- kho bạc mới nhất

Một số từ hay sử dụng trong  thi tiếng Anh thuế- kho bạc. Tiếng Anh là đầu vào hay bị trượt, Tiếng Anh công chức thuế, Tiếng Anh kho bạc là những phần các bạn cần ôn cho kỹ

1, To agree (v): đồng ý , thỏa hiệp
Agreement (n): sự đồng ý , sự thỏa hiệp
Agreeable (adj): có thể thỏa hiệp được
Bản thân từ này có thể thêm tiền tố ‘’Dis’’để tạo nghĩa ngược mà không cần sử dụng hình thức phủ định NOT. Khi học một từ các em nên học cấu trúc của từ để biết những giới từ nào sử dụng với nó.
*to agree/disagree with
*to agree/disagree to do st
2, To popularize (v): phổ cập
Popularity (n): sự phổ thông , phổ biến
Popular (adj): phổ thông , phổ biến
Unpopular (adj): không phổ thông , không phổ biến
*to be popular with sb
*to be popular in sw
3, To consider (v): quan tâm , xem xét , để ý ……..
Consideration (n): sự quan tâm , sự xem xét ……
Considered (adj): cân nhắc
Considerate (adj): chu đáo , ân cần
Considerable (adj): đáng kể
4, To require (v): yêu cầu, đề nghị ,……
Requirement (n): sự yêu cầu , sự đề nghị
Requisite (adj): được yêu cầu ……….
5, To attract (v): thu hút , hấp dẫn………
Attraction (n): sự thu hút , sự hấp dẫn ………..
Attractive (adj): thu hút ,hấp dẫn ……….
Unattractive (adj): không thu hút , không hấp dẫn ……….
Mẹo để bổ sung cho khối từ vựng lên nhanh là:
– hãy học theo tổ từ ( tất cả các hình thức của từ – thuật ngữ gọi là family word )
– mỗi ngày học 5 từ , học song đặt câu với dạng từ đó ( mục đích nhớ kỹ từ và biết cách sd từ vừa học)
– duy trì lượng từ vựng hàng ngày – khi học bài mới dành 1 phút đọc lại bài cũ