67 Ôn thi thuế 2018: Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục mới nhất

Ôn thi thuế 2018: Vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục. Nghiên cứu vị trí chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cả 3 cấp Tổng cục, Cục, Chi cục thì thấy nó như vậy:

– Vị trí, chức năng thì cơ bản chỉ giống nhau, chỉ khác chút về phân cấp quản lý. Chỉ 1 điểm cần chú ý là về con dấu thì chỉ tổng cục là sử dụng dấu có hình Quốc huy và quy định trụ sở tại Hà Nội.
– Về Nhiệm vụ và quyền hạn:
+ Tổng cục có 23 nhiệm vụ và quyền hạn, Cục có 22 nhiệm vụ và quyền hạn, Chi cục có 20 nhiệm vụ và quyền hạn. Trong các nhiệm vụ và quyền hạn này có 06 điểm giống nhau có thể học chung 1 lần cho 3 cấp cho đỡ tốn bộ nhớ là các nhiệm vụ và quyền hạn :
1. Tổ chức hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.
2. Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế và kinh phí, tài sản được giao; theo quy định của pháp luật và của ngành. (Với Tổng cục thêm ý: thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền)
3. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Tổ chức quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế; (Với Tổng cục thêm ý : thực hiện công tác thống kê thuế và chế độ báo cáo tài chính theo quy định)
5. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi có đề nghị theo quy định của pháp luật
6. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Tài chính (Tổng cục trưởng , Cục Trưởng) giao và theo quy định của pháp luật.