69 Bài tập có đáp án chi tiết về dãy số môn toán lớp 11 mới nhất

Bài tập có đáp án chi tiết về dãy số môn toán lớp 11. Trong một dãy tăng gồm 10 số nguyên liên tiếp, tổng của 5 số đầu tiên là 560. hỏi tổng của 5 số tiếp theo trong dãy đó là bao nhiêu?

A. 565
B. 575
C. 580
D. 585
Giải thích :
tổng năm số đầu tiên là : 110 + 111 + 112 + 113 + 114 = 560
Tổng năm số tiếp theo : 115 + 116 + 117 + 118 + 119 = 585
Bài tập có đáp án chi tiết về dãy số môn toán lớp 11

Download [504.50 KB]