71 Đại lý thuế- bài tập trắc nghiệm + tự luận thuế GTGT mới nhất

Đại lý thuế- bài tập trắc nghiệm + tự luận thuế GTGT-  Về thuế Giá trị gia tăng- có một số có đáp án gửi tới cả nhà ôn thi đại lý thuế 2018 vào tháng 3 cho tốt.

Đại lý thuế- bài tập trắc nghiệm

Cty D có phát sinh nội dung sau: tháng 3/2017 đơn vị đang còn được khấu trừ thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT là 250.000.000đ. Ngày 25/11/2017, kế toán phát hiện kê khai nhầm lẫn 1 chứng từ đầu vào, chứng từ gốc là 325.000.000đ, thuế GTGT đầu vào là 32.500.000đ, tuy nhiên khi kê khai kế toán sơ suất gõ thêm một số 0 làm thay đổi đơn vị tính của hóa đơn gốc (giá trị tiền hàng: 3.250.000.000đ, thuế GTGT: 325.000.000đ) dẫn đến sai sót. Cty D bị điều chỉnh nghĩa vụ thuế như thế nào?
a. Tăng thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 75.000.000đ, điều chỉnh giảm khấu trừ trên chỉ tiêu [37] tháng 11/2017: 325.000.000đ
b. Tăng thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 42.500.000đ, điều chỉnh giảm khấu trừ trên chỉ tiêu [37] tháng 11/2017: 292.500.000đ
c. Tăng thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 42.500.000đ, điều chỉnh giảm khấu trừ trên chỉ tiêu [37] tháng 11/2017: 250.000.000đ

Đáp án: C
Cty D có phát sinh nội dung sau: tháng 3/2017 trên tờ khai 01/GTGT đơn vị phải nộp 250.000.000đ. Ngày 20/10/2017, kế toán phát hiện kê khai nhầm lẫn 1 chứng từ đầu vào, chứng từ gốc là 5.000.000.000đ, thuế GTGT đầu vào là 500.000.000đ, tuy nhiên khi kê khai kế toán sơ suất gõ thiếu một số 0 nên chỉ kê khai giá trị tiền hàng: 500.000.000đ, thuế GTGT: 50.000.000 dẫn đến sai sót. Cty D bị điều chỉnh nghĩa vụ thuế như thế nào?

a. Giảm thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 250.000.000đ và tăng số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của tháng 3 là 200.000.000 đ, điều chỉnh tăng khấu trừ trên chỉ tiêu [38] tháng 10/2017: 450.000.000đ

b. Giảm thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 250.000.000đ, không điều chỉnh tăng, giảm khấu trừ trên chỉ tiêu [37], [38] của tháng 10/2017

c. Giảm thuế GTGT phải nộp tháng 3/2017: 250.000.000đ và tăng số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của tháng 3 là 200.000.000 đ, điều chỉnh tăng khấu trừ trên chỉ tiêu [38] tháng 10/2017: 200.000.000đ

Đại lý thuế- bài tập tự luận thuế GTGT

Bài 1: Công ty Hiền Nhuần nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong tháng 05/2017 có số liệu sau: ĐVT triệu đồng
– Doanh thu từ bán Tre do doanh nghiệp tự trồng là 500
– Doanh thu bán bàn ghế mây trong nước theo giá chưa thuế GTGT: 6.000
– Doanh thu bán bàn ghế gỗ trong nước là 2.000
– DT bán nạng gỗ trong nước: 4.000
– DT xuất khẩu bàn ghế mây theo giá Fob: 8.000
– DT xuất khẩu nạng gỗ theo giá Fob: 2.000
– Mua Mây của Công ty BC theo giá chưa thuế GTGT là 5.600 được sử dụng để sản xuất bàn ghế mây. Công ty chưa thanh toán cho người bán;
– Chi mua vật tư gỗ để sản xuất bàn ghế và nạng của Công ty TNHH Hoài An theo giá chưa thuế GTGT là 2.400. Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản.
– Hóa đơn văn phòng phẩm theo giá chưa thuế GTGT là 60, Công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản.
– Hàng hóa, dịch vụ khác mua vào không tách riêng được cho từng hoạt động trị giá 8.000, thuế GTGT là 800.
Yêu cầu:
1. Tính số thuế GTGT phải nộp trong tháng.
2. Lập tờ khai thuế GTGT của doanh nghiệp

Bài 2: Nông trường trồng và chế biến chè Sông Công có tình hình sản xuất và tiêu thụ trong tháng như sau:
+ Bán 12 tấn chè sơ chế cho công ty sản xuất chè Kim Anh, giá bán 30.000d/kg. Thuê công ty X1 vận chuyển số chè tới công ty Kim Anh theo Giá chưa thuế là 5.000.000 đồng.
+ Sử dụng 6 tấn chè sơ chế, ướp tẩm hương để đóng hộp, loại hộp 0,5kg/hộp.
+ Trong tháng nông trường bán trong nước 8.000 hộp, giá bán chưa có VAT 30.000d/hộp.
+ Xuất khẩu qua cty ủy thác xuất khẩu 2.000 hộp, giá DAF là 35.000đ/hộp. Hoa hồng ủy thác đã trả cho bên nhận ủy thác theo giá chưa GTGT 5% trên giá DAF
+ Dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ Giao 1.800 hộp cho cửa hàng hạch toán độc lập bán đúng giá giao là 30.000đ/hộp( chưa có VAT). Chi phí vận chuyển thuê công ty X1 theo giá chưa thuế GTGT là 2.000.000 đồng. Cuối kỳ cửa hàng báo về đã tiêu thụ được 1.500 hộp. Hoa hồng phải trả cho đại lý là 5% trên doanh thu
+ Xuất 200 hộp dùng cho các phòng ban trong công ty
+ Mua 5 máy hái chè với giá 100.000.000 đồng/máy. Sau đó, bán lại 5 máy cho Công ty A với giá 150.000.000 đồng/máy.
+ Mua 100 chai rượu ngoại theo giá chưa thuế là 1.800.000 đồng/chai, công ty đã thanh toán bằng chuyển khoản. Số rượu này, công ty đã tặng hết các khách hàng nhân ngày thành lập công ty.
+ Giá trị mua vào và Thuế GTGT của các hàng hóa, dịch vụ mua ngoài khác dùng cho hoạt động của nông trường tập hợp trong tháng lần lượt là 240.000.000 đồng và 24.000.000 đồng. Nông trường không hạch tóan riêng được số thuế đầu vào được khấu trừ cho từng loại sản phẩm. Hàng hóa, dịch vụ mua vào đều thanh toán qua ngân hàng.
YÊU CẦU:
Xác định số thuế GTGT nông trường phải nộp và lập tờ khai thuế GTGT trong tháng đối với nông trường trên.