71 Đề cương ôn thi đại học bằng 2 – Môn thi: tin học cơ bản mới nhất

Đề cương ôn thi đại học bằng 2 – Môn thi: tin học cơ bản.

Câu 1. Để gõ được tiếng Việt thì cần có những yếu tố nào sau đây:

 1. Một chương trình hỗ trợ tiếng Việt (VietKey, Unikey,…) đang kích hoạt.
 2. Chọn đúng kiểu gõ
 3. Chọn đúng Font chữ và bảng mã phù hợp
 4. Tất cả yếu tố trên.
Đề cương ôn thi đại học bằng 2 – Môn thi: tin học cơ bản

Câu 2. Nếu chọn Font chữ Times New Roman, để gõ được tiếng Việt có dấu thì phải chọn bảng mã nào sau đây:

a. Unicode 

b. Vietware_X

c. TCVN3

d. VNI

Câu 3. Đơn vị nhỏ nhất để biểu diễn thông tin là?

a. Byte 

b. Bit

c. MB

d. KB

Câu 4. Chọn phương án đúng nhất về việc sắp xếp tăng dần theo đơn vị đo thông tin

 1. B, MB, KB, GB
 2. B, MB, GB, KB
 3. B, KB, MB, GB
 4. B, KB, GB, MB

Câu 5. Một MB bằng:

 1. 1024KB
 2. 210 KB
 3. 1024 Byte
 4. Cả (a) và (b) đều đúng

Câu 6. Để máy tính có thể hiểu và xử lý thông tin được đưa vào, máy tính phải….?

 1. Biểu diễn thông tin.
 2. Sử dụng ngôn ngữ lập trình
 3. Giải mã thông tin
 4. Mã hóa thông tin

Câu  7.  Để mã hóa thông tin dạng văn bản không dấu, chúng ta dùng bộ mã nào là phù hợp nhất?

 1. ASCII
 2. UNICODE
 3. UNIKEY
 4. Vietkey

Câu 8. Chọn phương án đúng nhất điền vào chỗ trống: Bộ mã ASCII sử dụng … Bit để mã hóa … Ký tự?

 1. 8; 64
 2. 7; 255
 3. 8; 256
 4. 7; 256