71 Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- 180 câu trắc nghiệm mới nhất

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- 180 câu trắc nghiệm

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- 180 câu trắc nghiệm

Câu 1. Điều lệ Đảng hiện hành quy định về sinh hoạt định kỳ đối với đảng bộ cơ sở như thế nào?

A.  Mỗi tháng 1 lần. B.    Mỗi quý 1 lần.

C.  Mỗi năm 1 lần. D.   Mỗi năm 2 lần.

Câu 2. Điều lệ Đảng hiện hành quy định cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ tỉnh là?

A.  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. B. Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. D. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Câu 3. Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?

A.  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. B. Thường trực Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. D. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Câu 4. Tổ chức cơ sở Đảng theo Điều lệ Đảng hiện hành bao gồm:

A.  Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở.

B.  Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng.

C.   Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Đảng đoàn.

D.   Chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở, các Ban Cán sự Đảng, các Đảng đoàn.

Câu 5. Mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là xây dựng nước Việt Nam như thế nào?

A.  Xây dựng nước Việt Nam trở thành nước XHCN và cuối cùng là abcxyz chủ nghĩa.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công CNXH và cuối cùng là chủ nghĩa abcxyz.

Xây dựng nước Việt Nam độc lập và cuối cùng là nước abcxyz.

Câu 6. Nhiệm kỳ đại hội chi bộ cơ sở là bao nhiêu năm?

A.  5 năm /2 lần B.   5 năm / 1 lần

6 năm D.  7 năm

Câu 7. Tổ chức Đảng nào dưới đây không được lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc cấp ủy?

A.  Cấp Trung ương B. Cấp tỉnh. C. Cấp huyện       D. Cấp xã

Câu 8. Nội dung nào được coi là vấn đề cấp bách nhất về công tác xây dựng Đảng được Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) đề ra?

A.  Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp Trung ương.

Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Câu 9. Nội dung nào không phải là phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ?

A.  Bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, các định hướng về chính sách và chủ trương lớn.

Bằng công tác tuyên truyền, thuyết phục, vận động, tổ chức, kiểm tra.

Bằng sự phối hợp, hợp tác bình đẳng.

Bằng hành động gương mẫu của đảng viên.

Câu 10. Điều lệ Đảng hiện hành quy định nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là nguyên tắc nào?

A- Tự phê bình và phê bình;

B- Tập trung dân chủ;

C- Đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật;

D- Cả 3 phương án trên.

Câu 11. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “tuyên truyền là…”

A.  Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Giới thiệu nghị quyết của Đảng cho nhân dân.

Làm cho nhân dân hiểu và tin vào Đảng

Đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm

Câu 12. Cuộc đấu tranh tư tưởng ở nước ta hiện nay thuộc lĩnh vực nào sau đây?

A.  Lĩnh vực kinh tế.

Lĩnh vực chính trị.

Lĩnh vực văn hóa.

Ở tất cả các lĩnh vực trong đời sống tư tưởng xã hội

Câu 13. Tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta xác định chính thức là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng tại Đại hội nào?

A.  Đại hội lần thứ VI (12/1986). B. Đại hội lần thứ VII (6/1991).

Đại hội lần thứ VIII (6/1996). D. Đại hội lần thứ IX (4/2001).

Câu 14. Chỉ đạo, định hướng hoạt động công tác báo chí thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị nào sau đây?

A.  Hội nhà Báo. B. Sở Thông tin Truyền thông.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. D. Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Câu 15. Công tác nào sau đây không thuộc bộ phận cơ bản cấu thành của công tác tư tưởng?

A.  Công tác nghiên cứu lý luận.

Công tác tuyên truyền.

Công tác điều tra dư luận xã hội.

Công tác cổ động

Câu 16. Chuyên đề nào sau đây là chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020?

A.  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụ vụ nhân dân.

Tăng cường khối Đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Câu 17. Tác phẩm nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đưa vào nghiên cứu, học tập rộng rãi trong Đảng và nhân dân?

Di chúc

Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

Đường cách mệnh.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 18. Quan điểm sáng tạo trong tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng là gì?

Đảng phải lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin làm cốt.

Đảng abcxyz Việt Nam là sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lê nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.

Đảng abcxyz phải xây dựng theo nguyên tắc Đảng kiểu mới của giai cấp vô sản.

Đảng phải thường xuyên tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

Câu 19. Uỷ ban Kiểm tra cấp tỉnh do ai bầu ra?

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Uỷ ban Kiểm tra cấp huyện

Câu 20. Tổ chức Đảng nào không có thẩm quyền kỷ luật đảng viên vi phạm:

Chi bộ

Ủy ban Kiểm tra đảng ủy cơ sở

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và tương đương

Cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương

Câu 21. Ban Dân vận có chức năng tham mưu về công tác nào ?

Về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo).

Về công tác dân vận và tuyên giáo.

Về công tác tuyên vận của đảng.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 22. Quan hệ giữa Ban Dân vận với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội cùng cấp là:

Cấp dưới đối với cấp trên.

Quan hệ cấp trên đối với cấp dưới.

Quan hệ phối hợp.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 23. Phong trào thi đua Dân vận khéo hiện nay được triển khai với những cơ quan, tổ chức nào ?

Ngành dân vận toàn quốc

Cả hệ thống chính trị

Chính quyền các cấp

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội.

Câu 24. Ban Nội chính Trung ương được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tái thành lập ngày, tháng, năm nào?

Ngày 26 tháng 11 năm 2011. B. Ngày 28 tháng 11 năm 2011.

Ngày 26 tháng 12 năm 2012. D. Ngày 28 tháng 12 năm 2012.

Câu 25. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) đề ra nhiệm vụ thành lập cơ quan nào?

A. Ban Nội chính Trung ương và ban nội chính các tỉnh ủy, thành uỷ.

B. Ban Nội chính Trung ương và Ban Kinh tế Trung ương.

C. Ban Kinh tế Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh, thành uỷ.

D. Ban Nội chính Trung ương; Ban Nội chính các tỉnh, thành uỷ và Ban Kinh tế Trung ương.

Câu 26. Cơ quan nào sau đây không phải là cơ quan nội chính?

Tòa án nhân dân tối cao. B. Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Thanh tra Chính phủ. D. Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Câu 27. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hiến pháp quy định chính thức từ năm nào?

1980 B. 1992 C. 2000                  D. 2013

Câu 28. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc nào dưới đây?

Tự nguyện. B. Hiệp thương dân chủ.

Phối hợp và thống nhất hành động. D. Cả 3 phương án còn lại.

Câu 29. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được ban hành năm nào?

1980 B. 1999                                 C. 2000                  D.  2009

Câu 30. Tổ chức nào sau đây là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương?

Đảng Cộng sản Việt Nam. B. Quốc hội.

Chính phủ. D. Tòa án nhân dân tối cao.

Câu 31. Hiệp thương dân chủ là nguyên tắc tổ chức, hoạt động đặc thù của tổ chức nào sau đây:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Câu 32. Tổ chức nào không là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam?

A.  Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chính phủ nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam.

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Câu 33. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện không theo nguyên tắc nào?

Hiệp thương dân chủ.          B.  Đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Tập trung dân chủ.          D.  Phối hợp và thống nhất hành động.

Câu 34.  Công đoàn Việt Nam không tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Tập trung dân chủ.

Liên hệ mật thiết với người lao động.

Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng.

Phù hợp với trình độ của đông đảo người lao động

Câu 35. Công đoàn Việt Nam ra đời ngày tháng năm nào?

Ngày 28/7/1929                               B. Ngày 28/7/1930

Ngày 28/7/1931                               D. Ngày 28/7/1932

Câu 36. Điều mấy trong Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định riêng về tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam ?

Điều 9. B. Điều 10. C. Điều 11.                           D. Điều 12.

Câu 37. Luật Công đoàn năm 2012 có hiệu lực từ ngày tháng năm nào?

Ngày 01/01/2013 B. Ngày 01/5/2013

Ngày 01/7/2013 D. Ngày 01/12/2013

Câu 38. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là?

Đại hội Đại biểu toàn quốc.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính.

Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Câu 39. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thuộc loại hình tổ chức nào sau đây?

Tổ chức chính trị B. Tổ chức chính trị – xã hội

Tổ chức xã hội D. Tổ chức xã hội đặc thù

Câu 40. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động

Hiệp thương dân chủ

Nguyên tắc tập trung dân chủ

Đoàn kết, chân thành, tôn trọng lẫn nhau.

Câu 41. Trong Điều lệ Đảng, Đảng ta đã xác định chức năng của Đoàn là?

A.Người giúp sức cho Đảng

Là đội dự bị tin cậy của Đảng.

C.Là tổ chức hoạt động theo đường lối chủ trương của Đảng.

D.Là cánh tay đắc lực của Đảng

Câu 42. Báo Tiền phong là cơ quan ngôn luận của tổ chức nào?

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đảng abcxyz Việt Nam

Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam

Câu 43. Luật Thanh niên có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm nào?

Ngày 01 tháng 7 năm 2005 B. Ngày 01 tháng 7 năm 2006

Ngày 01 tháng 7 năm 2007 D. Ngày 01 tháng 7 năm 2008

Câu 44. Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức theo mấy cấp?

3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; và cấp huyện.

4 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; và cấp xã, phường, thị trấn.

5 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; cấp cơ sở và cấp ấp, khu vực.

6 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp huyện; cấp cơ sở; cấp ấp, khu vực và cấp tổ Hội.

Câu 45. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ nhất được tổ chức vào năm nào?

Năm 1987 B. Năm 1988 C. Năm 1989        D. Năm 1990

Câu 46. Nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân từ cấp Trung ương đến cấp cơ sở là mấy năm?

5 năm B. 4 năm C. 3 năm                               D.  2,5 năm

Câu 47. Trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới hiện nay, lực lượng nào giữ vị trí là chủ thể?

Phụ nữ. B. Thanh niên. C. Công nhân.      D. Nông dân.

Câu 48. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức mang tính chất nào sau đây?

Chính trị – nghề nghiệp.

Xã hội – nghề nghiệp.

Xã hội từ thiện.

Chính trị – xã hội.

Câu 49. Hội Nông dân là tổ chức Chính trị – Xã hội chịu sự lãnh đạo trực tiếp của ai?

Cấp uỷ cùng cấp.

Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

Ban Dân vận cùng cấp.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp.

Câu 50. Mối quan hệ giữa tổ chức Hội Nông dân Việt Nam các cấp với Ủy ban nhân dân được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Phối hợp công tác B. Hiệp thương dân chủ

Tham mưu, đề xuất D. Chỉ đạo công tác

Câu 51. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 là bao nhiêu?

Từ 15% trở lên B. Từ 20% trở lên

Từ 25% trở lên D. Từ 30% trở lên

Câu 52. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 đặt chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có bao nhiêu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ?

Từ 80% trở lên B. Từ 85% trở lên

Từ 90% trở lên D. Trên 95% trở lên

Câu 53. Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”, quy định tỷ lệ nữ cần đảm bảo tham gia vào các khóa đào tạo tại các trường chính trị, quản lý hành chính nhà nước là:

Từ 30% trở lên. B. Trên 15%

50%                                                 D.  35%

Câu 54. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022 là lần thứ mấy?

Lần thứ I B. Lần thứ II. C. Lần thứ V.                       D. Lần thứ VI

Câu 55.  Hội Cựu chiến binh Việt Nam được thành lập năm nào?

1987 B. 1988                 C. 1991.                                 D.1989

Câu 56. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công nhận Hội Cựu chiến binh Việt Nam là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm nào?

1987 B. 1988                 C. 1991.                                 D.1990

Câu 57. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Cựu Chiến binh ngày tháng năm nào?

7 tháng 10 năm 2006

7 tháng 10 năm 2004

7 tháng 10 năm 2007

7 tháng 10 năm 2005

Câu 58. Đâu là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước.

Đảm bảo sự kết hợp giữa con người và chức danh, vị trí việc làm.

Đảm bảo sự công bằng, dân chủ.

Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Câu 59.  Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong các quyền của cán bộ, công chức về tiền lương và các chế độ liên quan đến tiền lương là?

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, công tác phí và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

Chỉ được hưởng tiền làm thêm giờ.

Được hưởng tiền làm thêm giờ, tiền làm đêm, không được hưởng công tác phí.

Được hưởng tiền làm thêm giờ và công tác phí, không được hưởng tiền làm đêm.

Câu 60. Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008? 

Tham gia các hoạt động kinh tế, xã hội

Bảo đảm quyền học tập, nghiên cứu khoa học

Lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi.

Hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở, phương tiện đi lại, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật

Câu 61. Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?

A.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

B.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

C.Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định.

Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước trong cơ quan, đơn vị công tác.

Câu 62. Nội dung nào dưới đây là một trong các mục tiêu của Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP, ngày 08/11/2011?

Đổi mới cơ cấu, tổ chức bộ máy của các cơ quan trong nền hành chính nhà nước.

Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.

Đảm bảo tính cạnh tranh.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

Câu 63. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính và tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?

Loại A B. Loại B C. Loại C                      D. Loại D

Câu 64. Đâu là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008?

Phân biệt, đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

Có tác phong lịch sự

Giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp.

Cán bộ, công chức phải gần gũi với nhân dân.

Câu 65. Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức năm 2008, phân biệt công chức theo ngạch được bổ nhiệm, công chức gồm có các loại nào sau đây?

Loại A, B B. Loại A, B, C

Loại A, B, C, D D. Loại A, B, C, D, E

Câu 66. Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế nào?

Giải quyết thôi việc.

Bố trí công tác khác.

Giáng chức.

Hạ bậc lương.

Câu 67. Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?

3 tháng. B. 6 tháng. C. 9 tháng.                            D. 12 tháng.

Câu 68. Công chức loại C có thời gian tập sự là mấy tháng?

9 tháng. B. 12 tháng. C. 18 tháng.                          D. 24 tháng.

Câu 69. Công chức loại D có thời gian tập sự là mấy tháng?

6 tháng. B. 9 tháng. C. 12 tháng.                          D. 18 tháng.

Câu 70. Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?

Có.

Không.

Có, nhưng với điều kiện phải hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cơ quan quản lý công chức có thể xem xét quyết định, tùy từng trường hợp cụ thể.

Câu 71. Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?

12 tháng B.  9 tháng

6 tháng  D. 3 tháng

Câu 72. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm, thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu:

12 tháng B. 9 tháng C. 6 tháng                      D. 3 tháng

Câu 73. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo đối với những trường hợp nào?

Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;

Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng abcxyz nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cả 3 phương án còn lại.

 

Câu 74. Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức phải thông báo cho cán bộ bằng văn bản về thời điểm nghỉ hưu trước bao nhiêu tháng tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu:

12 tháng B. 9 tháng C. 6 tháng                          D. 3 tháng

Câu 75. Thời hạn biệt phái công chức, viên chức không quá bao nhiêu năm, (trừ một số ngành, lĩnh vực đặc thù do Chính phủ quy định…)?

Không quá 2 năm B. Không quá 3 năm

Không quá 4 năm D. Không quá 5 năm

Câu 76. Thời hạn bổ nhiệm công chức là bao nhiêu năm (trừ trường hợp thực hiện theo pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền)?

2 năm B. 3 năm

4 năm D. 5 năm

Câu 77. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?

Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Câu 78. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ.

Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm.

Câu 79. Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch.

Tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch và phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Vị trí việc làm và thông qua thi tuyển.

Vị trí việc làm; phù hợp với cơ cấu công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị và thông qua thi tuyển.

 

Câu 80. Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?

Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ công chức.

Ban hành quy chế làm việc của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Quy định chức danh và cơ cấu cán bộ.

Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ,chính sách đãi ngộ đối với cán bộ,công chức.

Câu 81. Công chức vi phạm quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008 và các quy định khác của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ mà phải chịu một trong các hình thức kỷ luật từ thấp đến cao như thế nào ?

Khiển trách, cảnh cáo, cách chức, buộc thôi việc.

Khiển trách, hạ bậc lương, cách chức, buộc thôi việc.

Cảnh cáo, cách chức, giáng chức, buộc thôi việc.

Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc.

Câu 82. Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật

Bảo đảm thứ bậc hành chính và sự phối hợp chặt chẽ

Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát

Tận tuỵ phục vụ nhân dân

Câu 83. Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức được thực hiện trong trường hợp nào?

Người được tuyển dụng đã hoàn thành chế độ tập sự.

Công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch.

Công chức chuyển sang ngạch tương đương.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 84. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:

Tên gọi thể hiện trình độ học vấn của công chức.

B . Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.

Tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn của công chức.

Tên gọi thể hiện trình độ và khả năng của công chức.

Câu 85. Chế độ nào sau đây không phải chế độ công vụ?

Chế độ trách nhiệm. B. Chế độ kỷ luật.

Chế độ thụ hưởng. D. Chế độ phục vụ nhân dân.

Câu 86. Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân?

Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia.

Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân.

Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Câu 87. Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008?

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.

Tham gia các hoạt động đoàn thể.

Tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

Câu 88. Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Có ý thức tổ chức kỷ luật.

Chủ động và phới hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ.

Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho

Câu 89. Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?

Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ.

Được bảo đảm các trang thiết bị và các điều kiện làm việc theo quy định của pháp luật.

Được tăng lương trước thời hạn.

Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ.

 

Câu 90. Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam. B. Đủ 20 tuổi trở lên.

Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng. D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.

Câu 91. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?

Yêu cầu nhiệm vụ. B. Vị trí việc làm.

Chỉ tiêu biên chế. D. Cả 3 phương án còn lại.

Câu 92. Quản lý cán bộ bao gồm những nội dung chính nào dưới đây?

Tuyển chọn, bố trí, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ, phân cấp quản lý cán bộ.

Đánh giá cán bộ; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ; Khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chế độ chính sách cán bộ.

Kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại, tố cáo về cán bộ.

Cả 3 phương án còn lại.

 

Câu 93. Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?

Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định.

Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục.

Được hưởng nguyên lương, phụ cấp trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng; được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng.

Sau đào tạo, bồi dưỡng được nâng lương sớm 1 năm.

Câu 94. Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?

A- Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

B- Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân và phân công, phân cấp rõ ràng.

C- Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

D- Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và có sự kiểm tra, giám sát.

Câu 95. Theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008, trường hợp nào sau đây là cán bộ? 

A- Giám đốc Sở.                                        B- Bộ trưởng.

C- Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh.                  D- Trưởng phòng Nội vụ huyện.              

Câu 96. Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?

Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ

Cấp giấy tờ pháp lý cho người không đủ điều kiện

Sử dụng giáy tờ không hợp pháp để tham gia đào tạo, bồi dưỡng; được dự thi nâng ngạch công chức.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 97. Trường hợp nào sau đây công chức bị xem xét xử lý kỷ luật bằng hình thức “cảnh cáo” theo Nghị định số 34/2011/NĐ-CP, ngày 17/5/2011 của Chính phủ “Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức”?

Không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng;

Sử dụng tài sản công trái pháp luật;

Không chấp hành quyết định điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền;

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 98. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế.

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

Thực hiện bình đẳng giới.

Câu 99. Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?

Bố trí, phân công nhiệm vụ và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức.

Thanh tra, kiểm tra việc thi hành các quy định của pháp luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý.

Đánh giá công chức theo quy định.

Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức.

Câu 100. Việc quản lý biên chế công chức phải tuân thủ nguyên tắc nào?

Đáp ứng yêu cầu bảo đảm biên chế công chức phù hợp với đổi mới hệ thống chính trị.

Đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, bảo đảm biên chế công chức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đáp ứng yêu cầu thực hiện phân cấp quản lý công chức trong các cơ quan nhà nước.

Đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực

Câu 101. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không phải là quyền của cán bộ, công chức?

Được hưởng chính sách ưu đãi về nhà ở.

Được quyền thành lập công ty hợp danh.

Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Được hưởng chính sách ưu đãi về phương tiện đi lại.

Câu 102. Trong thời hạn chậm nhất bao nhiêu ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?

30 ngày B. 20 ngày C. 15 ngày                        D. 10 ngày

Câu 103. Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

70% B.75% C. 80%                               D. 85%

Câu 104. Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng mức lương như thế nào của ngạch tuyển dụng?

90% bậc 1 của ngạch tuyển dụng B. 100% bậc 1 của ngạch tuyển dụng

85% bậc 2 của ngạch tuyển dụng D. 90% bậc 2 của ngạch tuyển dụng

Câu 105. Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?

Cảnh cáo. B. Cách chức. C. Giáng chức.          D. Bãi nhiệm.

Câu 106. Theo Luật cán bộ, công chức, đâu là hình thức kỷ luật đối với cán bộ?

Hạ bậc lương B. Giáng chức   C. Cách chức        D. Buộc thôi việc

Câu 107. Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?

Khiển trách; B. Cảnh cáo; C. Cách chức;      D. Bãi nhiệm.

Câu 108. Theo quy định hiện hành, Quốc hội bao gồm những chức năng nào?

Chức năng lập hiến, lập pháp.

Chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chức năng giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.

Cả 3 phương án còn lại.

 

Câu 109. Nội dung nào sau đây không thuộc quan điểm của Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”?

Nhất thiết ở Trung ương có tổ chức nào thì ở địa phương cũng có tổ chức đó.

Cần tăng cường kiêm nhiệm một số chức danh trong các tổ chức của hệ thống chính trị.

Những chủ trương đã thực hiện, nhưng thực tiễn khẳng định là không phù hợp thì điều chỉnh, sửa đổi ngay.

Quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Câu 110. Tổ chức nào sau đây không phải là đoàn thể chính trị – xã hội?

Hội Nông dân Việt Nam. B. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam. D. Hội Luật gia Việt Nam.

Câu 111. Đoàn thể chính trị – xã hội nào được thành lập sớm nhất?

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. B. Hội Nông dân Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. D. Công đoàn Việt Nam.

Câu 112. Khái niệm “hệ thống chính trị” lần đầu tiên được Đảng ta sử dụng khi nào?

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa VI

Tại Hội nghị Trung ương 3 khóa VII

Tại Hội nghị Trung ương 2 khóa VIII

Tại Hội nghị Trung ương 5 khóa IX

Câu 113. Hệ thống chính trị nước CHXHCN Việt Nam vận hành theo cơ chế nào?

Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ

Đảng làm chủ, Nhà nước lãnh đạo, nhân dân quản lý

Đảng quản lý, nhà nước lãnh đạo, nhân dân làm chủ

Đảng lãnh đạo, Nhà nước làm chủ, nhân dân quản lý

Câu 114.  Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?

Bộ Chính trị B. Ban Bí thư

Chính phủ D. Quốc hội

Câu 115. Chính phủ không có chức năng nào ?

Là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Quản lý nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Câu 116. Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước 10 năm được chia thành những giai đoạn nào?

Giai đoạn (2011 – 2020).

Giai đoạn 1 (2011 – 2015); Giai đoạn 2 (2016 – 2020).

Giai đoạn 1 (2011 – 2013); Giai đoạn 2 (2014 – 2017); Giai đoạn 3 (2017 – 2020).

Giai đoạn 1 (2011 – 2016); Giai đoạn 2 (2017 – 2020).

Câu 117. Mục tiêu Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn (2011 – 2020) vào năm 2020 thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính phải đạt được mức nào dưới đây?

Mức trên 80%. B. Mức trên 70% .

Mức trên 60% . D. Mức trên 50% .

 

Câu 118. Xã hội abcxyz mà nhân dân ta xây dựng được xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) là một xã hội như thế nào?

Dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Dân giàu, nước mạnh, công bằng, văn minh.

Câu 119. Vị trí pháp lý của Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Là cơ quan chấp hành của Nhà nước.

Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Là cơ quan quyền lực của nhà nước.

Là cơ quan quyền lực của Quốc hội.

Câu 120. Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà abcxyz Việt Nam.

Chính phủ là cơ quan duy nhất có thẩm quyền ban hành văn bản dưới luật.

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội.

Câu 121. Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?

         A. Chủ tịch Quốc hội.

B. Thủ tướng Chính phủ.

         C. Chủ tịch nước

D.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Câu 122. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?

Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và nhờ người khác bỏ phiếu kín.

Phổ thông, trưng cầu dân ý và bỏ phiếu kín.

Phổ thông, bình đẳng và đại diện cử tri.

Câu 123. Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội

Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước;

Thống nhất quản lý về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường, thông tin, truyền thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ

Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Câu 124. Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?

Tổng Bí thư B. Chủ tịch nước

Thủ tướng Chính phủ D. Chủ tịch Quốc hội

Câu 125. Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa abcxyz Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?

01-12-2015 B. 01-01-2016 C. 01-7-2015                        D. 01-6-2016

Câu 126. Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?

Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 6.

Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 6.

Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao không quá 5.

Số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 4; Bộ Quốc phòng, Bộ Công an không quá 5.

Câu 127. Theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ CB, CC, VC khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?

Từ 06 tháng trở lên

Từ 10 tháng trở lên

Từ 03 tháng trở lên

Không xác định thời gian

Câu 128. Theo Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị sinh viên tốt nghiệp xuất sắc khi được tuyển dụng thì xếp hệ số lương bao nhiêu?

Được hưởng 100% hệ số 2,34, bậc lương 1/9 ngạch chuyên viên;

Được hưởng 100% hệ số 2,67, bậc lương 1/9 ngạch chuyên viên;

Được hưởng hệ số 4,40, bậc 1/8 ngạch chuyên viên chính

Được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương

Câu 129.  Theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thì việc thi tuyển công chức được thực hiện mấy vòng thi?

01 vòng thi.

02 vòng thi.

Thi trắc nghiệm và thi viết.

Thi môn kiến thức chung, nghiệp vụ chuyên ngành, tin học và ngoại ngữ.

Câu 130.  Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách trên tổng số đại biểu Quốc hội?

Ít nhất 35%. B. Từ 35% – 40%.

Từ 40% – 45%. D. Từ 45% – 50%.

Câu 131.  Theo Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành, quy định thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách là?

Ít nhất 2/3 thời gian làm việc trong năm.

Ít nhất 1/2 thời gian làm việc trong năm.

Ít nhất 1/3 thời gian làm việc trong năm.

Ít nhất 1/4 thời gian làm việc trong năm.

Câu 132.  Cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương được phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội thực hiện bước nào sau đây trong quy trình giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Quốc hội?

Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi người được dự kiến giới thiệu ứng cử công tác.

Tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan mình.

Cả 3 phương án còn lại.

Câu 133.  Theo quy định hiện hành, văn bản nào sau đây không phải là văn bản quy phạm pháp luật?

Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Quyết định của Tổng Kiểm toán nhà nước.

Thông tư của Bộ trưởng.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Câu 134.  Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân và hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân;

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh

Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, các Uỷ viên là Trưởng ban của Hội đồng nhân dân và Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.

Câu 135.  Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại I có ?

Hai Phó Chủ tịch B. Không quá hai Phó Chủ tịch

Không quá ba Phó Chủ tịch D. Không quá bốn Phó Chủ tịch

Câu 136.  Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh loại II và loại III có ?

Hai Phó Chủ tịch B. Không quá hai Phó Chủ tịch

Không quá ba Phó Chủ tịch C. Không quá bốn Phó Chủ tịch

Câu 137.   Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại I có?

Một Phó Chủ tịch B. Không quá hai Phó Chủ tịch

Không quá ba Phó Chủ tịch D. Không quá bốn Phó Chủ tịch

 

Câu 138.  Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện loại II và loại III có ?

Một Phó Chủ tịch B. Không quá hai Phó Chủ tịch

Ba Phó Chủ tịch C. Không quá ba Phó Chủ tịch

 

Câu 139.   Theo quy định hiện hành, kết quả bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND cấp tỉnh được ai phê chuẩn?

Chủ tịch nước B. Thủ tướng Chính phủ

Chủ tịch Quốc hội C. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Câu 140.  Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/Qp3 được quy định như thế nào ?

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 100 ngày trước ngày bầu cử

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 130 ngày trước ngày bầu cử

Ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 120 ngày trước ngày bầu cử

Câu 141.   Theo quy định hiện hành, số lượng người dân tộc thiểu số được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội bảo đảm có ít nhất bao nhiêu phần trăm trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội ?

Chiếm ít nhất 15 %

Chiếm ít nhất 16 %

Chiếm ít nhất 17 %

Chiếm ít nhất 18 %

Câu 142.  Theo Kết luận số 86-KL/TW, ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị đối với cán bộ khoa học trẻ có trình độ tiến sĩ khoa học khi được tuyển dụng thì xếp hệ số lương bao nhiêu?

Được hưởng hệ số lương 5,08, bậc 3/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương;

Được hưởng hệ số lương 5,42, bậc 4/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương;

Được hưởng hệ số 4,40, bậc 2/8 ngạch chuyên viên chính;

Được hưởng hệ số lương 4,74, bậc 2/8 của ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Câu 143.  Theo quy định hiện hành, chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân phải thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ?

Chậm nhất là 100 ngày

Chậm nhất là 105 ngày

Chậm nhất là 110 ngày

Chậm nhất là 115 ngày

Câu 144.  Theo quy định hiện hành, chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày bầu cử, Tổ bầu cử phải niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ở khu vực bỏ phiếu ?

Chậm nhất là 20 ngày

Chậm nhất là 25 ngày

Chậm nhất là 30 ngày

Chậm nhất là 35 ngày.

Câu 145.  Quan hệ đối ngoại của ASEAN gồm các khuôn khổ nào?

ASEAN+1; ASEAN+3

ASEAN+1; ASEAN+3; ARF

ASEAN+1; ASEAN+3; EAS

ASEAN+1; ASEAN+3; ARF; EAS

Câu 146.  Nguyên tắc cơ bản trong việc ra quyết định của ASEAN là gì?

Thiểu số phục tùng đa số B. Tham vấn

Đồng thuận D. Tham vấn và đồng thuận

Câu 147.  Mục tiêu đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được xác định tại Đại hội XII là?

Vì lợi ích quốc gia, dân tộc

Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia – dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi

Đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế

Câu 148.  Chủ trương của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông là gì?

Thông qua biện pháp hoà bình.

Giải quyết bằng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Sử dụng giải pháp kiện ra Toà án quốc tế.

Bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Câu 149.  Thứ tự của Tinh thần “4 tốt” trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc là gì?

Bạn bè tốt, đối tác tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt.

Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt.

Bạn bè tốt, đối tác tốt, đồng chí tốt, láng giềng tốt.

Đối tác tốt, bạn bè tốt, láng giềng tốt, đồng chí tốt.

Câu 150. Chủ trương “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” của Đảng ta lần đầu tiên được đưa ra tại văn bản nào?

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VI.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI.

Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế.

Câu 151.   Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra chỉ tiêu giảm tỉ lệ hộ nghèo hằng năm là bao nhiêu?

Giảm 0,5% đến 1%. B. Giảm 1% đến 1,5%.

Giảm 1,5% đến 2%. D. Giảm 2% đến 2,5%.

Câu 152.  Tỉ lệ che phủ rừng đến năm 2020 được đề ra trong chỉ tiêu về môi trường của Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng?

38% B. 40% C. 42%  D. 44%

Câu 153.    Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là bao nhiêu?

Khoảng 35% B. Khoảng 40% C. Khoảng 45%   D. Khoảng 50%

 

Câu 154.   Theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đến năm 2020 tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức nào sau đây?

Dưới 4% B. Dưới 4,5% C. Dưới 5 %                          D. Dưới 5,5%

Câu 155.  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, GDP bình quân đầu người của nước ta là bao nhiêu?

Khoảng 3.200 – 3.500 USD. B. Khoảng 3.500 – 4000 USD.

Khoảng 4000 – 4.500 USD. D. Khoảng 4.500 – 5000 USD.

 

Câu 156.  Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ trong GDP?

70% B. 75% C. 80%                  D. 85%

Câu 157.  Trong mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, có nội dung nào sau đây?

Đẩy mạnh công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu đến năm 2020 sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Câu 158.  Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm ở mức nào dưới đây?

Đạt 5,5% đến 6%/năm. B. Đạt 6% đến 6,5%/năm.

Đạt 6,5 đến 7%/năm. D. Đạt 7% đến 7,5%/năm.

Câu 159.  Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đưa ra chỉ tiêu về xã hội như thế nào?

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 30%.

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 40%.

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 50%.

Đến năm 2020, tỉ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội trên 50%.

 

 

Câu 160.  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy đã nêu nền kinh tế nước ta gồm 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài?

Đại hội IX. B. Đại hội X. C. Đại hội XI.       D. Đại hội XII.

Câu 161.   Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được thực hiện trên phạm vi?

Các huyện nghèo trong cả nước.

Các xã nghèo, đặc biệt khó khăn trong cả nước.

Vùng dân tộc và miền núi.

Địa bàn nông thôn của toàn quốc.

Câu 162. Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng đưa ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020, năng suất lao động xã hội bình quân tăng?

Khoảng 5%/năm B. Khoảng 6%/năm

Khoảng 7%/năm D. Khoảng 8%/năm

Câu 163. Việt Nam trở thành Thành viên chính thức của Liên hiệp quốc vào năm nào?

1975. B.   1976.                              C.   1977.                              D.   1978.

Câu 164. Việt Nam trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào năm nào?

1995. B. 1996. C. 1997.                D.  1998.

Câu 165. Sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ vào năm nào? 

1995. B.   1996.                              C.   1997.                              D.   1998.

Câu 166. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) xác định phát triển kinh tế có vị trí như thế nào?

Là nhiệm vụ trọng tâm.

Là nhiệm vụ xuyên suốt và then chốt.

Là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Là nhiệm vụ trung tâm.

Câu 167. Nội dung nào dưới đây không thuộc ba khâu đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2011-2020 của Đảng?

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng abcxyz, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính.

Tập trung đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bối cảnh hiện nay.

Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ.

Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Câu 168. Mô hình kinh tế tổng quát trong thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta là nền kinh tế thị trường  định hướng abcxyz được xác định tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy?

Lần thứ VIII (1996). B. Lần thứ IX (2001).

Lần thứ X (2006). D. Lần thứ XI (2011).

Câu 169. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) đã xác định các thành phần kinh tế nước ta gồm những thành phần kinh tế nào?

Kinh tế quốc doanh; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế gia đình.

Kinh tế nhà nước; kinh tế hợp tác xã; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước.

Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế tư nhân; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 170. Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020 của Đảng ta đã xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 nước ta:

Trở thành nước công nghiệp cơ bản hiện đại.

Cơ bản trở thành nước công nghiệp hiện đại.

Trở thành nước công nghiệp theo hướng cơ bản hiện đại.

Cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Câu 171.  Hãy cho biết “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” của Việt Nam có mốc thời gian như thế nào?

2009 – 2020 B. 2010 – 2020

2011 – 2020 D. 2012 – 2020

Câu 172.   Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã xác định mục tiêu chung về cải cách hành chính là gì?

Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 10, Chỉ số cải cách hành chính ở vị thứ 15 – 20 trên bảng xếp hạng hằng năm của cả nước.

Trong giai đoạn từ 2016 – 2020, phấn đấu đưa Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào tốp 15, Chỉ số cải cách hành chính ở vị thứ 10 – 15 trên bảng xếp hạng hằng năm của cả nước.

100% các thủ tục hành chính được đưa vào tiếp nhận, giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp.

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp đạt trên 80% vào năm 2020.

Câu 173.   Mục tiêu về cải cách hành chính theo Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 là gì?

Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước;

Đến năm 2020, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp triển khai cơ cấu công chức, viên chức theo đúng đề án được phê duyệt;

Đến năm 2020, 90% cán bộ, công chức cấp xã đạt tiêu chuẩn theo chức danh.

Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước. Đến năm 2020, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp triển khai cơ cấu công chức, viên chức theo đúng đề án được phê duyệt.

Câu 174.  Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp nào sau đây?

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện đại hóa nền hành chính.

Cải cách tài chính công.

Cả 03 phương án còn lại.

Câu 175. Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã xác định mấy quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính?

6 quan điểm

5 quan điểm

4 quan điểm

3 quan điểm

Câu 176.  Nghị quyết số 03, ngày 27-4-2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mấy nhiệm vụ, giải pháp về cải cách hành chính?

 1. 6 nhiệm vụ, giải pháp
 2. 7 nhiệm vụ, giải pháp
 3. 8 nhiệm vụ, giải pháp
 4. 9 nhiệm vụ, giải pháp

Câu 177.  Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân bao nhiêu %/năm?

 1. 2%/năm.
 2. 3%/năm.
 3. 1,5-2,5%/năm.
 4. 2-2,5%/năm.

Câu 178.  Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu tổng quát đến năm 2020 là gì?

 1. Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại?
 2. Quảng Nam trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại?
 3. Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước?
 4. Quảng Nam trở thành tỉnh giàu có của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại?

Câu 179. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân bao nhiêu %/năm?

 1. 7%/năm.
 2. 8%/năm.
 3. 12%/năm.
 4. Trên 16%/năm.

Câu 180. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân bao nhiêu %/năm?

 1. 10%/năm.
 2. 10-11%/năm.
 3. 10-10,5%/năm.
 4. 11-12%/năm.

Xem thêm : 

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 1 : Khái quát chung

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 1 : Cơ cấu tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta hiện nay

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 1 : Thành tựu, hạn chế trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thời gian qua 

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 1 : Quan điểm, mục tiêu và giải pháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 2 : Nhận thức chung về nền hành chính

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 2 : Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính nhà nước

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 2 : Cải cách nền hành chính nhà nước

Tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung kỳ thi công chức kì thi 2020- Chuyên đề 2 : Một số nội dung về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn  giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 27-4-2016